Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm Kiểm soát viên tại MobiFone

Ngày 21/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại MobiFone.


Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm Kiểm soát viên tại MobiFone

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký quyết định ông Phạm Duy Yên, Chuyên viên vụ Công nghệ và Hạ tầng của Ủy ban, Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại MobiFone được bổ nhiệm là Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.


Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cũng đã ký quyết định điều động ông Phùng Kim Anh - Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Kiểm soát viên tại MobiFone, nhiệm kỳ 3 năm.


Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Ủy ban đánh giá công tác cán bộ và nhân sự tại MobiFone gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Do đó đã cân nhắc và lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực thông tin viễn thông, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ giám sát, thay mặt chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Cũng tại buổi lễ này, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, bộ máy lãnh đạo của MobiFone ngày càng được kiện toàn, hoàn thiện với việc điều động, bổ nhiệm 2 kiểm soát viên và bổ sung thêm 2 Phó Tổng giám đốc trước đó. Hiện MobiFone về cơ bản đã có đủ điều kiện để hoạt động và điều hành Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.


Phát biểu tại buổi lễ này, ông Phùng Kim Anh và ông Phạm Duy Yên hứa sẽ phát huy hết kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết ở vị trí công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn được Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc của MobiFone phối hợp chặt chẽ trong công tác, hỗ trợ kiểm soát viên hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau xây dựng MobiFone ngày càng vững mạnh.

Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep bo nhiem Kiem soat vien tai MobiFone


Ngay 21/5/2020, Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep phoi hop voi Tong cong ty Vien thong MobiFone to chuc le cong bo quyet dinh dieu dong, bo nhiem chuc danh Kiem soat vien tai MobiFone.


Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep bo nhiem Kiem soat vien tai MobiFone

Theo do, Chu tich Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep Nguyen Hoang Anh da ky quyet dinh ong Pham Duy Yen, Chuyen vien vu Cong nghe va Ha tang cua Uy ban, Kiem soat vien kiem nhiem tai MobiFone duoc bo nhiem la Kiem soat vien chuyen trach tai Tong cong ty Vien thong MobiFone.


Chu tich Nguyen Hoang Anh cung da ky quyet dinh dieu dong ong Phung Kim Anh - Kiem soat vien phu trach chung tai Tap doan Buu chinh vien thong Viet Nam (VNPT) giu chuc vu Kiem soat vien tai MobiFone, nhiem ky 3 nam.


Phat bieu tai buoi le, dai dien Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep cho biet, Uy ban danh gia cong tac can bo va nhan su tai MobiFone gap nhieu kho khan trong thoi gian qua. Do do da can nhac va lua chon can bo co kinh nghiem, hieu biet trong linh vuc thong tin vien thong, co nang luc, pham chat dao duc tot de thuc hien nhiem vu giam sat, thay mat chu so huu von nha nuoc tai doanh nghiep.


Cung tai buoi le nay, ong To Manh Cuong, Tong giam doc MobiFone cho biet, bo may lanh dao cua MobiFone ngay cang duoc kien toan, hoan thien voi viec dieu dong, bo nhiem 2 kiem soat vien va bo sung them 2 Pho Tong giam doc truoc do. Hien MobiFone ve co ban da co du dieu kien de hoat dong va dieu hanh Tong cong ty thuc hien tot nhiem vu san xuat, kinh doanh trong giai doan gap nhieu kho khan do dich benh.


Phat bieu tai buoi le nay, ong Phung Kim Anh va ong Pham Duy Yen hua se phat huy het kinh nghiem, nang luc va tam huyet o vi tri cong tac, dong thoi bay to mong muon duoc Hoi dong thanh vien, Ban Tong Giam doc cua MobiFone phoi hop chat che trong cong tac, ho tro kiem soat vien hoan thanh nhiem vu, cung nhau xay dung MobiFone ngay cang vung manh.


Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm Kiểm soát viên tại MobiFone

Ngày 21/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại MobiFone.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: