Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp thuế chỉ tính bằng giây

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ứng dụng CNTT và chuyển sang phương thức quản lý điện tử đã mang đến cho ngành Hải quan bước chuyển lịch sử.


Trao đổi với phóng viên trong cuộc gặp gỡ vừa được tổ chức, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã có đánh giá, nhìn lại những thay đổi của ngành nhờ ứng dụng CNTT và chuyển đổi trong hoạt động theo phương thức hiện đại.


Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: “10 năm qua mang tính bước ngoặt lịch sử của Hải quan Việt Nam khi chuyển mình từ phương thức quản lý thủ công, bán điện tử sang phương thức quản lý hiện đại dựa trên quản lý rủi ro, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, ứng dụng CNTT và sử dụng trang thiết bị hiện đại”.


Tự động hóa nhiều thủ tục hải quan


Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp thuế chỉ tính bằng giây
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái. Ảnh: Duy Vũ

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chia sẻ, năm 2014, lần đầu tiên Hải quan Việt Nam sử dụng hệ thống hải quan tự động (VNACCS/VCIS). Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua thông quan tự động tại tất cả các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp tham gia. Hệ thống này cũng xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong thời gian chỉ từ 1-3 giây.


Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, nhờ hệ thống thông quan tự động, thời gian thông quan những lô hàng xuất khẩu giàm 3 giờ, và giảm 6 giờ với lô hàng nhập khẩu. Với khoảng 11- 12 triệu tờ khai/năm, hệ thống thông quan điện tử đã giúp tiết kiệm khoảng 200 triệu USD.


Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hiện đã có hơn 98% thuế, phí, lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến.


Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.


Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng và triển khai đề án “Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu”. Đề án được nâng cấp trên nền tảng Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu. “Thời gian nộp thuế trước đây tính bằng giờ thì hiện tại chỉ tính chỉ bằng giây không kể thời gian khai báo”, ông Thái cho biết.


Không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, chẳng hạn việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7 được triển khai đầu năm 2020 với 4 ngân hàng phối hợp thu.


Cũng theo đại diện Tổng cục Hải quan, trong tương lai, hệ thống này sẽ phục vụ thanh toán bằng phương thức điện tử không chỉ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (B2G) mà còn cả thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.


Đưa thêm dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp


Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp thuế chỉ tính bằng giây
Tổng cục Hải quan dự kiến đưa thêm 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Ảnh: Báo Hải quan

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính.


Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống DVCTT từ 2017.


Đến nay gần 90% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp DVCTT mức độ 3,4, trong đó 100% các thủ tục cốt lõi của ngành Hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4. Hơn 98% số thủ tục hành chính của ngành Hải quan trong tổng số 192 thủ tục được thực hiện bằng phương thức điện tử.


Theo dự kiến, Tổng cục Hải quan sẽ tích hợp 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 mà Bộ Tài chính vừa ban hành.


Tổng cục Hải quan cũng là cơ quan chủ trì thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Báo cáo từ đơn vị này cho biết: tính đến ngày 30/5, có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 198 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,104 triệu bộ hồ sơ và trên 38,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.


Duy Vũ

Chuyen doi so: Thu tuc thong quan hang hoa va nop thue chi tinh bang giay


Theo danh gia cua lanh dao Tong cuc Hai quan, ung dung CNTT va chuyen sang phuong thuc quan ly dien tu da mang den cho nganh Hai quan buoc chuyen lich su.


Trao doi voi phong vien trong cuoc gap go vua duoc to chuc, lanh dao Tong cuc Hai quan da co danh gia, nhin lai nhung thay doi cua nganh nho ung dung CNTT va chuyen doi trong hoat dong theo phuong thuc hien dai.


Ong Nguyen Duong Thai, Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan cho biet: “10 nam qua mang tinh buoc ngoat lich su cua Hai quan Viet Nam khi chuyen minh tu phuong thuc quan ly thu cong, ban dien tu sang phuong thuc quan ly hien dai dua tren quan ly rui ro, thuc hien thu tuc hai quan dien tu, ung dung CNTT va su dung trang thiet bi hien dai”.


Tu dong hoa nhieu thu tuc hai quan


Chuyen doi so: Thu tuc thong quan hang hoa va nop thue chi tinh bang giay
Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan Nguyen Duong Thai. Anh: Duy Vu

Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan chia se, nam 2014, lan dau tien Hai quan Viet Nam su dung he thong hai quan tu dong (VNACCS/VCIS). Cho den thoi diem hien tai, tat ca cac thu tuc hai quan cot loi hoan toan thuc hien bang phuong thuc tu dong thong qua thong quan tu dong tai tat ca cac don vi hai quan tren pham vi toan quoc voi hon 99% doanh nghiep tham gia. He thong nay cung xu ly hon 99,6% to khai va thoi gian tiep nhan, xu ly, tra ket qua trong thoi gian chi tu 1-3 giay.


Theo danh gia cua Ngan hang the gioi, nho he thong thong quan tu dong, thoi gian thong quan nhung lo hang xuat khau giam 3 gio, va giam 6 gio voi lo hang nhap khau. Voi khoang 11- 12 trieu to khai/nam, he thong thong quan dien tu da giup tiet kiem khoang 200 trieu USD.


Cung theo lanh dao Tong cuc Hai quan, hien da co hon 98% thue, phi, le phi voi hang hoa xuat khau, nhap khau duoc thuc hien bang phuong thuc dien tu tien tien.


Nop thue dien tu va thong quan 24/7 la hinh thuc nop tien thue va cac khoan phai nop khac qua ngan hang thuong mai phoi hop thu voi Tong cuc Hai quan thong qua Cong thanh toan dien tu Hai quan.


Nam 2019, Tong cuc Hai quan tiep tuc xay dung va trien khai de an “Chuong trinh nop thue dien tu Doanh nghiep nho thu”. De an duoc nang cap tren nen tang He thong nop thue dien tu va thong quan 24/7 nham tao thuan loi toi da cho doanh nghiep thuong xuyen lam thu tuc xuat nhap khau co so luong lon to khai phai nop tien thue, co du nang luc tai chinh. Hien da co 43 ngan hang phoi hop thu voi Tong cuc Hai quan, 29 ngan hang trien khai ket noi 24/7, 6 ngan hang trien khai chuong trinh doanh nghiep nho thu. “Thoi gian nop thue truoc day tinh bang gio thi hien tai chi tinh chi bang giay khong ke thoi gian khai bao”, ong Thai cho biet.


Khong chi phuc vu cho co quan Hai quan va tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep, he thong thu thue dien tu con phuc vu cho cac co quan quan ly nha nuoc co lien quan, chang han viec thu phi su dung cong trinh ket cau ha tang cang bien Hai Phong qua Cong thanh toan dien tu Hai quan 24/7 duoc trien khai dau nam 2020 voi 4 ngan hang phoi hop thu.


Cung theo dai dien Tong cuc Hai quan, trong tuong lai, he thong nay se phuc vu thanh toan bang phuong thuc dien tu khong chi giua doanh nghiep voi cac co quan quan ly nha nuoc (B2G) ma con ca thanh toan dien tu giua doanh nghiep voi doanh nghiep tham gia Co che mot cua quoc gia.


Dua them dich vu cong truc tuyen phuc vu nguoi dan, doanh nghiep


Chuyen doi so: Thu tuc thong quan hang hoa va nop thue chi tinh bang giay
Tong cuc Hai quan du kien dua them 60 dich vu cong truc tuyen muc do 4 len Cong dich vu cong quoc gia trong nam 2020. Anh: Bao Hai quan

Trien khai dich vu cong truc tuyen ho tro doanh nghiep trong qua trinh thuc hien thu tuc hai quan, gop phan tich cuc vao cong tac cai cach thu tuc hanh chinh.


Thuc hien Nghi quyet 36a/NQ-CP cua Chinh phu ve Chinh phu dien tu va Ke hoach trien khai Dich vu cong truc tuyen (DVCTT) cua Bo Tai chinh, Tong cuc Hai quan chinh thuc trien khai He thong DVCTT tu 2017.


Den nay gan 90% thu tuc hanh chinh trong linh vuc hai quan da duoc cung cap DVCTT muc do 3,4, trong do 100% cac thu tuc cot loi cua nganh Hai quan da duoc cung cap DVCTT o muc do 4. Hon 98% so thu tuc hanh chinh cua nganh Hai quan trong tong so 192 thu tuc duoc thuc hien bang phuong thuc dien tu.


Theo du kien, Tong cuc Hai quan se tich hop 60 dich vu cong truc tuyen muc do 4 len Cong dich vu cong quoc gia trong nam 2020 theo Danh muc dich vu cong truc tuyen cua Bo Tai chinh tich hop, cung cap tren Cong Dich vu cong quoc gia nam 2020 ma Bo Tai chinh vua ban hanh.


Tong cuc Hai quan cung la co quan chu tri thuc hien Co che mot cua quoc gia. Bao cao tu don vi nay cho biet: tinh den ngay 30/5, co 13 Bo, nganh tham gia ket noi; 198 thu tuc hanh chinh duoc dua len Co che mot cua quoc gia voi tong so ho so hanh chinh da duoc xu ly tren Cong thong tin mot cua quoc gia xap xi 3,104 trieu bo ho so va tren 38,7 nghin doanh nghiep tham gia.


Duy Vu


Chuyển đổi số: Thủ tục thông quan hàng hóa và nộp thuế chỉ tính bằng giây

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ứng dụng CNTT và chuyển sang phương thức quản lý điện tử đã mang đến cho ngành Hải quan bước chuyển lịch sử.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: