Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Cùng với việc hoàn thành Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), trong năm 2022 Bộ TN&MT sẽ xây dựng và công bố, công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu số.


Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022
Kế hoạch của Bộ TN&MT nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định 47. (Ảnh minh họa: nld.com.vn)

Bộ TM&MT vừa có Kế hoạch thực hiện Nghị định 47 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.


Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định 47; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT trong việc thực hiện Nghị định 47.


Đồng thời, tuyên truyền nội dung thực hiện Nghị định 47 của ngành TN&MT tới các đơn vị trong ngành, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân; thể hiện sự đóng góp hiệu quả của ngành TN&MT vào quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.


Tại Kế hoạch mới ban hành, Bộ TN&MT nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ được tập trung triển khai từ nay đến năm 2025, bao gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, văn bản quản lý cá biệt liên quan tạo đủ căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Nghị định trong ngành TN&MT; Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó phải bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định.


Tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi quy định của Nghị định trong ngành TN&MT; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành TN&MT.


Cụ thể, ngay trong tháng 7 tới, Bộ sẽ thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành TN&MT.


Việc rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Bộ TN&MT sẽ được thực hiện trong các tháng 7, 8/2020.


Lần lượt trong các tháng 11 và 12/2020, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, ngành TN&MT và Danh mục dữ liệu mở ngành TN&MT.


Bảng mã danh mục dữ liệu dùng chung ngành TN&MT cũng như Quy chế, quy định tích hợp, kết nối, liên thông phục vụ chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu ngành sẽ được xây dựng trong năm 2021.


Cùng với đó, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ được các đơn vị thuộc Bộ TN&MT thực hiện trong thời gian từ năm 2021 - 2024.


Từ năm 2021 - 2025, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT sẽ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu môi trường, cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu nền địa lý… bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu.


Theo Kế hoạch, Bộ TN&MT sẽ xây dựng và công bố, công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022. Việc đăng ký, quản lý và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu quốc gia được thực hiện thường xuyên.


Cũng trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành TN&MT, đảm bảo rằng Cổng dữ liệu vận hành phục vụ chia sẻ dữ liệu liên thông, kết nối với Cổng dữ liệu quốc gia.


Bộ trưởng Bộ TN&MT yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, chủ động thực hiện Nghị định 47 và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ theo năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ về tình hình thực hiện, kết quả và các khó khăn.


Cục CNTT và Dữ liệu TNMTđược giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Nghị định số 47 và Kế hoạch này; tổng hợp báo báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.


Nghị định 47 ngày 9/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước là một văn bản pháp lý quan trọng, đặt nền móng cho Chính phủ số. Có hiệu lực từ ngày 25/5/2020, Nghị định này quy định các nội dung về: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.


Thực hiện vai trò của đầu mối điều phối trong xây dựng Chính phủ điện tử, đầu tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã có hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định 47. Trước đó, vào trung tuần tháng 5/2020, Bộ TT&TT cũng ban hành Kế hoạch truyền thông về phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định này.


M.T

Bo TN&MT se cong bo dich vu chia se du lieu so vao nam 2022


Cung voi viec hoan thanh Cong du lieu va Cong du lieu mo nganh tai nguyen va moi truong (TN&MT), trong nam 2022 Bo TN&MT se xay dung va cong bo, cong khai dich vu chia se du lieu so.


Bo TN&MT se cong bo dich vu chia se du lieu so vao nam 2022
Ke hoach cua Bo TN&MT nham bao dam trien khai kip thoi, thong nhat, khoa hoc va hieu qua cac noi dung da duoc xac dinh trong Nghi dinh 47. (Anh minh hoa: nld.com.vn)

Bo TM&MT vua co Ke hoach thuc hien Nghi dinh 47 ngay 9/4/2020 cua Chinh phu ve quan ly, ket noi va chia se du lieu so cua co quan nha nuoc.


Ke hoach nham bao dam trien khai kip thoi, thong nhat, khoa hoc va hieu qua cac noi dung da duoc xac dinh trong Nghi dinh 47; xac dinh cu the noi dung cong viec, thoi han, san pham du kien hoan thanh va trach nhiem cua cac co quan, don vi thuoc Bo TN&MT trong viec thuc hien Nghi dinh 47.


Dong thoi, tuyen truyen noi dung thuc hien Nghi dinh 47 cua nganh TN&MT toi cac don vi trong nganh, cac co quan nha nuoc va to chuc, ca nhan; the hien su dong gop hieu qua cua nganh TN&MT vao qua trinh chuyen doi so, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.


Tai Ke hoach moi ban hanh, Bo TN&MT neu ro 5 nhom nhiem vu duoc tap trung trien khai tu nay den nam 2025, bao gom: Xay dung, ban hanh cac van ban quy pham phap luat, cac quy chuan, quy dinh ky thuat, van ban quan ly ca biet lien quan tao du can cu, co so phap ly trien khai thuc hien Nghi dinh trong nganh TN&MT; Xay dung, hoan thien cac co so du lieu quoc gia ve TN&MT bao dam san sang ket noi, chia se du lieu, cac co so du lieu chuyen nganh, trong do phai bao dam san sang ket noi, lien thong, tich hop, chia se su dung du lieu so voi cac co quan nha nuoc trung uong, dia phuong va cac to chuc, ca nhan theo quy dinh.


To chuc thuc hien, bao dam thuc hien cung cap ket noi va chia se thuan loi, an toan du lieu so voi co quan nha nuoc va cac to chuc, ca nhan theo quy dinh; Kiem tra, don doc, giam sat, huong dan cong tac thuc thi quy dinh cua Nghi dinh trong nganh TN&MT; Tuyen truyen, pho bien, huong dan viec thuc hien ket noi, chia se va su dung du lieu so tao dieu kien cho co quan, to chuc, ca nhan tiep can thong tin, du lieu va hoat dong cua nganh TN&MT.


Cu the, ngay trong thang 7 toi, Bo se thiet lap he thong can bo dau moi phu trach ket noi, chia se du lieu nganh TN&MT.


Viec ra soat, de xuat cap nhat, bo sung cac co so du lieu quoc gia thuoc tham quyen, pham vi quan ly cua Bo TN&MT se duoc thuc hien trong cac thang 7, 8/2020.


Lan luot trong cac thang 11 va 12/2020, Bo TN&MT se xay dung Danh muc co so du lieu dung chung cua bo, nganh TN&MT va Danh muc du lieu mo nganh TN&MT.


Bang ma danh muc du lieu dung chung nganh TN&MT cung nhu Quy che, quy dinh tich hop, ket noi, lien thong phuc vu chia se, khai thac, su dung du lieu nganh se duoc xay dung trong nam 2021.


Cung voi do, viec xay dung, hoan thien co so du lieu quoc gia ve TN&MT bao dam ket noi, chia se du lieu se duoc cac don vi thuoc Bo TN&MT thuc hien trong thoi gian tu nam 2021 - 2024.


Tu nam 2021 - 2025, cac don vi thuoc Bo TN&MT se xay dung, hoan thien cac co so du lieu chuyen nganh nhu: co so du lieu dat dai, co so du lieu moi truong, co so du lieu dia chat va khoang san, co so du lieu tai nguyen nuoc, co so du lieu nen dia ly… bao dam san sang ket noi, chia se du lieu.


Theo Ke hoach, Bo TN&MT se xay dung va cong bo, cong khai dich vu chia se du lieu so vao nam 2022. Viec dang ky, quan ly va cung cap, chia se thong tin, du lieu mo tren Cong du lieu quoc gia duoc thuc hien thuong xuyen.


Cung trong nam 2022, Bo TN&MT se xay dung Cong du lieu va Cong du lieu mo nganh TN&MT, dam bao rang Cong du lieu van hanh phuc vu chia se du lieu lien thong, ket noi voi Cong du lieu quoc gia.


Bo truong Bo TN&MT yeu cau, Thu truong cac don vi truc thuoc Bo, Giam doc So TN&MT cac cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong truc tiep chi dao, chu dong thuc hien Nghi dinh 47 va Ke hoach nay theo nhiem vu duoc phan cong va xac dinh day la mot trong nhung nhiem vu trong tam giai doan 2020-2025, bao dam thiet thuc, hieu qua, dung tien do; dinh ky theo nam hoac dot xuat bao cao Bo ve tinh hinh thuc hien, ket qua va cac kho khan.


Cuc CNTT va Du lieu TNMTduoc giao chu tri phoi hop voi Van phong Bo va cac don vi lien quan co trach nhiem theo doi, kiem tra, don doc, huong dan cac don vi truc thuoc Bo thuc hien Nghi dinh so 47 va Ke hoach nay; tong hop bao bao cao Bo truong ket qua thuc hien va nhung vuong mac de kip thoi thao go.


Nghi dinh 47 ngay 9/4/2020 ve quan ly, ket noi va chia se du lieu so cua co quan nha nuoc la mot van ban phap ly quan trong, dat nen mong cho Chinh phu so. Co hieu luc tu ngay 25/5/2020, Nghi dinh nay quy dinh cac noi dung ve: quan ly, quan tri du lieu so; ket noi, chia se du lieu so; su dung, khai thac du lieu so cua co quan nha nuoc; cung cap du lieu mo cua co quan nha nuoc cho to chuc, ca nhan; quyen va trach nhiem trong ket noi, chia se du lieu so cua co quan Nha nuoc.


Thuc hien vai tro cua dau moi dieu phoi trong xay dung Chinh phu dien tu, dau thang 6/2020, Bo TT&TT da co huong dan cac bo, nganh, dia phuong ve viec trien khai mot so nhiem vu thuc thi Nghi dinh 47. Truoc do, vao trung tuan thang 5/2020, Bo TT&TT cung ban hanh Ke hoach truyen thong ve pho bien, huong dan trien khai Nghi dinh nay.


M.T


Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Cùng với việc hoàn thành Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), trong năm 2022 Bộ TN&MT sẽ xây dựng và công bố, công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: