Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bình Dương hiện đã cung cấp 754 dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp, đạt 38,45%. Đây là địa phương thứ tám trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm nay phải hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 mới đây, Chính phủ tiếp tục nhắc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2020 tại Nghị quyết 17, nhất là việc hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4
Bình Dương vừa trở thành đơn vị thứ 14 trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 (Ảnh tra cứu thông tin tại kios đặt tại Trung tâm hành chính Bình Dương).

Từ đầu năm 2020, trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục triển khai những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở TT&TT trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.


Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến quý II/2020, trong tổng số 1.961 thủ tục hành chính của Bình Dương, đã có 754 dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 38,45%.


Với kết quả trên, Bình Dương vừa trở thành đơn vị thứ 14 và là địa phương thứ 8 hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4. Trước Bình Dương, đã có 6 bộ, ngành (gồm KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính, TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giao thông Vận tải) và 7 tỉnh, thành phố (gồm An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Nam Định) cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Theo chia sẻ của đại diện Sở TT&TT Bình Dương, để hoàn thành mục tiêu 30% dịch vụ công mức 4, tỉnh đã kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT nói chung và mục tiêu triển khai dịch vụ công mức độ 4 nói riêng.


Trong quá trình thực hiện, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo tỉnh, sở ngành và cả cán bộ, công chức chuyên môn, Bình Dương đã có sự phân công rõ giữa các sở ngành, đơn vị thi công nhằm đạt được mục tiêu đề ra.


“Ngoài yếu tố về mặt công nghệ, kỹ thuật, yếu tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử cũng như triển khai dịch vụ công của tỉnh. Điều này được thể hiện qua việc tỉnh tiếp cận theo góc nhìn đầu tư cho cả người vận hành, triển khai sử dụng hệ thống phía chính quyền và cả về phía người dân sử dụng các công cụ, tiện ích do chính quyền điện tử cung cấp. Một chính quyền điện tử hiệu quả khi có sự tham gia đồng loạt của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp”, đại diện Sở TT&TT tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.


Liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện vai trò điều phối phát triển Chính phủ điện tử nói chung và thúc đẩy phát triển dịch vụ công trực tuyến nói riêng, thời gian qua, Bộ TT&TT đã liên tục có văn bản đôn đốc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.


Theo thống kê, tính đến cuối tháng 5/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 56.000 dịch vụ; trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là gần 17.000. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 25,62%.


Cục Tin học hóa đánh giá, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã tăng khoảng 5% so với năm 2019, từ 40,61% lên 45,19%. Riêng về dịch vụ công trực tuyến mức 4, số lượng dịch vụ được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã liên tục tăng, từ mức 10,76% hồi cuối năm 2019 lên 12,2% trong quý I/2020; đạt 13,3% vào tháng 4/2020 và lên gần 14% vào tháng 5/2020.


Cũng tính đến tháng 5/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đã tăng khoảng 11% so với năm 2019, từ 14,63% lên 25,62%. Đặc biệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của khối địa phương tăng gần gấp đôi. Tỷ lệ tăng đột biến này là do tác động giãn cách xã hội bởi dịch bệnh thời gian vừa qua.


M.T

Them tinh Binh Duong can moc 30% dich vu cong truc tuyen muc 4


Binh Duong hien da cung cap 754 dich vu cong truc tuyen muc 4 cho nguoi dan, doanh nghiep, dat 38,45%. Day la dia phuong thu tam trong ca nuoc hoan thanh chi tieu cung cap 30% dich vu cong truc tuyen muc 4.


Tai Nghi quyet 17 ngay 7/3/2019 ve mot so nhiem vu, giai phap trong tam phat trien Chinh phu dien tu giai doan 2019 - 2020, dinh huong den 2025, Chinh phu da yeu cau cac bo, nganh, dia phuong trong nam nay phai hoan thanh chi tieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 4.


Trong Nghi quyet phien hop thuong ky thang 5/2020 moi day, Chinh phu tiep tuc nhac cac bo, nganh, dia phuong thuc hien nghiem tuc, hieu qua cac nhiem vu de ra nam 2020 tai Nghi quyet 17, nhat la viec hoan thanh chi tieu 30% dich vu cong truc tuyen muc do 4.


Them tinh Binh Duong can moc 30% dich vu cong truc tuyen muc 4
Binh Duong vua tro thanh don vi thu 14 trong ca nuoc hoan thanh chi tieu cung cap 30% dich vu cong truc tuyen muc 4 (Anh tra cuu thong tin tai kios dat tai Trung tam hanh chinh Binh Duong).

Tu dau nam 2020, trong Ke hoach thuc hien Nghi quyet 02 cua Chinh phu ve tiep tuc trien khai nhung giai phap cai thien moi truong kinh doanh, nang cao nang luc canh tranh quoc gia, UBND tinh Binh Duong da giao So TT&TT trach nhiem tham muu ban hanh ke hoach cung cap it nhat 30% so dich vu cong truc tuyen thuoc tham quyen o cap do 4.


Theo so lieu thong ke cua Cuc Tin hoc hoa, Bo TT&TT, tinh den quy II/2020, trong tong so 1.961 thu tuc hanh chinh cua Binh Duong, da co 754 dich vu duoc cung cap truc tuyen muc do 4, dat ty le 38,45%.


Voi ket qua tren, Binh Duong vua tro thanh don vi thu 14 va la dia phuong thu 8 hoan thanh chi tieu cung cap 30% dich vu cong truc tuyen muc 4. Truoc Binh Duong, da co 6 bo, nganh (gom KH&DT, Noi vu, Tai chinh, TT&TT, Bao hiem xa hoi Viet Nam va Giao thong Van tai) va 7 tinh, thanh pho (gom An Giang, Da Nang, Lao Cai, Lang Son, Thua Thien - Hue, Tien Giang, Nam Dinh) can moc 30% dich vu cong truc tuyen muc 4.


Theo chia se cua dai dien So TT&TT Binh Duong, de hoan thanh muc tieu 30% dich vu cong muc 4, tinh da kip thoi dua ra cac co che, chinh sach nham thuc day qua trinh ung dung CNTT noi chung va muc tieu trien khai dich vu cong muc do 4 noi rieng.


Trong qua trinh thuc hien, cung voi su dong long, quyet tam cua tap the lanh dao tinh, so nganh va ca can bo, cong chuc chuyen mon, Binh Duong da co su phan cong ro giua cac so nganh, don vi thi cong nham dat duoc muc tieu de ra.


“Ngoai yeu to ve mat cong nghe, ky thuat, yeu to con nguoi dong vai tro dac biet quan trong, co y nghia quyet dinh su thanh cong cua qua trinh trien khai xay dung Chinh quyen dien tu cung nhu trien khai dich vu cong cua tinh. Dieu nay duoc the hien qua viec tinh tiep can theo goc nhin dau tu cho ca nguoi van hanh, trien khai su dung he thong phia chinh quyen va ca ve phia nguoi dan su dung cac cong cu, tien ich do chinh quyen dien tu cung cap. Mot chinh quyen dien tu hieu qua khi co su tham gia dong loat cua tat ca doi ngu can bo, cong chuc, nguoi dan va doanh nghiep”, dai dien So TT&TT tinh Binh Duong nhan manh.


Lien quan den viec trien khai cung cap dich vu cong truc tuyen, thuc hien vai tro dieu phoi phat trien Chinh phu dien tu noi chung va thuc day phat trien dich vu cong truc tuyen noi rieng, thoi gian qua, Bo TT&TT da lien tuc co van ban don doc, de nghi cac bo, nganh, dia phuong trien khai cac biẹn phap quyet liẹt de cung cap dịch vu cong trục tuyen muc 4.


Theo thong ke, tinh den cuoi thang 5/2020, tong so dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4 dang duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep la hon 56.000 dich vu; trong do so dich vu cong truc tuyen muc 4 la gan 17.000. Ty le dich vu cong truc tuyen muc 3, 4 co phat sinh ho so truc tuyen la 25,62%.


Cuc Tin hoc hoa danh gia, ty le dich vu cong truc tuyen muc do 3,4 da tang khoang 5% so voi nam 2019, tu 40,61% len 45,19%. Rieng ve dich vu cong truc tuyen muc 4, so luong dich vu duoc cac bo, nganh, dia phuong cung cap cho nguoi dan, doanh nghiep da lien tuc tang, tu muc 10,76% hoi cuoi nam 2019 len 12,2% trong quy I/2020; dat 13,3% vao thang 4/2020 va len gan 14% vao thang 5/2020.


Cung tinh den thang 5/2020, ty le dich vu cong truc tuyen co phat sinh ho so da tang khoang 11% so voi nam 2019, tu 14,63% len 25,62%. Dac biet, ty le dich vu cong truc tuyen cua khoi dia phuong tang gan gap doi. Ty le tang dot bien nay la do tac dong gian cach xa hoi boi dich benh thoi gian vua qua.


M.T


Thêm tỉnh Bình Dương cán mốc 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bình Dương hiện đã cung cấp 754 dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp, đạt 38,45%. Đây là địa phương thứ tám trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: