Đăng bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa, một doanh nghiệp bị phạt

Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch vừa bị Sở TT&TT Hà Nội phạt 25 triệu đồng và tịch thu tên miền towardstransparency.vn do đã đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia.


Đăng bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa, một doanh nghiệp bị phạt
Ngoài mức phạt tiền 25 triệu đồng, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tên miền towardstransparency.vn

Quyết định 61 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch, có trụ sở đặt trên phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, được Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội ban hành hôm nay, ngày 14/5.


Cụ thể, theo Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội, vào ngày 23/1/2020, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch đã đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia (thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) trên trang thông tin điện tử nội bộ tại địa chỉ http://towardstransparency.vn.


Hành vi này vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.


Chiếu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 99 Nghị định 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã xử phạt Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch 25 triệu đồng.


Ngoài ra, với hành vi sai phạm nêu trên, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch còn bị tịch thu tên miền towardstransparency.vn.


Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 14/5, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch sẽ phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội ban hành.


Vân Anh

Dang ban do Viet Nam thieu Hoang Sa va Truong Sa, mot doanh nghiep bi phat


Cong ty TNHH Huong toi Minh bach vua bi So TT&TT Ha Noi phat 25 trieu dong va tich thu ten mien towardstransparency.vn do da dang tai tren trang thong tin dien tu noi bo hinh anh ban do Viet Nam khong the hien day du chu quyen quoc gia.


Dang ban do Viet Nam thieu Hoang Sa va Truong Sa, mot doanh nghiep bi phat
Ngoai muc phat tien 25 trieu dong, Cong ty TNHH Huong toi Minh bach con bi ap dung hinh thuc phat bo sung la tich thu ten mien towardstransparency.vn

Quyet dinh 61 xu phat vi pham hanh chinh doi voi Cong ty TNHH Huong toi Minh bach, co tru so dat tren pho An Duong, phuong Yen Phu, quan Tay Ho, duoc Thanh tra So TT&TT Ha Noi ban hanh hom nay, ngay 14/5.


Cu the, theo Thanh tra So TT&TT Ha Noi, vao ngay 23/1/2020, Cong ty TNHH Huong toi Minh bach da dang tai hinh anh ban do Viet Nam khong the hien day du chu quyen quoc gia (thieu quan dao Hoang Sa va Truong Sa) tren trang thong tin dien tu noi bo tai dia chi http://towardstransparency.vn.


Hanh vi nay vi pham quy dinh tai Dieu 5 Nghi dinh 72 ngay 15/7/2013 cua Chinh phu ve quan ly, cung cap, su dung dich vu Internet va thong tin tren mang.


Chieu theo quy dinh tai diem b khoan 3 Dieu 99 Nghi dinh 15 ngay 3/2/2020 cua Chinh phu quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc buu chinh, vien thong, tan so vo tuyen dien, CNTT va giao dich dien tu, Thanh tra So TT&TT Ha Noi da xu phat Cong ty TNHH Huong toi Minh bach 25 trieu dong.


Ngoai ra, voi hanh vi sai pham neu tren, Cong ty TNHH Huong toi Minh bach con bi tich thu ten mien towardstransparency.vn.


Trong thoi han 10 ngay ke tu ngay 14/5, Cong ty TNHH Huong toi Minh bach se phai chap hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh moi duoc Thanh tra So TT&TT Ha Noi ban hanh.


Van Anh


Đăng bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa, một doanh nghiệp bị phạt

Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch vừa bị Sở TT&TT Hà Nội phạt 25 triệu đồng và tịch thu tên miền towardstransparency.vn do đã đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: