Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành

Không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng khi làm thủ tục hành chính (TTHC), sự tham gia của mạng lưới bưu điện còn giúp các sở, ban, ngành giảm áp lực lớn trong công việc, tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công.


Giảm áp lực cho cơ quan nhà nước


Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên, được đặt tại vị trí rất đắc địa của Bưu điện tỉnh trước kia (ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, gần khu hành chính nhà nước của tỉnh).


Ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên cho biết: Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (ngày 16/9/2019) đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 34.000 hồ sơ TTHC, đã giải quyết và trả kết quả khoảng 31.000 hồ sơ, tỷ lệ 99,4% sớm và trước hạn; thu nộp ngân sách gần 9 tỷ đồng tiền phí và lệ phí. Theo khảo sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% hài lòng.


Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành
Theo khảo sát đánh giá của người dân thì 99,7% rất hài lòng, 0,3% hài lòng

“Có kết quả như vậy nhờ một phần đóng góp rất lớn của Bưu điện tỉnh. Trung tâm đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, dành riêng 1 bưu cục ngay tại Trung tâm để người dân đến giao dịch và thực hiện các yêu cầu như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại nhà, qua đó đã giảm tải áp lực cho các sở, ngành trong khâu tiếp nhận hồ sơ TTHC. Bây giờ, gần 30% kết quả giải quyết TTHC của người dân được chuyển trả tại nhà qua dịch vụ bưu điện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với bưu điện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các khâu đăng ký để người dân thuận lợi hơn trong việc đăng ký giải quyết TTHC và nhận kết quả TTHC tại nhà, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích”, ông Trần Văn Thắng nhận định.


Với góc nhìn của người trong cuộc, chị Vũ Thị Thúy Ngọc, Chuyên viên Bộ phận Một cửa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Trước khi thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH thực hiện tại bộ phận một cửa của BHXH cấp tỉnh và cấp huyện. Lượng công việc rất lớn, gây áp lực cho cán bộ một cửa, đồng thời mất nhiều thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả từ cơ quan BHXH. Sau khi BHXH tỉnh đã phối hợp Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, lượng hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH đã được giảm đi nhiều, qua đó, giảm áp lực cho cán bộ một cửa, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tối đa cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch hồ sơ tại cơ quan BHXH.


Cải thiện chỉ số cải cách hành chính cho địa phương


Huyện Văn Lâm nhiều năm qua luôn đứng ở top đầu của tỉnh Hưng Yên về cải cách hành chính. Theo lời ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với bưu điện để triển khai tốt dịch vụ công qua mạng lưới bưu chính công ích.


Bình Minh


(Kỳ III: Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử) 

Dich vu buu chinh - hanh chinh cong: Canh tay noi dai cua cac so, nganh


Khong chi giup nguoi dan, doanh nghiep gia tang su hai long khi lam thu tuc hanh chinh (TTHC), su tham gia cua mang luoi buu dien con giup cac so, ban, nganh giam ap luc lon trong cong viec, tang hieu qua dich vu hanh chinh cong.


Giam ap luc cho co quan nha nuoc


Diem den tiep theo cua chung toi la Trung tam Dich vu hanh chinh cong tinh Hung Yen, duoc dat tai vi tri rat dac dia cua Buu dien tinh truoc kia (o trung tam thanh pho, giao thong thuan loi, gan khu hanh chinh nha nuoc cua tinh).


Ong Tran Van Thang, Pho Giam doc Phu trach Trung tam Dich vu hanh chinh cong tinh Hung Yen cho biet: Ke tu khi chinh thuc di vao hoat dong (ngay 16/9/2019) den nay, Trung tam da tiep nhan hon 34.000 ho so TTHC, da giai quyet va tra ket qua khoang 31.000 ho so, ty le 99,4% som va truoc han; thu nop ngan sach gan 9 ty dong tien phi va le phi. Theo khao sat danh gia cua nguoi dan thi 99,7% rat hai long, 0,3% hai long.


Dich vu buu chinh - hanh chinh cong: Canh tay noi dai cua cac so, nganh
Theo khao sat danh gia cua nguoi dan thi 99,7% rat hai long, 0,3% hai long

“Co ket qua nhu vay nho mot phan dong gop rat lon cua Buu dien tinh. Trung tam da phoi hop voi Buu dien tinh, danh rieng 1 buu cuc ngay tai Trung tam de nguoi dan den giao dich va thuc hien cac yeu cau nhu tiep nhan ho so va tra ket qua giai quyet TTHC ngay tai nha, qua do da giam tai ap luc cho cac so, nganh trong khau tiep nhan ho so TTHC. Bay gio, gan 30% ket qua giai quyet TTHC cua nguoi dan duoc chuyen tra tai nha qua dich vu buu dien. Trong thoi gian toi, chung toi se tich cuc phoi hop voi buu dien don gian hoa cac thu tuc hanh chinh, cac khau dang ky de nguoi dan thuan loi hon trong viec dang ky giai quyet TTHC va nhan ket qua TTHC tai nha, nang cao ty le giai quyet TTHC qua dich vu buu chinh cong ich”, ong Tran Van Thang nhan dinh.


Voi goc nhin cua nguoi trong cuoc, chi Vu Thi Thuy Ngoc, Chuyen vien Bo phan Mot cua, Bao hiem xa hoi (BHXH) tinh Hung Yen chia se: Truoc khi thuc hien Quyet dinh so 45 cua Thu tuong Chinh phu, viec tiep nhan ho so va tra ket qua TTHC cho cac to chuc, ca nhan duoc co quan BHXH thuc hien tai bo phan mot cua cua BHXH cap tinh va cap huyen. Luong cong viec rat lon, gay ap luc cho can bo mot cua, dong thoi mat nhieu thoi gian di lai cua cac to chuc, ca nhan khi nop ho so va nhan ket qua tu co quan BHXH. Sau khi BHXH tinh da phoi hop Buu dien tinh trong viec tiep nhan ho so va tra ket qua TTHC qua dich vu buu chinh cong ich, luong ho so ton dong tai co quan BHXH da duoc giam di nhieu, qua do, giam ap luc cho can bo mot cua, tao dieu kien thuan loi, giam thoi gian va chi phi toi da cho cac to chuc, ca nhan khi thuc hien giao dich ho so tai co quan BHXH.


Cai thien chi so cai cach hanh chinh cho dia phuong


Huyen Van Lam nhieu nam qua luon dung o top dau cua tinh Hung Yen ve cai cach hanh chinh. Theo loi ong Nguyen Van Thuy, Pho Chu tich UBND huyen nay, thoi gian qua, chinh quyen dia phuong da chi dao cac so, nganh phoi hop voi buu dien de trien khai tot dich vu cong qua mang luoi buu chinh cong ich.


Binh Minh


(Ky III: Phat huy vai tro cua buu dien trong chinh quyen dien tu) 


Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành

Không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng khi làm thủ tục hành chính (TTHC), sự tham gia của mạng lưới bưu điện còn giúp các sở, ban, ngành giảm áp lực lớn trong công việc, tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: