Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo cho phép thử nghiệm dịch vụ Mobile Money, quy định chỉ những thuê bao di động định danh mới được mở tài khoản dịch vụ này.


'Thuê bao di động đã định danh mới được mở tài khoản Mobile Money'
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định cho phép thử nghiệm dịch vụ Mobile Money, quy định chỉ những thuê bao di động định danh rồi mới được mở tài khoản dịch vụ này.

Cụ thể, theo ông Dũng, nếu dự thảo này được thông qua, các doanh nghiệp viễn thông sẽ làm đề án gửi đơn vị đầu mối về cấp phép. Sau khi được cấp phép, các doanh nghiệp này mới được triển khai dịch vụ Mobile Money. "Bản chất đây là sử dụng thông tin thuê bao di động được định danh để mở tài khoản di động. Vì vậy, chúng ta không quá lo lắng về việc SIM rác. Những thuê bao di động định danh rồi mới được mở tài khoản Mobile Money” ông Phạm Tiến Dũng nói.


Trước đó, ngày 30/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Một trong những giải pháp mà Thủ tướng yêu cầu là cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money.


Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, Mobile Money sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển tài chính toàn diện đến những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực mà hệ thống tài chính, ngân hàng chưa phát triển, người dân chưa hoặc không có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Đồng thời tận dụng hạ tầng viễn thông, giúp giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Qua đó góp phần nâng cao mức sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp viễn thông sẽ tận dụng được mạng lưới viễn thông, các điểm giao dịch rộng khắp cả nước để phát triển và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, dịch vụ và đối tượng khách hàng, ngoài các dịch vụ viễn thông truyền thống. Do vậy, doanh nghiệp viễn thông có thể mở rộng dư địa để tăng doanh thu và nâng cao khả năng cạnh tranh.


"Một điểm rất quan trọng trong dự thảo cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money là cho phép các thuê bao không cần có tài khoản ngân hàng mà vẫn sử dụng được dịch vụ này. Các thuê bao có thể nạp tiền vào tài khoản Mobile Money ở các ngân hàng và các điểm đại lý của doanh nghiệp viễn thông để sử dụng dịch vụ cho mình. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ quản lý tài khoản tổng của các doanh nghiệp viễn thông để tránh rủi ro trong thanh toán", ông Hải nói.


Vẫn theo ông Trần Duy Hải, những thuê bao muốn được cung cấp dịch vụ này sẽ phải có thông tin thuê bao chính xác để định danh được. Bộ TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nếu không có thông tin thuê bao chính xác sẽ không được cung cấp dịch vụ này. Vì vậy, các nhà mạng phải nhanh chóng hoàn thiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao của khách hàng.


Hiện Bộ TT&TT và các nhà mạng đang có những động thái siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động trả trước. Cả 3 nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đã ra thông báo về việc dừng bán bộ hòa mạng (KIT) tại các đại lý ủy quyền và dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đại lý này kể từ tháng 6/2020. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tập trung bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao tại các các điểm cung cấp dịch vụ của chính nhà mạng. Quyết định dừng bán SIM hòa mạng tại các đại lý được các nhà mạng chủ động đưa ra nhằm chấn chỉnh tình trạng SIM rác trên thị trường và chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ Mobile Money. 


Thái Khang

'Thue bao di dong da dinh danh moi duoc mo tai khoan Mobile Money'


Ong Pham Tien Dung, Vu truong Vu thanh toan cho biet, Ngan hang Nha nuoc da trinh Thu tuong Chinh phu du thao cho phep thu nghiem dich vu Mobile Money, quy dinh chi nhung thue bao di dong dinh danh moi duoc mo tai khoan dich vu nay.


'Thue bao di dong da dinh danh moi duoc mo tai khoan Mobile Money'
Ong Pham Tien Dung, Vu truong Vu thanh toan cho biet, Ngan hang Nha nuoc da trinh Thu tuong Chinh phu du thao quyet dinh cho phep thu nghiem dich vu Mobile Money, quy dinh chi nhung thue bao di dong dinh danh roi moi duoc mo tai khoan dich vu nay.

Cu the, theo ong Dung, neu du thao nay duoc thong qua, cac doanh nghiep vien thong se lam de an gui don vi dau moi ve cap phep. Sau khi duoc cap phep, cac doanh nghiep nay moi duoc trien khai dich vu Mobile Money. "Ban chat day la su dung thong tin thue bao di dong duoc dinh danh de mo tai khoan di dong. Vi vay, chung ta khong qua lo lang ve viec SIM rac. Nhung thue bao di dong dinh danh roi moi duoc mo tai khoan Mobile Money” ong Pham Tien Dung noi.


Truoc do, ngay 30/5/2020, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet so 84 ve cac nhiem vu, giai phap tiep tuc thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, thuc day giai ngan von dau tu cong va bao dam trat tu an toan xa hoi trong boi canh dai dich Covid-19. Mot trong nhung giai phap ma Thu tuong yeu cau la cap phep thi diem theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet trien khai thi diem Mobile Money.


Ong Tran Duy Hai, Pho Cuc truong Cuc Vien thong (Bo TT&TT) cho biet, Mobile Money se giup thuc day hoat dong thanh toan khong dung tien mat, phat trien tai chinh toan dien den nhung khu vuc nong thon, vung sau, vung xa, dac biet la nhung khu vuc ma he thong tai chinh, ngan hang chua phat trien, nguoi dan chua hoac khong co kha nang tiep can dich vu ngan hang. Dong thoi tan dung ha tang vien thong, giup giam cac chi phi xa hoi de phat trien, mo rong cac dich vu ngan hang truyen thong. Qua do gop phan nang cao muc song nguoi dan, thuc day tang truong kinh te. Cac doanh nghiep vien thong se tan dung duoc mang luoi vien thong, cac diem giao dich rong khap ca nuoc de phat trien va da dang hoa co cau san pham, dich vu va doi tuong khach hang, ngoai cac dich vu vien thong truyen thong. Do vay, doanh nghiep vien thong co the mo rong du dia de tang doanh thu va nang cao kha nang canh tranh.


"Mot diem rat quan trong trong du thao cung cap thi diem dich vu Mobile Money la cho phep cac thue bao khong can co tai khoan ngan hang ma van su dung duoc dich vu nay. Cac thue bao co the nap tien vao tai khoan Mobile Money o cac ngan hang va cac diem dai ly cua doanh nghiep vien thong de su dung dich vu cho minh. Ngan hang Nha nuoc se chi quan ly tai khoan tong cua cac doanh nghiep vien thong de tranh rui ro trong thanh toan", ong Hai noi.


Van theo ong Tran Duy Hai, nhung thue bao muon duoc cung cap dich vu nay se phai co thong tin thue bao chinh xac de dinh danh duoc. Bo TT&TT cung yeu cau cac doanh nghiep vien thong neu khong co thong tin thue bao chinh xac se khong duoc cung cap dich vu nay. Vi vay, cac nha mang phai nhanh chong hoan thien viec chuan hoa thong tin thue bao cua khach hang.


Hien Bo TT&TT va cac nha mang dang co nhung dong thai siet chat quan ly thong tin thue bao di dong tra truoc. Ca 3 nha mang Viettel, VinaPhone va MobiFone da ra thong bao ve viec dung ban bo hoa mang (KIT) tai cac dai ly uy quyen va dung quyen dau noi so thue bao cua cac dai ly nay ke tu thang 6/2020. Theo do, cac doanh nghiep vien thong se tap trung ban SIM, dang ky thong tin thue bao tai cac cac diem cung cap dich vu cua chinh nha mang. Quyet dinh dung ban SIM hoa mang tai cac dai ly duoc cac nha mang chu dong dua ra nham chan chinh tinh trang SIM rac tren thi truong va chuan bi cho viec cung cap dich vu Mobile Money. 


Thai Khang


'Thuê bao di động đã định danh mới được mở tài khoản Mobile Money'

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo cho phép thử nghiệm dịch vụ Mobile Money, quy định chỉ những thuê bao di động định danh mới được mở tài khoản dịch vụ này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: