Dịch vụ tổng đài ảo OnCall đạt danh hiệu Sao Khuê 2020

Tối thứ 7 ngày 16/05/2020, Lễ trao danh hiệu Sao Khuê đã được phát trực tuyến do tình hình dịch Covid-19. Trong đó, FPT OnCall là một trong 3 sản phẩm của FPT Telecom vinh dự nhận danh hiệu.


Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2003. Đây là hệ thống giải thưởng tôn vinh các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam.


Dịch vụ tổng đài ảo OnCall đạt danh hiệu Sao Khuê 2020

Luôn chú trọng nghiên cứu và phát triển nền tảng, công cụ tối ưu trải nghiệm các hoạt động liên quan đến quản trị hệ thống thông tin, chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp. FPT OnCall cung cấp giải pháp tổng đài ảo IP-PBX dựa trên nền tảng điện toán đám mây cho doanh nghiệp, một trong những dịch vụ mũi nhọn của FPT Telecom nằm trong mục tiêu này.


Ngày nay, tổng đài ảo đang được xem là xu thế tất yếu. Trên thực tế, với mô hình tổng đài truyền thống Analog PBX hoặc IP-PBX đặt tại doanh nghiệp đang ngày càng không đáp ứng tối ưu yêu cầu về tính năng, năng lực và khả năng mở rộng của doanh nghiệp, đồng thời tùy theo quy mô, doanh nghiệp phải đầu tư chi phí hệ thống ban đầu cũng như chi phí vận hành, quản trị rất cao. Ngoài ra với nhu cầu tương tác thông tin trong hệ sinh thái truyền thông, công nghệ thông tin 4.0 hiện nay, các tổng đài truyền thống có nhiều hạn chế hoặc không thực hiện được.


Dịch vụ tổng đài ảo OnCall đạt danh hiệu Sao Khuê 2020

Hệ thống Cloud ONCALL mang đến năng lực lớn cho hệ thống tổng đài của doanh nghiệp dựa trên sức mạnh hạ tầng của nhà cung cấp, giúp doanh nghiệp tăng khả năng vận hành, hoạt động hiệu quả, linh động và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các tính năng từ cơ bản tới nâng cao: gọi thoại, gọi video, hội nghị, gửi tin nhắn, WebRTC, gửi file, hình ảnh.


Đặc biệt, OnCall có khả năng kế thừa, nâng cấp chuyển tiếp từ hạ tầng hiện hữu và tích hợp được nhiều dịch vụ như số cố định, 1800 và 1900 với sự đơn giản hóa quy trình cài đặt, vận hành hệ thống, giao diện quản lý thân thiện, giúp doanh nghiệp quản trị tổng đài dễ dàng, khả năng đáp ứng và mở rộng mọi quy mô cũng như yêu cầu giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp: tổng đài IP, Call Center, hội nghị thoại, hội nghị truyền hình, CRM …


Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud), OnCall cung cấp quyền quản trị hệ thống tổng đài riêng với phân quyền chủ động, độc lập. Doanh nghiệp chỉ cần có trang điện thoại IP hoặc softphone (được cài đặt trên desktop PC) là có thể sử dụng tất cả các chức năng của một tổng đài chuyên nghiệp mà không cần đầu tư vào bất kỳ phần cứng, phần mềm nào.


Ông Lê Quốc Cường, đại diện Oncall chia sẻ: “Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông và cung cấp dịch vụ VoIP cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi rất hiểu nhu cầu và những hạn chế khi sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại của các doanh nghiệp hiện nay, do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ IP PBX xây dựng trên nền tảng đám mây giúp giảm phí đầu tư ban đầu và tối ưu nguồn nhân sự quản trị hệ thống tổng đài, không chỉ mang đến giải pháp, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tối ưu giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống điện thoại chuyên nghiệp một cách đơn giản’’.


Hiện tại, dịch vụ Oncall của FPT Telecom cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp với 5 gói dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau với mức giá từ 490.000đ/tháng: Oncall 1, Oncall 2, Oncall 3, Oncall 4, Oncall 5. Giải pháp này cũng thỏa mãn được yêu cầu của nhiều đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp như: Công ty nhiều chi nhánh mở rộng; Nhân viên làm việc từ xa, tại nhà; Nhân viên làm việc tại các chi nhánh lớn có nhu cầu di chuyển hay yêu cầu nhiều đường dây liên lạc; Nhu cầu văn phòng cho các cuộc họp kéo dài hay nhân viên bán hàng có nhu cầu di chuyển cao…


Có thể thấy rằng, trong bối cảnh thời đại 4.0 hiện nay, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ như dịch vụ tổng đài ảo OnCall cũng sẽ là chiến lược hiệu quả giúp các doanh nghiệp bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu.


Mọi thông tin xin liên hệ số HOTLINE 1800 6973.

Dịch vụ tỏng dài ảo OnCall dat danh hiẹu Sao Khue 2020


Toi thu 7 ngay 16/05/2020, Le trao danh hieu Sao Khue da duoc phat truc tuyen do tinh hinh dich Covid-19. Trong dó, FPT OnCall la mot trong 3 san pham cua FPT Telecom vinh du nhan danh hieu.


Giai thuong Sao Khue la giai thuong do Hiep hoi Phan mem va Dich vu CNTT Viet Nam (VINASA) to chuc tu nam 2003. Day la he thong giai thuong ton vinh cac san pham dich vu xuat sac, uy tin hang dau cua nganh cong nghiep phan mem va dich vu cong nghe thong tin (CNTT) Viet Nam.


Dịch vụ tỏng dài ảo OnCall dat danh hiẹu Sao Khue 2020

Luon chú trọng nghien cúu và phát triẻn nèn tảng, cong cụ tói uu trải nghiẹm các hoạt dọng lien quan dén quản trị hẹ thóng thong tin, cham sóc khách hàng cho doanh nghiẹp. FPT OnCall cung cap giải pháp tỏng dài ao IP-PBX dua tren nen tang dien toan dam may cho doanh nghiep, mọt trong nhũng dịch vụ mũi nhọn của FPT Telecom nàm trong mục tieu này.


Ngày nay, tong dai ảo dang duoc xem la xu the tat yeu. Tren thuc te, vói mo hình tong dai truyen thong Analog PBX hoac IP-PBX dat tai doanh nghiep dang ngay cang khong dap ung toi uu yeu cau ve tinh nang, nang luc va kha nang mo rong cua doanh nghiep, dong thoi tuy theo quy mo, doanh nghiep phai dau tu chi phi he thong ban dau cung nhu chi phi van hanh, quan tri rat cao. Ngoai ra voi nhu cau tuong tac thong tin trong he sinh thai truyen thong, cong nghe thong tin 4.0 hien nay, cac tong dai truyen thong co nhieu han che hoac khong thuc hien duoc.


Dịch vụ tỏng dài ảo OnCall dat danh hiẹu Sao Khue 2020

He thong Cloud ONCALL mang den nang luc lon cho he thong tong dai cua doanh nghiep dua tren suc manh ha tang cua nha cung cap, giup doanh nghiep tang kha nang van hanh, hoat dong hieu qua, linh dong va nang cao trai nghiem khach hang thong qua cac tinh nang tu co ban toi nang cao: goi thoai, goi video, hoi nghi, gui tin nhan, WebRTC, gui file, hinh anh.


Dạc biẹt, OnCall có khả nang ke thua, nang cap chuyen tiep tu ha tang hien huu va tích họp duọc nhièu dich vu nhu só có dịnh, 1800 và 1900 voi su don gian hoa quy trinh cai dat, van hanh he thong, giao dien quan ly than thien, giup doanh nghiep quan tri tong dai de dang, kha nang dap ung va mo rong moi quy mo cung nhu yeu cau giai phap toan dien cho doanh nghiep: tong dai IP, Call Center, hoi nghi thoai, hoi nghi truyen hinh, CRM …


Duọc phát triẻn tren nèn tảng cong nghẹ diẹn toán dám may (Cloud), OnCall cung cáp quyen quản trị hẹ thóng tỏng dài rieng voi phan quyen chu dong, doc lap. Doanh nghiep chi can co trang dien thoai IP hoac softphone (duoc cai dat tren desktop PC) la co the su dung tat ca cac chuc nang cua mot tong dai chuyen nghiep ma khong can dau tu vao bat ky phan cung, phan mem nao.


Ong Le Quóc Cuòng, dại diẹn Oncall chia sẻ: “Voi hon 10 nam kinh nghiem trong linh vuc Vien thong va cung cap dich vu VoIP cho cac doanh nghiep tai Viet Nam, chung toi rat hieu nhu cau va nhung han che khi su dung he thong tong dai dien thoai cua cac doanh nghiep hien nay, do do, chung toi cung cap dich vu IP PBX xay dung tren nen tang dam may giup giam phi dau tu ban dau va toi uu nguon nhan su quan tri he thong tong dai, khong chi mang den giai phap, chung toi con cung cap dich vu toi uu giup doanh nghiep xay dung he thong dien thoai chuyen nghiep mot cach don gian’’.


Hiẹn tại, dịch vụ Oncall của FPT Telecom cung cáp cho Khách hàng doanh nghiẹp vói 5 gói dịch vụ dáp úng nhièu nhu càu khác nhau vói múc giá tù 490.000d/tháng: Oncall 1, Oncall 2, Oncall 3, Oncall 4, Oncall 5. Giai phap này cũng thoa man duoc yeu cau cua nhieu doi tuong su dung trong doanh nghiep nhu: Cong ty nhièu chi nhánh mỏ rọng; Nhan vien lam viec tu xa, tai nha; Nhan vien lam viec tai cac chi nhanh lon co nhu cau di chuyen hay yeu cau nhieu duong day lien lac; Nhu cau van phong cho cac cuoc hop keo dai hay nhan vien ban hang co nhu cau di chuyen cao…


Co the thay rang, trong boi canh thòi dại 4.0 hiẹn nay, viẹc úng dụng các giải pháp cong nghẹ nhu dịch vụ tỏng dài ảo OnCall cũng sẽ là chien luoc hiẹu quả giúp các doanh nghiẹp bát nhịp vói xu huóng chuyen doi so toàn càu.


Mọi thong tin xin lien hẹ só HOTLINE 1800 6973.


Dịch vụ tổng đài ảo OnCall đạt danh hiệu Sao Khuê 2020

Tối thứ 7 ngày 16/05/2020, Lễ trao danh hiệu Sao Khuê đã được phát trực tuyến do tình hình dịch Covid-19. Trong đó, FPT OnCall là một trong 3 sản phẩm của FPT Telecom vinh dự nhận danh hiệu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: