Đà Nẵng, Cao Bằng cập nhật mã định danh các cơ quan nhà nước

Đà Nẵng và Cao Bằng là 2 địa phương vừa ban hành mới Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử, thay thế cho các Danh mục đã ban hành trước đó.


Đà Nẵng, Cao Bằng cập nhật mã định danh các cơ quan nhà nước
Việc các địa phương ban hành, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử cũng như sử dụng các ứng dụng thuộc hệ thống chính quyền điện tử (Ảnh minh họa: baodanang.vn)

"Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng” và “Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” đều được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Thông tư 10 ngày 1/4/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT).


Cụ thể, với Cao Bằng, theo danh mục mới ban hành, bên cạnh 2 mã định danh cấp 1 của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng là 000.00.00.K14 và 000.00.00.H14, còn có 51 mã định danh cấp và 586 mã định danh cấp 3.


Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ, mã định danh mới được ban hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trong trường hợp chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc sửa đổi, bổ sung mã định danh các đơn vị trực thuộc, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Sở TT&TT tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh.


Đối với Đà Nẵng, mã định danh của UBND TP.Đà Nẵng là 000.00.00.H17. Bên cạnh đó, danh mục cũng quy định cụ thể mã định danh của 47 đơn vị cấp 2; 489 đơn vị cấp 3 và 6 đơn vị cấp 4 trong hệ thống các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng.


Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng cho hay, mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương dùng để định danh các ứng dụng thuộc Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố gồm: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; một cửa điện tử; cổng dịch vụ công trực tuyến; lưu trữ điện tử và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, chia sẻ dữ liệu. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mã định danh này cho các ứng dụng khác (nếu có).


Trong trường hợp thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên hoặc đổi cơ quan chủ quản các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo về Sở TT&TT để tổng hợp. Sở TT&TT có trách nhiệm cập nhật mã định danh cơ quan theo quy chuẩn QCVN 102:2016/BTTTT và báo cáo cho Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT và UBND thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.


Trong thời gian qua, cùng với các bộ, ngành và các tỉnh, thành khác trong cả nước, Cao Bằng và Đà Nẵng đã và đang thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, theo đúng quy định tại Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.


Trục liên thông văn bản quốc gia được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương ngày 12/3/2019 phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 


Theo báo cáo của Bộ TT&TT về tình hình thực hiện Nghị quyết 17 của Chính phủ đến tháng 5/2019, trong thời gian từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/5/2020, đã có tổng số 475.308 văn bản điện tử gửi và 1.395.532 văn bản điện tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.


Hiện các tổ chức chính trị - xã hội (bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) đang triển khai để kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan, tổ chức khác qua Trục liên thông văn bản quốc gia.


M.T

Da Nang, Cao Bang cap nhat ma dinh danh cac co quan nha nuoc


Da Nang va Cao Bang la 2 dia phuong vua ban hanh moi Danh muc ma dinh danh cac co quan, don vi phuc vu viec trao doi van ban dien tu, thay the cho cac Danh muc da ban hanh truoc do.


Da Nang, Cao Bang cap nhat ma dinh danh cac co quan nha nuoc
Viec cac dia phuong ban hanh, cap nhat ma dinh danh co quan, to chuc nham phuc vu viec gui nhan van ban dien tu cung nhu su dung cac ung dung thuoc he thong chinh quyen dien tu (Anh minh hoa: baodanang.vn)

"Danh muc ma dinh danh cac co quan, don vi, dia phuong tren dia ban TP.Da Nang” va “Danh muc ma dinh danh cac co quan, don vi phuc vu trao doi van ban dien tu thong qua cac he thong quan ly van ban va dieu hanh tren dia ban tinh Cao Bang” deu duoc xay dung tren co so huong dan cua Bo TT&TT tai Thong tu 10 ngay 1/4/2016 ban hanh Quy chuan ky thuat quoc gia ve cau truc ma dinh danh va dinh dang goi tin phuc vu ket noi cac he thong quan ly van ban va dieu hanh (QCVN 102:2016/BTTTT).


Cu the, voi Cao Bang, theo danh muc moi ban hanh, ben canh 2 ma dinh danh cap 1 cua Hoi dong nhan dan, UBND tinh Cao Bang la 000.00.00.K14 va 000.00.00.H14, con co 51 ma dinh danh cap va 586 ma dinh danh cap 3.


Quyet dinh cua UBND tinh Cao Bang neu ro, ma dinh danh moi duoc ban hanh phuc vu trao doi van ban dien tu giua cac co quan, don vi thong qua he thong quan ly van ban va dieu hanh. Trong truong hop chia tach, sap nhap, giai the hoac sua doi, bo sung ma dinh danh cac don vi truc thuoc, co quan, don vi co trach nhiem bao cao ve So TT&TT tong hop, de xuat UBND tinh.


Doi voi Da Nang, ma dinh danh cua UBND TP.Da Nang la 000.00.00.H17. Ben canh do, danh muc cung quy dinh cu the ma dinh danh cua 47 don vi cap 2; 489 don vi cap 3 va 6 don vi cap 4 trong he thong cac co quan, don vi, dia phuong tren dia ban Da Nang.


Quyet dinh cua UBND TP.Da Nang cho hay, ma dinh danh cac co quan, don vi, dia phuong dung de dinh danh cac ung dung thuoc He thong thong tin chinh quyen dien tu thanh pho gom: phan mem quan ly van ban va dieu hanh; mot cua dien tu; cong dich vu cong truc tuyen; luu tru dien tu va ket noi voi Truc lien thong van ban quoc gia, chia se du lieu. Khuyen khich cac co quan, don vi, dia phuong su dung ma dinh danh nay cho cac ung dung khac (neu co).


Trong truong hop thanh lap moi, chia tach, sap nhap, giai the, doi ten hoac doi co quan chu quan cac co quan, don vi, dia phuong, So Noi vu Da Nang co trach nhiem thong bao ve So TT&TT de tong hop. So TT&TT co trach nhiem cap nhat ma dinh danh co quan theo quy chuan QCVN 102:2016/BTTTT va bao cao cho Van phong Chinh phu, Bo TT&TT va UBND thanh pho cung cac co quan, don vi, dia phuong lien quan.


Trong thoi gian qua, cung voi cac bo, nganh va cac tinh, thanh khac trong ca nuoc, Cao Bang va Da Nang da va dang thuc hien gui, nhan van ban dien tu qua Truc lien thong van ban quoc gia, theo dung quy dinh tai Quyet dinh 28 cua Thu tuong Chinh phu ve gui, nhan van ban dien tu giua cac co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc.


Truc lien thong van ban quoc gia duoc Thu tuong Chinh phu bam nut khai truong ngay 12/3/2019 phuc vu viec gui, nhan van ban dien tu giua cac co quan trong he thong hanh chinh nha nuoc. 


Theo bao cao cua Bo TT&TT ve tinh hinh thuc hien Nghị quyet 17 cua Chinh phu den thang 5/2019, trong thoi gian tu ngay 12/3/2019 den ngay 19/5/2020, da co tong so 475.308 van ban diẹn tu gui va 1.395.532 van ban diẹn tu nhan tren Truc lien thong van ban quoc gia.


Hiẹn cac to chuc chinh trị - xa hoi (bao gom Mat tran To quoc Viẹt Nam, Tong Lien doan Lao dong Viẹt Nam, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, Hoi Lien hiẹp Phu nu Viẹt Nam, Hoi Nong dan Viẹt Nam, Hoi Cụu chien binh Viẹt Nam) dang trien khai de ket noi lien thong gui, nhan van ban diẹn tu voi cac co quan, to chuc khac qua Truc lien thong van ban quoc gia.


M.T


Đà Nẵng, Cao Bằng cập nhật mã định danh các cơ quan nhà nước

Đà Nẵng và Cao Bằng là 2 địa phương vừa ban hành mới Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử, thay thế cho các Danh mục đã ban hành trước đó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: