Mã trường và mã ngành Đại học Ngoại thương 2019 để các thí sinh tra cứu

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại thương năm 2019 cần điền đúng mã trường là NTH và nếu đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh thì cần điền đúng mã ngành là NTH02.Từ nay cho đến hết ngày 20/4/2019 là khoảng thời gian để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây), và một trong những trường được các thí sinh quan tâm tìm hiểu hiện nay là Đại học Ngoại thương.


Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại thương cần điền đúng mã trường là NTH và nếu đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh thì cần điền đúng mã ngành là NTH02.


Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu cụ thể ở đây.


Mã ngành Đại học Ngoại thương năm 2019

b1-ma-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-ha-noi-2019-ma-nganh-dai-hoc-ngoai-thuong-2019-ma-truong-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại thương năm 2019 cần điền đúng mã trường là NTH và nếu đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh thì cần điền đúng mã ngành là NTH02 (nguồn ảnh: ftu.edu.vn).


Tên ngành, chuyên ngành


Mã xét tuyển


Tổ hợp môn xét tuyển*/Xét tuyển kết hợp


Chỉ tiêu


Ghi chú


PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019


I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ PHÍA BẮC – Ký hiệu trường NTH


A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI


2050


1. Ngành Kinh tế


NTH01


610


Điểm các môn xét tuyển nhân


 hệ số 1


Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại


A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07


470


Chuyên ngành Thương mại quốc tế


A00,A01,D01,D07


140


2. Ngành Kinh tế quốc tế


290


Chuyên ngành Kinh tế quốc tế


A00,A01,D01,D03,D07


190


Chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế


A00,A01,D01.D07


100


3. Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế


A00,A01,D01,D07


120


4. Ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế


NTH02


A00,A01,D01,D07


220


5. Ngành Kinh doanh quốc tế


170


Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế


A00,A01,D01,D07


140


Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản


A00,A01,D01,D07


30


6. Ngành Tài chính – Ngân hàng


NTH03


240


Chuyên ngành Tài chính Quốc tế


A00,A01,D01,D07


100


Chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính


A00,A01,D01,D07


70


Chuyên ngành Ngân hàng


A00,A01,D01,D07


70


7. Ngành Kế toán


110


Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán


A00,A01,D01,D07


80


Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA


A00,A01,D01,D07


30


8.  Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại


NTH04


D01


130


Điểm  môn ngoại ngữ nhân


hệ số 2, các môn khác nhân


hệ số


9.  Ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại


NTH05


D01, D03


45


10  Ngành ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại


NTH06


D01, D04


45


11.  Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại


NTH07


D01, D06


70


B. CƠ SỞ QUẢNG NINH


150


1. Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán


NTH08


A00,A01,D01,D07


70


Điểm các môn xét tuyển nhân hệ số 1


2. Ngành Kinh doanh quốc tế,chuyên ngành Kinh doanh quốc tế


A00,A01,D01,D07


80


II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH – Ký hiệu trường NTS


680


1. Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại


NTS01


A00,A01,D01, D06,D07


380


Điểm các môn xét tuyển nhân hệ số 1


3. Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế


A00,A01,D01,D07


100


4. Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc tế


NTS02


A00,A01,D01,D07


100


5. Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, chương trình tiêu chuẩn


A00,A01,D01,D07


100


Tổng chỉ tiêu


2880

Ma truong va ma nganh Dai hoc Ngoai thuong 2019 de cac thi sinh tra cuu


Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Ngoai thuong nam 2019 can dien dung ma truong la NTH va neu dang ky hoc nganh Quan tri kinh doanh thi can dien dung ma nganh la NTH02.Tu nay cho den het ngay 20/4/2019 la khoang thoi gian de thi sinh tren ca nuoc ghi phieu dang ky du thi THPT quoc gia 2019 va dang ky xet tuyen Dai hoc Cao dang Trung cap (xem huong dan ghi phieu o day), va mot trong nhung truong duoc cac thi sinh quan tam tim hieu hien nay la Dai hoc Ngoai thuong.


Thuc te viec ghi dung chuan thong tin trong phieu dang ky ngay tu dau van rat can thiet, tranh sai sot khong dang co can phai sua doi. Vi du thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Ngoai thuong can dien dung ma truong la NTH va neu dang ky hoc nganh Quan tri kinh doanh thi can dien dung ma nganh la NTH02.


Tren Cong thong tin thituyensinh.vn cac thi sinh co the tim hieu thong tin kha tuong tan ve cac truong Dai hoc va co the tra cuu nhanh de tranh nham lan ma truong, ma nganh, ten nganh..., chung ta co the hoc cach tra cuu cu the o day.


Ma nganh Dai hoc Ngoai thuong nam 2019

b1-ma-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-ha-noi-2019-ma-nganh-dai-hoc-ngoai-thuong-2019-ma-truong-ma-nganh-cac-truong-dai-hoc-2019.jpg

Thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen vao Dai hoc Ngoai thuong nam 2019 can dien dung ma truong la NTH va neu dang ky hoc nganh Quan tri kinh doanh thi can dien dung ma nganh la NTH02 (nguon anh: ftu.edu.vn).


Ten nganh, chuyen nganh


Ma xet tuyen


To hop mon xet tuyen*/Xet tuyen ket hop


Chi tieu


Ghi chu


PHUONG THUC XET TUYEN THEO KET QUA KY THI THPT QUOC GIA NAM 2019


I. TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG CO SO PHIA BAC – Ky hieu truong NTH


A. TRU SO CHINH HA NOI


2050


1. Nganh Kinh te


NTH01


610


Diem cac mon xet tuyen nhan


 he so 1


Chuyen nganh Kinh te doi ngoai


A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07


470


Chuyen nganh Thuong mai quoc te


A00,A01,D01,D07


140


2. Nganh Kinh te quoc te


290


Chuyen nganh Kinh te quoc te


A00,A01,D01,D03,D07


190


Chuyen nganh Kinh te va phat trien quoc te


A00,A01,D01.D07


100


3. Nganh Luat, chuyen nganh Luat thuong mai quoc te


A00,A01,D01,D07


120


4. Nganh Quan tri Kinh doanh, chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te


NTH02


A00,A01,D01,D07


220


5. Nganh Kinh doanh quoc te


170


Chuyen nganh Kinh doanh quoc te


A00,A01,D01,D07


140


Chuyen nganh Kinh doanh quoc te theo mo hinh tien tien Nhat Ban


A00,A01,D01,D07


30


6. Nganh Tai chinh – Ngan hang


NTH03


240


Chuyen nganh Tai chinh Quoc te


A00,A01,D01,D07


100


Chuyen nganh Phan tich va dau tu tai chinh


A00,A01,D01,D07


70


Chuyen nganh Ngan hang


A00,A01,D01,D07


70


7. Nganh Ke toan


110


Chuyen nganh Ke toan – Kiem toan


A00,A01,D01,D07


80


Chuyen nganh Ke toan – Kiem toan dinh huong nghe nghiep ACCA


A00,A01,D01,D07


30


8.  Nganh ngon ngu Anh, chuyen nganh Tieng Anh thuong mai


NTH04


D01


130


Diem  mon ngoai ngu nhan


he so 2, cac mon khac nhan


he so


9.  Nganh ngon ngu Phap, chuyen nganh Tieng Phap thuong mai


NTH05


D01, D03


45


10  Nganh ngon ngu Trung, chuyen nganh Tieng Trung thuong mai


NTH06


D01, D04


45


11.  Nganh ngon ngu Nhat, chuyen nganh Tieng Nhat thuong mai


NTH07


D01, D06


70


B. CO SO QUANG NINH


150


1. Nganh Ke toan, chuyen nganh Ke toan – Kiem toan


NTH08


A00,A01,D01,D07


70


Diem cac mon xet tuyen nhan he so 1


2. Nganh Kinh doanh quoc te,chuyen nganh Kinh doanh quoc te


A00,A01,D01,D07


80


II. TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG -CO SO II TAI TP HO CHI MINH – Ky hieu truong NTS


680


1. Nganh Kinh te, Chuyen nganh Kinh te doi ngoai


NTS01


A00,A01,D01, D06,D07


380


Diem cac mon xet tuyen nhan he so 1


3. Nganh Quan tri kinh doanh, chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te


A00,A01,D01,D07


100


4. Nganh Tai chinh – Ngan hang, chuyen nganh Tai chinh quoc te


NTS02


A00,A01,D01,D07


100


5. Nganh Ke toan, chuyen nganh Ke toan – Kiem toan, chuong trinh tieu chuan


A00,A01,D01,D07


100


Tong chi tieu


2880


Mã trường và mã ngành Đại học Ngoại thương 2019 để các thí sinh tra cứu

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại thương năm 2019 cần điền đúng mã trường là NTH và nếu đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh thì cần điền đúng mã ngành là NTH02.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: