Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Kế hoạch hành động mới được Bộ TT&TT ban hành nhằm nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, bảm đảo đủ nguồn lực cho việc Bộ TT&TT chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0Theo kế hoạch hành động mới ban hành, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số (Ảnh: M.Quyết)

Phát triển đột phá ngành TT&TT


Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết 50 ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vừa được ban hành.


Kế hoạch hành động này hướng tới mục đích quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tổ chức, cá nhân trong toàn ngành TT&TT về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0.


Đồng thời, xác định các nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành TT&TT tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 50 của Chính phủ. Tận dụng những lợi ích to lớn của cuộc CMCN 4.0 để phát triển đột phá ngành TT&TT, đóng góp vào sự phát triển và cơ cấu lại các ngành kinh tế, hướng tới mục tiêu hình thành nền kinh tế số, hướng tới quốc gia số.


Để hiện thực hóa các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT cũng xác định rõ 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể sẽ được ngành tập trung triển khai, bao gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia;


Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0; Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Chính sách hội nhập quốc tế; và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.


Phổ cập kỹ năng số cho người dân


Cũng theo Kế hoạch hành động mới ban hành, để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, với viễn thông, Bộ TT&TT sẽ triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên toàn quốc tới tất cả các thôn, làng, trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, bảo đảm tính liên tục và dự phòng.


Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số. Nghiên cứu, đề xuất tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.


Đồng thời, chủ trì, xây dựng hành lang pháp lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm việc tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng cho hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước bắt kịp các xu thế của cuộc CMCN 4.0.


Về doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số phục vụ cho chuyển đổi số và kinh tế số; xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị, phát triển các ứng dụng trong nước phục vụ quá trình chuyển đổi số và kinh tế số; và triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Với lĩnh vực ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia.


Cùng với đó, sẽ hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia, các Trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nôi đồng bộ và thống nhất. Coi dữ liệu là tài nguyên và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của nhà nước và doanh nghiệp.


Đối với việc xây dựng chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ TT&TT sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030.


Còn với nhóm nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0, Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng và thực hiện phổ cập kỹ năng số cho người dân.


Bên cạnh đó, người dân cũng sẽ được phổ cập kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Bộ TT&TT cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; phối hợp với Bộ Công an trong nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho người dân…


Vụ CNTT là đơn vị được Bộ TT&TT giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc và điều phối triển khai Kế hoạch hành động này; hàng năm tổng hợp, báo cáo, kiến nghị và đề xuất các giải pháp, biện pháp triển khai hiệu quả; đồng thời định kỳ hàng năm tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả thực hiện gửi Bộ KH&CN trước ngày 1/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


M.T

Bo TT&TT len ke hoach chu dong tham gia cuoc CMCN 4.0


Ke hoach hanh dong moi duoc Bo TT&TT ban hanh nham nam bat kip thoi, tan dung hieu qua cac co hoi, huy dong, phat huy toi da cac nguon luc, bam dao du nguon luc cho viec Bo TT&TT chu dong tham gia cuoc cach mang cong nghiep 4.0.


Bo TT&TT len ke hoach chu dong tham gia cuoc CMCN 4.0Theo ke hoach hanh dong moi ban hanh, Bo TT&TT se xay dung va trien khai cac chuong trinh ho tro cac doanh nghiep nghien cuu, ung dung cong nghe so phuc vu cho chuyen doi so va kinh te so (Anh: M.Quyet)

Phat trien dot pha nganh TT&TT


Ke hoach hanh dong cua Bo TT&TT thuc hien Nghi quyet 50 ngay 17/4/2020 cua Chinh phu ve ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet 52 ngay 27/9/2019 cua Bo Chinh tri ve mot so chu truong, chinh sach chu dong tham gia cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu (CMCN 4.0) vua duoc ban hanh.


Ke hoach hanh dong nay huong toi muc dich quan triet, nang cao nhan thuc, trach nhiem va hanh dong cua to chuc, ca nhan trong toan nganh TT&TT ve chu truong, chinh sach cua Dang va Chinh phu trong viec chu dong, tich cuc tham gia cuoc CMCN 4.0.


Dong thoi, xac dinh cac nhiem vu de cac co quan, don vi, doanh nghiep nganh TT&TT to chuc thuc hien nghiem tuc, hieu qua cac muc tieu, nhiem vu, giai phap trong Nghi quyet 5 cua Bo Chinh tri va Nghi quyet 50 cua Chinh phu. Tan dung nhung loi ich to lon cua cuoc CMCN 4.0 de phat trien dot pha nganh TT&TT, dong gop vao su phat trien va co cau lai cac nganh kinh te, huong toi muc tieu hinh thanh nen kinh te so, huong toi quoc gia so.


De hien thuc hoa cac muc tieu, yeu cau neu tren, Ke hoach hanh dong cua Bo TT&TT cung xac dinh ro 8 nhom nhiem vu cu the se duoc nganh tap trung trien khai, bao gom: Doi moi tu duy, thong nhat nhan thuc, tang cuong vai tro lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc, phat huy su tham gia cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi; Hoan thien the che tao thuan loi cho viec chu dong tham gia cuoc CMCN 4.0 va qua trinh chuyen doi so quoc gia;


Xay dung va phat trien co so ha tang thiet yeu dap ung yeu cau cua cuoc CMCN 4.0; Chinh sach phat trien va nang cao nang luc doi moi sang tao quoc gia; Phat trien nguon nhan luc thich ung voi yeu cau cuoc CMCN 4.0; Chinh sach phat trien cac nganh va cong nghe uu tien; Chinh sach hoi nhap quoc te; va chinh sach thuc day chuyen doi so trong cac co quan Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi.


Pho cap ky nang so cho nguoi dan


Cung theo Ke hoach hanh dong moi ban hanh, de xay dung va phat trien co so ha tang thiet yeu dap ung yeu cau cua cuoc CMCN 4.0, voi vien thong, Bo TT&TT se trien khai bang thong rong chat luong cao tren toan quoc toi tat ca cac thon, lang, truong hoc, benh vien, trung tam cong dong, bao dam tinh lien tuc va du phong.


Nghien cuu, xay dung, de xuat co che, chinh sach khuyen khich doanh nghiep tu nhan co du nang luc tham gia xay dung ha tang vien thong va cac ha tang khac cho chuyen doi so. Nghien cuu, de xuat tap trung dau tu xay dung, hien dai hoa mang vien thong dung rieng phuc vu hoat dong quoc phong, an ninh, hoat dong cua cac co quan Dang, Nha nuoc.


Dong thoi, chu tri, xay dung hanh lang phap ly trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu bao dam viec tap trung dau tu xay dung, hien dai hoa mang vien thong dung rieng cho hoat dong cua cac co quan Dang, Nha nuoc tao dieu kien thuc day qua trinh chuyen doi so trong cac co quan Dang, Nha nuoc bat kip cac xu the cua cuoc CMCN 4.0.


Ve doanh nghiep cong nghe so va chuyen doi so, Bo TT&TT se xay dung va trien khai cac chuong trinh ho tro cac doanh nghiep nghien cuu va ung dung cong nghe so phuc vu cho chuyen doi so va kinh te so; xay dung nang luc nghien cuu, phat trien cong nghe, che tao thiet bi, phat trien cac ung dung trong nuoc phuc vu qua trinh chuyen doi so va kinh te so; va trien khai Chuong trinh Chuyen doi so quoc gia den nam 2025, dinh huong den nam 2030.


Voi linh vuc ung dung CNTT, Bo TT&TT se chu tri, phoi hop voi cac bo, nganh, dia phuong va cac co quan lien quan nghien cuu xay dung va phat trien dong bo ha tang du lieu quoc gia.


Cung voi do, se hinh thanh he thong Trung tam du lieu quoc gia, cac Trung tam du lieu vung va dia phuong ket noi dong bo va thong nhat. Coi du lieu la tai nguyen va nguon luc quan trong cho phat trien kinh te - xa hoi. Hinh thanh cac he thong du lieu tin cay, on dinh cua nha nuoc va doanh nghiep.


Doi voi viec xay dung chinh sach phat trien va nang cao nang luc doi moi sang tao quoc gia, Bo TT&TT se xay dung, trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet va trien khai Chien luoc quoc gia ve phat trien doanh nghiep cong nghe so Viet Nam den nam 2030.


Con voi nhom nhiem vu phat trien nguon nhan luc thich ung voi yeu cau cuoc CMCN 4.0, Bo TT&TT se day manh tuyen truyen, nang cao nhan thuc, xay dung van hoa so trong cong dong va thuc hien pho cap ky nang so cho nguoi dan.


Ben canh do, nguoi dan cung se duoc pho cap ky nang dam bao an toan, an ninh mang. Bo TT&TT cung se chu tri, phoi hop voi Bo GD&DT va cac bo, nganh, dia phuong lien quan to chuc dao tao va phat trien nguon nhan luc an toan, an ninh mang dap ung yeu cau cua cuoc CMCN 4.0; phoi hop voi Bo Cong an trong nhiem vu tuyen truyen, pho bien kien thuc ve an toan, an ninh mang va phong, chong toi pham su dung cong nghe cao cho nguoi dan…


Vu CNTT la don vi duoc Bo TT&TT giao trach nhiem chu tri, tham muu giup Bo truong chi dao, don doc va dieu phoi trien khai Ke hoach hanh dong nay; hang nam tong hop, bao cao, kien nghi va de xuat cac giai phap, bien phap trien khai hieu qua; dong thoi dinh ky hang nam tong hop, trinh Bo truong phe duyet ket qua thuc hien gui Bo KH&CN truoc ngay 1/12 de tong hop, bao cao Chinh phu.


M.T


Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Kế hoạch hành động mới được Bộ TT&TT ban hành nhằm nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, bảm đảo đủ nguồn lực cho việc Bộ TT&TT chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: