Khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến tại Hưng Yên

Mới đây, Tỉnh uỷ Hưng Yên đã khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến do Tập đoàn VNPT hỗ trợ xây dựng.


Lễ khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến được tổ chức vào ngày 5/6/2020 trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Bộ TT&TT và Tỉnh ủy Hưng Yên về phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.


Hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Tỉnh ủy Hưng Yên do VNPT triển khai bao gồm các ứng dụng: Phòng họp không giấy tờ (VNPT eCabinet), kết hợp hội nghị truyền hình (VNPT eMeeting) và quản lý văn bản điện tử (VNPT eOffice). Hệ thống này đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng, hỗ trợ đặc lực cho Tỉnh uỷ, trong công tác quản lý, điều hành, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, góp phần kiến tạo chính quyền điện tử.


Khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến tại Hưng Yên
Các đại biểu nhấn nút khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến của Tỉnh ủy Hưng Yên.

Cũng tại lễ khai trương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp với nội dung "Báo cáo về việc triển khai hệ thống thông tin phục vụ Tỉnh ủy Hưng Yên". Văn phòng Tỉnh ủy đã thiết lập trước: Các nội dung buổi họp, thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức, phân công đơn vị báo cáo, cá nhân trình bày tại cuộc họp. Công đoạn thực hiện gửi giấy mời và tài liệu họp đã được gửi đến các thành viên dự họp từ trước khi diễn ra phiên họp chính thức. Hệ thống cho phép gửi thư mời điện tử (email/SMS) đến người chủ trì và các thành viên cuộc họp. Người chủ trì xem được các dữ liệu như thành phần tham gia cuộc họp, vắng họp, tham gia đăng ký phát biểu, đã phát biểu và nhiều tính năng nâng cao khác…Ngoài các tính năng cơ bản phục vụ công tác họp, phòng họp không giấy tờ (VNPT-eCabinet) phục vụ tỉnh ủy còn có các tính năng lấy ý kiến và biểu quyết, hỗ trợ tính năng chuyển ngữ từ lời nói sang dạng văn bản (speak-to-text)…


Để góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chính quyền điện tử, trong những năm qua, Tập đoàn VNPT đã nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai thành công nhiều giải pháp như phòng họp không giấy tờ VNPT eCabinet, hội nghị truyền hình eMeeting, quản lý văn bản điện tử VNPT eOffice, Chữ ký số… cho các cấp chính quyền tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo đánh giá của các chuyên gia, các giải pháp này của VNPT là điển hình góp phần cải cách thủ tục hành chính tại các địa phương, góp phần hiện đại hóa các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ rất nhiều cho người dân cũng như doanh nghiệp khi đến làm việc tại các cơ quan nhà nước.


Khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến tại Hưng Yên
Một buổi làm việc trực tuyến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên

Là tập đoàn Viễn thông – CNTT hàng đầu quốc gia, VNPT đã được Chính phủ giao nhiệm vụ và xây dựng thành công Cổng dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia và Hệ thống báo cáo chính phủ. Đây được xem là những giải pháp quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại.


Tính đến thời điểm này, các giải pháp về Chính quyền điện tử của VNPT đã hiện diện tại hơn 55 tỉnh/thành trên các nước với các dịch vụ tiêu biểu như VNPT-eOffice có hơn 4.320 đơn vị trên toàn quốc sử dụng; Dịch vụ VNPT- eGate có 36 tỉnh, thành phố sử dụng với 587 đơn vị cấp sở/huyện,  dịch vụ VNPT-eCabinet (Mới ra mắt vào năm 2019) có trên 375 đơn vị sử dung và đã triển khai tại 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt trong giai đoạn 2018-2019, một số sản phẩm về chính quyền điện tử của VNPT như eOffice, trục liên thông văn bản được giới thiệu và triển khai tại các quốc gia khác như Lào, Cam-pu-chia, Myanmar. Cùng với đó, nhiều Bộ, ngành và các tập đoàn/tổng công ty lớn đã hợp tác với VNPT để triển khai hoạt động chuyển đổi số.


Phương Dung

Khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen tai Hung Yen


Moi day, Tinh uy Hung Yen da khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen do Tap doan VNPT ho tro xay dung.


Le khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen duoc to chuc vao ngay 5/6/2020 trong khuon kho buoi lam viec giua Bo TT&TT va Tinh uy Hung Yen ve phat trien linh vuc thong tin va truyen thong tren dia ban tinh.


He thong phuc vu chi dao, dieu hanh truc tuyen cua Tinh uy Hung Yen do VNPT trien khai bao gom cac ung dung: Phong hop khong giay to (VNPT eCabinet), ket hop hoi nghi truyen hinh (VNPT eMeeting) va quan ly van ban dien tu (VNPT eOffice). He thong nay di vao hoat dong se la cong cu quan trong, ho tro dac luc cho Tinh uy, trong cong tac quan ly, dieu hanh, giup tiet kiem chi phi va thoi gian, gop phan kien tao chinh quyen dien tu.


Khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen tai Hung Yen
Cac dai bieu nhan nut khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen cua Tinh uy Hung Yen.

Cung tai le khai truong, Ban Thuong vu Tinh uy Hung Yen da to chuc cuoc hop voi noi dung "Bao cao ve viec trien khai he thong thong tin phuc vu Tinh uy Hung Yen". Van phong Tinh uy da thiet lap truoc: Cac noi dung buoi hop, thanh phan tham du, thoi gian va dia diem to chuc, phan cong don vi bao cao, ca nhan trinh bay tai cuoc hop. Cong doan thuc hien gui giay moi va tai lieu hop da duoc gui den cac thanh vien du hop tu truoc khi dien ra phien hop chinh thuc. He thong cho phep gui thu moi dien tu (email/SMS) den nguoi chu tri va cac thanh vien cuoc hop. Nguoi chu tri xem duoc cac du lieu nhu thanh phan tham gia cuoc hop, vang hop, tham gia dang ky phat bieu, da phat bieu va nhieu tinh nang nang cao khac…Ngoai cac tinh nang co ban phuc vu cong tac hop, phong hop khong giay to (VNPT-eCabinet) phuc vu tinh uy con co cac tinh nang lay y kien va bieu quyet, ho tro tinh nang chuyen ngu tu loi noi sang dang van ban (speak-to-text)…


De gop phan day manh cong tac ung dung cong nghe thong tin trong linh vuc chinh quyen dien tu, trong nhung nam qua, Tap doan VNPT da nghien cuu, thu nghiem va trien khai thanh cong nhieu giai phap nhu phong hop khong giay to VNPT eCabinet, hoi nghi truyen hinh eMeeting, quan ly van ban dien tu VNPT eOffice, Chu ky so… cho cac cap chinh quyen tai nhieu tinh, thanh pho. Theo danh gia cua cac chuyen gia, cac giai phap nay cua VNPT la dien hinh gop phan cai cach thu tuc hanh chinh tai cac dia phuong, gop phan hien dai hoa cac co quan quan ly nha nuoc va ho tro rat nhieu cho nguoi dan cung nhu doanh nghiep khi den lam viec tai cac co quan nha nuoc.


Khai truong he thong thong tin phuc vu chi dao dieu hanh truc tuyen tai Hung Yen
Mot buoi lam viec truc tuyen cua Ban thuong vu Tinh uy Hung Yen

La tap doan Vien thong – CNTT hang dau quoc gia, VNPT da duoc Chinh phu giao nhiem vu va xay dung thanh cong Cong dich vu cong quoc gia, Truc lien thong van ban quoc gia va He thong bao cao chinh phu. Day duoc xem la nhung giai phap quan trong trong tien trinh xay dung Chinh phu dien tu Viet Nam hien dai.


Tinh den thoi diem nay, cac giai phap ve Chinh quyen dien tu cua VNPT da hien dien tai hon 55 tinh/thanh tren cac nuoc voi cac dich vu tieu bieu nhu VNPT-eOffice co hon 4.320 don vi tren toan quoc su dung; Dich vu VNPT- eGate co 36 tinh, thanh pho su dung voi 587 don vi cap so/huyen,  dich vu VNPT-eCabinet (Moi ra mat vao nam 2019) co tren 375 don vi su dung va da trien khai tai 62/63 tinh, thanh pho tren ca nuoc. Dac biet trong giai doan 2018-2019, mot so san pham ve chinh quyen dien tu cua VNPT nhu eOffice, truc lien thong van ban duoc gioi thieu va trien khai tai cac quoc gia khac nhu Lao, Cam-pu-chia, Myanmar. Cung voi do, nhieu Bo, nganh va cac tap doan/tong cong ty lon da hop tac voi VNPT de trien khai hoat dong chuyen doi so.


Phuong Dung


Khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến tại Hưng Yên

Mới đây, Tỉnh uỷ Hưng Yên đã khai trương hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến do Tập đoàn VNPT hỗ trợ xây dựng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: