MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó

Trước thời điểm bão số 9 đổ bộ vào đất liền, MobiFone đã lên kế hoạch ứng phó và đảm bảo liên lạc thông suốt, thông tin liên lạc đáp ứng công tác chỉ đạo phòng chống các thiệt hại, sự cố trong và sau bão một cách kịp thời.


MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó
Họp bàn kế hoạch ứng phó với bão số 9 tại Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung

Bão số 9 có tên quốc tế là bão Molave sau khi gây nhiều thiệt hại cho Philippines đang hướng về khu vực miền Trung của nước ta. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh và liên tục tăng cấp, phạm vi ảnh hưởng rộng.


Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy, bão số 9 di chuyển nhanh, với sức gió rất lớn. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay và không loại trừ khả năng là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm 2020.


Từ chiều tối ngày 27/10/2020, bão số 9 sẽ gây mưa to đến rất to, ảnh hưởng đến các khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, vùng gần tâm bão có gió cấp 11 – cấp 12 giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội.


MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó
Nhân viên kỹ thuật MobiFone kiểm tra, gia cố lại cột trạm ăng ten trước bão

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ứng phó với bão số 9 và Công điện số 1470/CĐ-TTg ngày 26/10 về việc triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9, nhận thức được mức độ nguy hiểm của cơn bão số 9, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tiến hành theo dõi chặt chẽ, huy động toàn bộ nguồn lực để đảm bảo duy trì dịch vụ ổn định nhất cho khách hàng; kịp thời khắc phục, xử lý các trường hợp lỗi, sự cố do thiên tai gây ra.


Tổng Công ty Viễn thông MobiFone một mặt tăng cường tối đa nguồn nhân lực và phương tiện kỹ thuật 24/24h, rà soát kiểm tra và đảm bảo an toàn về hạ tầng lắp đặt, hạ tầng truyền dẫn, lên kịch bản chi tiết ứng cứu, lập kế hoạch chặt chẽ cho công tác ứng trực và điều hành mạng lưới trong bão, đảm bảo tốt thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành chống bão của lãnh đạo các địa phương miền Trung, một mặt chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với những diễn biến khó lường của thời tiết, giữ vững hệ thống thông tin liên lạc ở miền Trung, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.


MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó
Bổ sung máy phát điện dự phòng cho các trạm phát sóng

Đến thời điểm này, MobiFone các tỉnh miền Trung đã hoàn thành các công tác bảo dưỡng trụ anten, dây co, gia cố trụ anten ven biển, đẩy mạnh các công tác về tổ chức gia cố lại nhà trạm, các tuyến truyền dẫn, mạng ngoại vi…  hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện, các cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các công tác về chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.


MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó
Gia cố, bảo dưỡng các trụ anten, tiếp thêm nhiên liệu cho máy phát điện

Đối phó với cơn bão được đánh giá ở cấp độ nguy hiểm nhất của năm, MobiFone đang tập trung toàn bộ mọi nguồn lực, cả về con người và phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó. Với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng ứng cứu thiên tai tại chỗ; Thiết bị - phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của MobiFone đang gấp rút triển khai đồng bộ các hoạt động ứng phó với bão số 9, nhằm giữ an toàn cho các trạm thu phát sóng, đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc và ứng trực thông tin cứu hộ cứu nạn cho nhân dân miền Trung trong mùa bão lũ.


Phương Dung

MobiFone theo doi chat che dien tien bao so 9, gap rut chuan bi phuong an ung pho


Truoc thoi diem bao so 9 do bo vao dat lien, MobiFone da len ke hoach ung pho va dam bao lien lac thong suot, thong tin lien lac dap ung cong tac chi dao phong chong cac thiet hai, su co trong va sau bao mot cach kip thoi.


MobiFone theo doi chat che dien tien bao so 9, gap rut chuan bi phuong an ung pho
Hop ban ke hoach ung pho voi bao so 9 tai Trung tam Mang luoi MobiFone mien Trung

Bao so 9 co ten quoc te la bao Molave sau khi gay nhieu thiet hai cho Philippines dang huong ve khu vuc mien Trung cua nuoc ta. Day duoc danh gia la con bao manh va lien tuc tang cap, pham vi anh huong rong.


Du bao cua Trung tam Du bao khi tuong thuy van quoc gia cho thay, bao so 9 di chuyen nhanh, voi suc gio rat lon. Day co the la con bao manh nhat tu dau mua mua bao den nay va khong loai tru kha nang la con bao manh nhat trong mua mua bao nam 2020.


Tu chieu toi ngay 27/10/2020, bao so 9 se gay mua to den rat to, anh huong den cac khu vuc tu Da Nang den Phu Yen, vung gan tam bao co gio cap 11 – cap 12 giat cap 15, song bien cao tu 8-10m, bien dong du doi.


MobiFone theo doi chat che dien tien bao so 9, gap rut chuan bi phuong an ung pho
Nhan vien ky thuat MobiFone kiem tra, gia co lai cot tram ang ten truoc bao

Thuc hien chi thi cua Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tai cuoc hop ung pho voi bao so 9 va Cong dien so 1470/CD-TTg ngay 26/10 ve viec trien khai ung pho khan cap bao so 9, nhan thuc duoc muc do nguy hiem cua con bao so 9, Tong Cong ty Vien thong MobiFone tien hanh theo doi chat che, huy dong toan bo nguon luc de dam bao duy tri dich vu on dinh nhat cho khach hang; kip thoi khac phuc, xu ly cac truong hop loi, su co do thien tai gay ra.


Tong Cong ty Vien thong MobiFone mot mat tang cuong toi da nguon nhan luc va phuong tien ky thuat 24/24h, ra soat kiem tra va dam bao an toan ve ha tang lap dat, ha tang truyen dan, len kich ban chi tiet ung cuu, lap ke hoach chat che cho cong tac ung truc va dieu hanh mang luoi trong bao, dam bao tot thong tin phuc vu cong tac chi dao dieu hanh chong bao cua lanh dao cac dia phuong mien Trung, mot mat chuan bi san sang cac phuong an doi pho voi nhung dien bien kho luong cua thoi tiet, giu vung he thong thong tin lien lac o mien Trung, cung nhu dam bao an toan tuyet doi cho nguoi va thiet bi.


MobiFone theo doi chat che dien tien bao so 9, gap rut chuan bi phuong an ung pho
Bo sung may phat dien du phong cho cac tram phat song

Den thoi diem nay, MobiFone cac tinh mien Trung da hoan thanh cac cong tac bao duong tru anten, day co, gia co tru anten ven bien, day manh cac cong tac ve to chuc gia co lai nha tram, cac tuyen truyen dan, mang ngoai vi…  hoan thanh cong tac bao duong, sua chua may phat dien, cac co so ha tang va ho tro cac cong tac ve chong thien tai va tim kiem cuu nan tai cac dia phuong.


MobiFone theo doi chat che dien tien bao so 9, gap rut chuan bi phuong an ung pho
Gia co, bao duong cac tru anten, tiep them nhien lieu cho may phat dien

Doi pho voi con bao duoc danh gia o cap do nguy hiem nhat cua nam, MobiFone dang tap trung toan bo moi nguon luc, ca ve con nguoi va phuong tien ky thuat, san sang ung pho. Voi phuong cham 4 tai cho: Chi huy tai cho; Luc luong ung cuu thien tai tai cho; Thiet bi - phuong tien tai cho; Hau can tai cho, Ban chi huy phong chong lut bao cua MobiFone dang gap rut trien khai dong bo cac hoat dong ung pho voi bao so 9, nham giu an toan cho cac tram thu phat song, dam bao hoat dong thong tin lien lac va ung truc thong tin cuu ho cuu nan cho nhan dan mien Trung trong mua bao lu.


Phuong Dung


MobiFone theo dõi chặt chẽ diễn tiến bão số 9, gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó

Trước thời điểm bão số 9 đổ bộ vào đất liền, MobiFone đã lên kế hoạch ứng phó và đảm bảo liên lạc thông suốt, thông tin liên lạc đáp ứng công tác chỉ đạo phòng chống các thiệt hại, sự cố trong và sau bão một cách kịp thời.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: