Tổng Công ty Hạ tầng mạng: Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kính mời những ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng cho các vị trí sau:


Tổng Công ty Hạ tầng mạng: Thông báo tuyển dụng
Tổng Công ty Hạ tầng mạng: Thông báo tuyển dụng
Tổng Công ty Hạ tầng mạng: Thông báo tuyển dụng

1. Yêu cầu chung:


Độ tuổi:


- Nam/Nữ độ tuổi không quá 27.(Trường hợp ứng viên là lao động cộng tác viên hoặc lao động thuê qua công ty cho thuê lại lao động đang làm việc tại đơn vị, độ tuổi được tính từ thời điểm người lao động làm cộng tác viên hoặc được đơn vị thuê lại nhưng tối đa không quá 35 tuổi tính đến thời điểm tuyển dụng).


- Không giới hạn độ tuổi tuyển dụng đối với lao động CNTT đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:


+ Đã tham gia tối thiểu 03 dự án lớn triển khai cho các khách hàng là các tổ chức/doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước;


+ Có các sản phẩm, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT đạt giải thưởng của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế;


+ Chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ mới, cơ sở dữ liệu, giải pháp tích hợp hệ thống; phân tích thiết kế hệ thống.


Trình độ:


- Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT trong nước hoặc chuyên ngành CNTT tại các trường trên thế giới, phù hợp vị trí tuyển dụng;


- Hình thức đào tạo (không áp dụng đối với lao động được đào tạo tại các nước khác trên thế giới): Hệ đào tạo chính quy (hệ đào tạo tập trung);


2. Quyền lợi:


- Ứng viên được lựa chọn sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức, được làm việc toàn thời gian trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển, năng động; có nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu, thăng tiến;


- Có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến; được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước;


- Được hưởng chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và kết quả thực hiện công việc của cá nhân;


- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động.


3. Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển qua email bao gồm:


- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có ảnh);


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan;


- Bản mô tả kinh nghiệm công tác.


- Thông tin liên hệ: điện thoại, email.


· Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết 30/08/2020.


· Đầu mối nhận hồ sơ: Chị Nguyễn Thị Ngọc Bảo- Ban Nhân sự- Tổng công ty Hạ tầng mạng- email: [email protected]; ĐT: 024.37876801(trong giờ hành chính)


Lưu ý: Tổng công ty Hạ tầng mạng chỉ thông báo lịch thi/phỏng vấn đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng (qua email hoặc liên hệ trực tiếp). 


Tổng công ty Hạ tầng mạng cam kết bảo mật thông tin của các ứng viên.


Phương Dung

Tong Cong ty Ha tang mang: Thong bao tuyen dung


Tong Cong ty Ha tang mang (VNPT Net) la don vi truc thuoc Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam tuyen dung nhan su trong linh vuc cong nghe thong tin. Kinh moi nhung ung vien xuat sac tham gia tuyen dung cho cac vi tri sau:


Tong Cong ty Ha tang mang: Thong bao tuyen dung
Tong Cong ty Ha tang mang: Thong bao tuyen dung
Tong Cong ty Ha tang mang: Thong bao tuyen dung

1. Yeu cau chung:


Do tuoi:


- Nam/Nu do tuoi khong qua 27.(Truong hop ung vien la lao dong cong tac vien hoac lao dong thue qua cong ty cho thue lai lao dong dang lam viec tai don vi, do tuoi duoc tinh tu thoi diem nguoi lao dong lam cong tac vien hoac duoc don vi thue lai nhung toi da khong qua 35 tuoi tinh den thoi diem tuyen dung).


- Khong gioi han do tuoi tuyen dung doi voi lao dong CNTT dap ung it nhat mot trong cac dieu kien sau:


+ Da tham gia toi thieu 03 du an lon trien khai cho cac khach hang la cac to chuc/doanh nghiep uy tin trong va ngoai nuoc;


+ Co cac san pham, cong trinh nghien cuu trong linh vuc CNTT dat giai thuong cua cac to chuc uy tin trong nuoc va quoc te;


+ Chuyen gia trong cac linh vuc nghien cuu phat trien cong nghe moi, co so du lieu, giai phap tich hop he thong; phan tich thiet ke he thong.


Trinh do:


- Chuyen nganh: Tot nghiep Dai hoc chuyen nganh CNTT trong nuoc hoac chuyen nganh CNTT tai cac truong tren the gioi, phu hop vi tri tuyen dung;


- Hinh thuc dao tao (khong ap dung doi voi lao dong duoc dao tao tai cac nuoc khac tren the gioi): He dao tao chinh quy (he dao tao tap trung);


2. Quyen loi:


- Ung vien duoc lua chon se duoc ky hop dong lao dong chinh thuc, duoc lam viec toan thoi gian trong moi truong chuyen nghiep, phat trien, nang dong; co nhieu co hoi hoc tap, nghien cuu, thang tien;


- Co co hoi tiep xuc voi cac cong nghe tien tien; duoc lam viec voi cac doi tac lon trong va ngoai nuoc;


- Duoc huong che do luong, thuong, chinh sach dai ngo hap dan theo nang luc va ket qua thuc hien cong viec cua ca nhan;


- Duoc huong Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Bao hiem that nghiep theo quy dinh cua Bo Luat Lao dong.


3. Ung vien co the gui ho so du tuyen qua email bao gom:


- So yeu ly lich tu thuat (co anh);


- Ban sao cac van bang, chung chi lien quan;


- Ban mo ta kinh nghiem cong tac.


- Thong tin lien he: dien thoai, email.


· Thoi han nhan ho so: den het 30/08/2020.


· Dau moi nhan ho so: Chi Nguyen Thi Ngoc Bao- Ban Nhan su- Tong cong ty Ha tang mang- email: [email protected]; DT: 024.37876801(trong gio hanh chinh)


Luu y: Tong cong ty Ha tang mang chi thong bao lich thi/phong van doi voi ung vien dap ung yeu cau cua vi tri tuyen dung (qua email hoac lien he truc tiep). 


Tong cong ty Ha tang mang cam ket bao mat thong tin cua cac ung vien.


Phuong Dung


Tổng Công ty Hạ tầng mạng: Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kính mời những ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng cho các vị trí sau:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: