TP.HCM: Hơn 60% doanh nghiệp sẵn sàng tự xét nghiệm cho shipper

19/33 doanh nghiệp tại TP.HCM sẵn sàng tự xét nghiệm cho shipper kể từ 24/9 để được hoạt động trên địa bàn.


TP.HCM có văn bản dừng không xét nghiệm miễn phí cho shipper từ ngày 24-30/9. Bắt đầu từ ngày mai, doanh nghiệp và shipper phải tự chịu phí xét nghiệm.


Trong buổi họp báo chiều nay, Phó Giám đốc Sở TT&TT Từ Lương cho biết, ngày 21/9, Sở TT&TT phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp quản lý shipper với hơn 200 điểm cầu trực tuyến.


TP.HCM: Hơn 60% doanh nghiệp sẵn sàng tự xét nghiệm cho shipper
Shipper chạy trên đường phố TP.HCM giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt. (Ảnh: Hải Đăng)

Ngày 22/9, Sở TT&TT đã tạo tài khoản cho 33/34 doanh nghiệp và kênh liên lạc với các sở ngành liên quan cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo các doanh nghiệp có thể vận hành hệ thống.


Ông Từ Lương thông tin, tính đến 12h30 ngày 23/9 đã có 19/33 doanh nghiệp (hơn 60%) thực hiện đầy đủ các thao tác sử dụng phần mềm khai báo điện tử của TP để cập nhật kết quả xét nghiệm của shipper theo hướng dẫn tập huấn, trước khi triển khai cập nhật dữ liệu chính thức vào ngày mai (24/9).


19 doanh nghiệp trên đã thực hiện thành công 3 công việc chính là: khai báo dữ liệu kết quả xét nghiệm theo mẫu; tải dữ liệu lên hệ thống và kiểm tra, xem lại kết quả đã tải lên.


Theo thông tin từ Grab, công ty đã hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho những tài xế 2 bánh tại TP.HCM có mức độ gắn kết cao và hoạt động tích cực trên ứng dụng Grab, bắt đầu từ ngày 24/9. Cụ thể, tài xế hoàn thành đủ số khung giờ hoạt động cần thiết trên ứng dụng Grab sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/tuần để thực hiện xét nghiệm theo quy định của cơ quan chức năng. Tài xế phải đăng ký với Grab để được xét nghiệm tại 3 địa điểm ở Tân Bình và TP Thủ Đức. Theo bảng giá của các cơ sở y tế hợp tác với Grab, hai địa điểm ở TP Thủ Đức xét nghiệm 75.000 đồng/người, ở Tân Bình giá 160.000 đồng/người.


Theo quy định của UBND TPHCM, từ 0h ngày 16/9, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6 - 21h và phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, 2 ngày/lần. Trước 24/9, việc chi trả chi phí xét nghiệm do thành phố thực hiện.


Hải Đăng

TP.HCM: Hon 60% doanh nghiep san sang tu xet nghiem cho shipper


19/33 doanh nghiep tai TP.HCM san sang tu xet nghiem cho shipper ke tu 24/9 de duoc hoat dong tren dia ban.


TP.HCM co van ban dung khong xet nghiem mien phi cho shipper tu ngay 24-30/9. Bat dau tu ngay mai, doanh nghiep va shipper phai tu chiu phi xet nghiem.


Trong buoi hop bao chieu nay, Pho Giam doc So TT&TT Tu Luong cho biet, ngay 21/9, So TT&TT phoi hop voi So Cong Thuong, So Y te to chuc tap huan cho cac doanh nghiep quan ly shipper voi hon 200 diem cau truc tuyen.


TP.HCM: Hon 60% doanh nghiep san sang tu xet nghiem cho shipper
Shipper chay tren duong pho TP.HCM giai doan gian cach nghiem ngat. (Anh: Hai Dang)

Ngay 22/9, So TT&TT da tao tai khoan cho 33/34 doanh nghiep va kenh lien lac voi cac so nganh lien quan cung doi ngu ho tro ky thuat de dam bao cac doanh nghiep co the van hanh he thong.


Ong Tu Luong thong tin, tinh den 12h30 ngay 23/9 da co 19/33 doanh nghiep (hon 60%) thuc hien day du cac thao tac su dung phan mem khai bao dien tu cua TP de cap nhat ket qua xet nghiem cua shipper theo huong dan tap huan, truoc khi trien khai cap nhat du lieu chinh thuc vao ngay mai (24/9).


19 doanh nghiep tren da thuc hien thanh cong 3 cong viec chinh la: khai bao du lieu ket qua xet nghiem theo mau; tai du lieu len he thong va kiem tra, xem lai ket qua da tai len.


Theo thong tin tu Grab, cong ty da ho tro chi phi xet nghiem cho nhung tai xe 2 banh tai TP.HCM co muc do gan ket cao va hoat dong tich cuc tren ung dung Grab, bat dau tu ngay 24/9. Cu the, tai xe hoan thanh du so khung gio hoat dong can thiet tren ung dung Grab se duoc ho tro 300.000 dong/tuan de thuc hien xet nghiem theo quy dinh cua co quan chuc nang. Tai xe phai dang ky voi Grab de duoc xet nghiem tai 3 dia diem o Tan Binh va TP Thu Duc. Theo bang gia cua cac co so y te hop tac voi Grab, hai dia diem o TP Thu Duc xet nghiem 75.000 dong/nguoi, o Tan Binh gia 160.000 dong/nguoi.


Theo quy dinh cua UBND TPHCM, tu 0h ngay 16/9, shipper duoc giao hang lien quan, huyen tu 6 - 21h va phai dam bao cac dieu kien an toan phong, chong dich va thuc hien xet nghiem mau gop 3 nguoi, 2 ngay/lan. Truoc 24/9, viec chi tra chi phi xet nghiem do thanh pho thuc hien.


Hai Dang


TP.HCM: Hơn 60% doanh nghiệp sẵn sàng tự xét nghiệm cho shipper

19/33 doanh nghiệp tại TP.HCM sẵn sàng tự xét nghiệm cho shipper kể từ 24/9 để được hoạt động trên địa bàn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: