Phú Yên sẽ giảm 30% rác thải nhựa vào năm 2025

Để giảm rác thải nhựa, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch hành động với năm nhóm nhiệm vụ, trong đó có mô hình thu gom, quản lý và nghiên cứu khoa học.


UBND tỉnh Phú Yên chiều 19/6 đã ký cam kết tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), mục tiêu giảm 30% rác thải nhựa thất thoát ra môi trường vào năm 2025. Tại Phú Yên, lượng chất thải rắn thu gom tăng trung bình 10-16% mỗi năm (theo Lê Hoàng Anh và cộng sự, 2018). Chỉ tính riêng tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã lên tới khoảng 132 tấn/ngày, tại thị xã Sông cầu là khoảng 84 tấn/ngày, các huyện còn lại khoảng 308 tấn/ngày. Khảo sát của WWF ở thành phố Tuy Hoà năm 2019 cho thấy, rác thải nhựa chiếm 18,31% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và có xu hướng ngày càng tăng. Nhiều nhất là túi, ly, ống hút nhựa (chiếm đến 60% lượng rác thải nhựa). Hầu hết trong đó là nhựa có chất lượng kém, rất khó phân hủy và không thể tái chế (chiếm khoảng 80%).Để giảm rác thải nhựa UBND tỉnh Phú Yên xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động. Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, có năm nhóm nhiệm vụ chính được xây dựng trong kế hoạch gồm: truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân và giáo dục trẻ em; thực hiện thí điểm mô hình giảm thiểu rác thải nhựa bao gồm thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn, rác thải nhựa; xây dựng cơ chế phối hợp với các bên liên quan nhằm giám sát, kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa; nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý chất thải rắn, rác thải nhựa; và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.Bảo ChiPhu Yen se giam 30% rac thai nhua vao nam 2025


De giam rac thai nhua, UBND tinh Phu Yen xay dung ke hoach hanh dong voi nam nhom nhiem vu, trong do co mo hinh thu gom, quan ly va nghien cuu khoa hoc.


UBND tinh Phu Yen chieu 19/6 da ky cam ket tham gia Chuong trinh Do thi giam nhua cua To chuc Quoc te ve Bao ton Thien nhien (WWF), muc tieu giam 30% rac thai nhua that thoat ra moi truong vao nam 2025. Tai Phu Yen, luong chat thai ran thu gom tang trung binh 10-16% moi nam (theo Le Hoang Anh va cong su, 2018). Chi tinh rieng tong luong chat thai ran sinh hoat phat sinh tren dia ban thanh pho Tuy Hoa da len toi khoang 132 tan/ngay, tai thi xa Song cau la khoang 84 tan/ngay, cac huyen con lai khoang 308 tan/ngay. Khao sat cua WWF o thanh pho Tuy Hoa nam 2019 cho thay, rac thai nhua chiem 18,31% khoi luong chat thai ran sinh hoat va co xu huong ngay cang tang. Nhieu nhat la tui, ly, ong hut nhua (chiem den 60% luong rac thai nhua). Hau het trong do la nhua co chat luong kem, rat kho phan huy va khong the tai che (chiem khoang 80%).De giam rac thai nhua UBND tinh Phu Yen xay dung du thao Ke hoach hanh dong. Ong Nguyen Chi Hien, Pho Chu tich UBND tinh Phu Yen cho biet, co nam nhom nhiem vu chinh duoc xay dung trong ke hoach gom: truyen thong nang cao nhan thuc cho nguoi dan va giao duc tre em; thuc hien thi diem mo hinh giam thieu rac thai nhua bao gom thu gom, phan loai, van chuyen chat thai ran, rac thai nhua; xay dung co che phoi hop voi cac ben lien quan nham giam sat, kiem soat o nhiem rac thai nhua; nghien cuu, xay dung co che quan ly chat thai ran, rac thai nhua; va hop tac quoc te, nghien cuu khoa hoc.Bao Chi

Phú Yên sẽ giảm 30% rác thải nhựa vào năm 2025

Để giảm rác thải nhựa, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch hành động với năm nhóm nhiệm vụ, trong đó có mô hình thu gom, quản lý và nghiên cứu khoa học.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: