Base.vn đại diện Việt Nam trình bày giải pháp chuyển đổi số với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tại ASEAN Startup Forum 2020

Trong gần 100 doanh nghiệp tham gia, Base.vn là một trong 10 đơn vị xuất sắc nhất được ghi nhận vào Danh bạ các giải pháp tiềm năng về chuyển đối số.


Base.vn đại diện Việt Nam trình bày giải pháp chuyển đổi số với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tại ASEAN Startup Forum 2020

Nằm trong khuôn khổ hợp tác với dự án Digital STARS, diễn đàn khởi nghiệp ASEAN vừa được VCCI, ASEAN BAC và các đối tác tổ chức vào ngày 16 tháng 10 tại Hà Nộị với sự tham gia và chứng kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện tập trung thảo luận về chính sách và cơ chế thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp giữa các nước ASEAN, định hướng đưa ASEAN trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp sáng tạo và bền vững. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa hội thảo truyền thống với sự tham gia của các diễn giả nước ngoài thông qua cầu truyền hình.


Cũng trong Diễn đàn lần này, Ban tổ chức đã công bố danh bạ trực tuyến các giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam – Digital STARS Showcase 2020. 


Trong gần 100 doanh nghiệp tham gia, Base.vn là một trong 10 đơn vị xuất sắc nhất được ghi nhận vào Danh bạ các giải pháp tiềm năng về chuyển đối số giúp thuận lợi hóa và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 


Base.vn đại diện Việt Nam trình bày giải pháp chuyển đổi số với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tại ASEAN Startup Forum 2020

Các sản phẩm, dịch vụ được chọn đều cần phải đáp ứng những tiêu chí như tính hữu dụng cao, tiềm năng tăng trưởng lớn cũng như có khả năng mở rộng thị trường sang các nước ASEAN và quốc tế, ưu tiên các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 như: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân lực & tuyển dụng, Tài chính & kế toán, Tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng, Kho vận và hậu cần, Giao tiếp - Đào tạo từ xa, Y tế & sức khỏe…


Top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được Ban cố vấn của Chương trình Digital STARS Showscase 2020 lựa chọn đã có phần trình bày với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực các giải pháp của mình và cách thức ứng dụng cụ thể để giúp doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số, tạo lợi thế cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. 


Trong khuôn khổ chương trình, các diễn giả là các doanh nghiệp, chuyên gia trong khu vực về chuyển đổi số cũng sẽ cùng chia sẻ về vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ đối với sự phát triển của kinh tế số trong ASEAN với mục tiêu phát triển bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau.


Đại diện cho phía Việt Nam ông Ngô Diên Hy, tổng giám đốc công ty Công nghệ VNPT và ông Phạm Kim Hùng nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Base.vn đã có phần thảo luận cùng các diễn giả trong khu vực tại phiên thứ 3 của diễn đàn: Khởi nghiệp công nghệ ASEAN: thúc đẩy chuyển đổi số trong Doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu phát triển bao trùm.


Những rào cản chủ yếu khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong chuyển đổi số được kể đến như là chi phí ứng dụng công nghệ số cao, thiếu cơ sở hạ tầng, sợ rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp, thiếu nhân lực có trình độ,....trong đó chi phí là rào cản lớn nhất.


Trước những khó khăn kể trên, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều đề xuất mong muốn Chính phủ có thêm những hỗ trợ, trong đó, thúc đẩy kinh doanh không dùng giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho ứng dụng công nghệ số và minh bạch hóa các quy tắc, quy định về quản lý dữ liệu là ba kiến nghị được doanh nghiệp kỳ vọng nhiều nhất sẽ làm nên thay đổi lớn trong xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian tới.


Anh Thư

Base.vn dai dien Viet Nam trinh bay giai phap chuyen doi so voi cong dong doanh nghiep trong khu vuc tai ASEAN Startup Forum 2020


Trong gan 100 doanh nghiep tham gia, Base.vn la mot trong 10 don vi xuat sac nhat duoc ghi nhan vao Danh ba cac giai phap tiem nang ve chuyen doi so.


Base.vn dai dien Viet Nam trinh bay giai phap chuyen doi so voi cong dong doanh nghiep trong khu vuc tai ASEAN Startup Forum 2020

Nam trong khuon kho hop tac voi du an Digital STARS, dien dan khoi nghiep ASEAN vua duoc VCCI, ASEAN BAC va cac doi tac to chuc vao ngay 16 thang 10 tai Ha Noi voi su tham gia va chung kien cua cong dong doanh nghiep trong va ngoai nuoc. Su kien tap trung thao luan ve chinh sach va co che thuc day hop tac khoi nghiep giua cac nuoc ASEAN, dinh huong dua ASEAN tro thanh trung tam phat trien khoi nghiep sang tao va ben vung. Dien dan duoc to chuc theo hinh thuc ket hop giua hoi thao truyen thong voi su tham gia cua cac dien gia nuoc ngoai thong qua cau truyen hinh.


Cung trong Dien dan lan nay, Ban to chuc da cong bo danh ba truc tuyen cac giai phap Chuyen doi so Viet Nam – Digital STARS Showcase 2020. 


Trong gan 100 doanh nghiep tham gia, Base.vn la mot trong 10 don vi xuat sac nhat duoc ghi nhan vao Danh ba cac giai phap tiem nang ve chuyen doi so giup thuan loi hoa va thuc day san xuat, kinh doanh trong boi canh dai dich COVID-19. 


Base.vn dai dien Viet Nam trinh bay giai phap chuyen doi so voi cong dong doanh nghiep trong khu vuc tai ASEAN Startup Forum 2020

Cac san pham, dich vu duoc chon deu can phai dap ung nhung tieu chi nhu tinh huu dung cao, tiem nang tang truong lon cung nhu co kha nang mo rong thi truong sang cac nuoc ASEAN va quoc te, uu tien cac giai phap ung dung cong nghe trong phong chong dich COVID-19 nhu: Quan tri doanh nghiep, Quan ly nhan luc & tuyen dung, Tai chinh & ke toan, Tiep thi, ban hang va cham soc khach hang, Kho van va hau can, Giao tiep - Dao tao tu xa, Y te & suc khoe…


Top 10 doanh nghiep khoi nghiep sang tao duoc Ban co van cua Chuong trinh Digital STARS Showscase 2020 lua chon da co phan trinh bay voi cong dong doanh nghiep trong khu vuc cac giai phap cua minh va cach thuc ung dung cu the de giup doanh nghiep thanh cong trong chuyen doi so, tao loi the canh tranh va huong toi phat trien ben vung. 


Trong khuon kho chuong trinh, cac dien gia la cac doanh nghiep, chuyen gia trong khu vuc ve chuyen doi so cung se cung chia se ve vai tro cua cac doanh nghiep khoi nghiep cong nghe doi voi su phat trien cua kinh te so trong ASEAN voi muc tieu phat trien bao trum, de khong ai bi bo lai phia sau.


Dai dien cho phia Viet Nam ong Ngo Dien Hy, tong giam doc cong ty Cong nghe VNPT va ong Pham Kim Hung nha sang lap kiem giam doc dieu hanh Base.vn da co phan thao luan cung cac dien gia trong khu vuc tai phien thu 3 cua dien dan: Khoi nghiep cong nghe ASEAN: thuc day chuyen doi so trong Doanh nghiep dam bao muc tieu phat trien bao trum.


Nhung rao can chu yeu khien doanh nghiep gap kho khan trong chuyen doi so duoc ke den nhu la chi phi ung dung cong nghe so cao, thieu co so ha tang, so ro ri du lieu doanh nghiep, thieu nhan luc co trinh do,....trong do chi phi la rao can lon nhat.


Truoc nhung kho khan ke tren, doanh nghiep da dua ra nhieu de xuat mong muon Chinh phu co them nhung ho tro, trong do, thuc day kinh doanh khong dung giay to, ho tro tai chinh cho ung dung cong nghe so va minh bach hoa cac quy tac, quy dinh ve quan ly du lieu la ba kien nghi duoc doanh nghiep ky vong nhieu nhat se lam nen thay doi lon trong xu the chuyen doi so tai Viet Nam trong thoi gian toi.


Anh Thu


Base.vn đại diện Việt Nam trình bày giải pháp chuyển đổi số với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực tại ASEAN Startup Forum 2020

Trong gần 100 doanh nghiệp tham gia, Base.vn là một trong 10 đơn vị xuất sắc nhất được ghi nhận vào Danh bạ các giải pháp tiềm năng về chuyển đối số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: