Chủ động quy hoạch hệ sinh thái số, Viettel là doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020

Vừa qua, tại lễ trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award), Viettel đã giành được 5 giải thưởng quan trọng.


Ở giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, Viettel được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp CNTT cho thành phố thông minh 2020- giải thưởng cao nhất và danh giá nhất.


Chủ động quy hoạch hệ sinh thái số, Viettel là doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 - Ảnh 1.

Những giải pháp số khác của Viettel cũng đã được đánh giá cao tại các hạng mục sản phẩm làm nên Thành phố thông minh của Việt Nam. Cụ thể, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) trở thành Giải pháp chính quyền số. Từ khi khai trương 24/06/2019, e-Cabinet đã phục vụ 20 Hội nghị, phiên họp của Chính phủ và xử lý trên 470 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, theo đó thay thế việc in ấn, phát hành hơn 200.000 hồ sơ, tài liệu giấy.


Hệ sinh thái giao thông thông minh của Viettel cũng đã tạo được nhiều ấn tượng với Ban giám khảo với xếp hạng 5 sao chính bởi sự đồng bộ thống nhất các các giải pháp. Cụ thể gồm Giải pháp thu phí không dừng ETC; Giải pháp bãi đỗ xe thông minh; Giải pháp Vé điện tử liên thông cho giao thông; Giải pháp Vé điện tử liên thông cho giao thông; Giải pháp camera giám sát thông minh; Giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông.


Chủ động quy hoạch hệ sinh thái số, Viettel là doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 - Ảnh 2.

Đối với đô thị thông minh, Viettel eKYC là giải pháp giúp định danh khách hàng bằng phương thức điện tử không cần gặp mặt trực tiếp nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến. Trong đó, Công nghệ nhận diện ký tự, nhận diện khuôn mặt độ chính xác cao lên tới 99%. Thời gian xử lý nhanh: Face Marching đạt 0.6-0.8 giây/ảnh ; OCR đạt "1 giây/ảnh.


Chủ động quy hoạch hệ sinh thái số, Viettel là doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 - Ảnh 3.

Ngoài ra, Viettel Pay với tương lai là Mobile Money cũng xuất sắc trở thành Giải pháp thanh toán thông minh. ViettelPay cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho thành phố thông minh, góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán, tài chính số - cốt lõi cơ bản của một nền kinh tế số.


Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 được VINASA tổ chức nhằm mục đích tôn vinh, cổ vũ các thành phần, các đơn vị đã và đang có những đóng góp giúp thông minh hóa các đô thị tại Việt Nam qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam. Giải thưởng cũng tạo ra nguồn động lực thúc đẩy các sáng tạo công nghệ song hành cùng các sáng tạo về cơ chế, chính sách giúp các thành phố nhanh chóng trở thành những thành phố có giá trị, có sức sống, sức cạnh tranh, và phát triển bền vững, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.


Lấy linkChu dong quy hoach he sinh thai so, Viettel la doanh nghiep xuat sac tai giai thuong Thanh pho thong minh Viet Nam 2020


Vua qua, tai le trao Giai thuong Thanh pho Thong minh Viet Nam 2020 (Vietnam Smart City Award), Viettel da gianh duoc 5 giai thuong quan trong.


O giai thuong duoc to chuc lan dau tien tai Viet Nam, Viettel duoc vinh danh la Doanh nghiep xuat sac cung cap giai phap CNTT cho thanh pho thong minh 2020- giai thuong cao nhat va danh gia nhat.


Chu dong quy hoach he sinh thai so, Viettel la doanh nghiep xuat sac tai giai thuong Thanh pho thong minh Viet Nam 2020 - Anh 1.

Nhung giai phap so khac cua Viettel cung da duoc danh gia cao tai cac hang muc san pham lam nen Thanh pho thong minh cua Viet Nam. Cu the, He thong thong tin phuc vu hop va xu ly cong viec cua Chinh phu (e-Cabinet) tro thanh Giai phap chinh quyen so. Tu khi khai truong 24/06/2019, e-Cabinet da phuc vu 20 Hoi nghi, phien hop cua Chinh phu va xu ly tren 470 phieu lay y kien thanh vien Chinh phu, theo do thay the viec in an, phat hanh hon 200.000 ho so, tai lieu giay.


He sinh thai giao thong thong minh cua Viettel cung da tao duoc nhieu an tuong voi Ban giam khao voi xep hang 5 sao chinh boi su dong bo thong nhat cac cac giai phap. Cu the gom Giai phap thu phi khong dung ETC; Giai phap bai do xe thong minh; Giai phap Ve dien tu lien thong cho giao thong; Giai phap Ve dien tu lien thong cho giao thong; Giai phap camera giam sat thong minh; Giai phap dieu khien den tin hieu giao thong.


Chu dong quy hoach he sinh thai so, Viettel la doanh nghiep xuat sac tai giai thuong Thanh pho thong minh Viet Nam 2020 - Anh 2.

Doi voi do thi thong minh, Viettel eKYC la giai phap giup dinh danh khach hang bang phuong thuc dien tu khong can gap mat truc tiep nho su ho tro cua cac cong nghe tien tien. Trong do, Cong nghe nhan dien ky tu, nhan dien khuon mat do chinh xac cao len toi 99%. Thoi gian xu ly nhanh: Face Marching dat 0.6-0.8 giay/anh ; OCR dat "1 giay/anh.


Chu dong quy hoach he sinh thai so, Viettel la doanh nghiep xuat sac tai giai thuong Thanh pho thong minh Viet Nam 2020 - Anh 3.

Ngoai ra, Viettel Pay voi tuong lai la Mobile Money cung xuat sac tro thanh Giai phap thanh toan thong minh. ViettelPay cung cap giai phap tai chinh toan dien cho thanh pho thong minh, gop phan xay dung ha tang thanh toan, tai chinh so - cot loi co ban cua mot nen kinh te so.


Giai thuong Thanh pho Thong minh Viet Nam 2020 duoc VINASA to chuc nham muc dich ton vinh, co vu cac thanh phan, cac don vi da va dang co nhung dong gop giup thong minh hoa cac do thi tai Viet Nam qua do, thuc day manh me qua trinh phat trien cac do thi thong minh tai Viet Nam. Giai thuong cung tao ra nguon dong luc thuc day cac sang tao cong nghe song hanh cung cac sang tao ve co che, chinh sach giup cac thanh pho nhanh chong tro thanh nhung thanh pho co gia tri, co suc song, suc canh tranh, va phat trien ben vung, dong thoi gop phan day nhanh tien trinh chuyen doi so quoc gia.


Lay link

Chủ động quy hoạch hệ sinh thái số, Viettel là doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020

Vừa qua, tại lễ trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award), Viettel đã giành được 5 giải thưởng quan trọng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: