PGS Việt phát triển thiết bị giao tiếp cho người mất khả năng nói

Hệ thống BLife do PGS Lê Thanh Hà (42 tuổi) cùng cộng sự phát triển giúp bệnh nhân không thể nói và cử động, có thể dùng mắt điều khiển thiết bị để giao tiếp.


Thiết bị BLife hỗ trợ giao tiếp cho bệnh nhân ALS.