Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021

Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn hoặc trên website của trường ueh.edu.vn.


Hiện nay là thời điểm các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. Thí sinh cần lưu ý ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển, vì nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được chấp nhận.


Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những trường được nhiều thí sinh quan tâm, cân nhắc đăng ký xét tuyển. Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn, hoặc trên website của trường ueh.edu.vn.


Năm nay, thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo 1 trong 2 phương thức, trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu đăng ký trực tiếp bằng phiếu, thời hạn sẽ là ngày 11/5; còn nếu đăng ký trực tuyến, thời gian sẽ có thêm 5 ngày.


Với phương thức trực tiếp, thí sinh cần đăng ký tất cả thông tin trên phiếu. Thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu.


Với phương thức trực tuyến, thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp trên phiếu phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT; còn phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh trực tuyến nhiều lần trong thời gian quy định (xem hướng dẫn tại đây).


Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần. Các thí sinh phúc khảo bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo.


Mã trường, mã ngành UEH 2021


Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021
Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những trường được nhiều thí sinh quan tâm, cân nhắc đăng ký xét tuyển. (Nguồn ảnh: ueh.edu.vn)

Như đã nêu, thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn, hoặc trên website của trường ueh.edu.vn. Mã trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện là KSA.


Cụ thể, Đại học Kinh tế TP.HCM cơ sở đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành; cơ sở tại Vĩnh Long (mã trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành.


Một số ngành đào tạo trong lĩnh vực số hóa của Đại học Kinh tế TP.HCM bao gồm Kỹ thuật phần mềm với mã ngành 7480103, Thương mại điện tử với mã ngành 7340122, Khoa học dữ liệu với mã ngành 7480109.


Địa chỉ cụ thể để xem bảng mã ngành của Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021 là: ueh.edu.vn/tin-tuc/ueh-cong-bo-thong-tin-tuyen-sinh-khoa-47-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021_56225


H.A.H

Ma truong, ma nganh Dai hoc Kinh te TP.HCM nam 2021


Thi sinh co the tra cuu ma truong, ma nganh Dai hoc Kinh te TP.HCM, cung cac thong tin lien quan tren Cong thituyensinh.vn hoac tren website cua truong ueh.edu.vn.


Hien nay la thoi diem cac thi sinh dang ky nguyen vong xet tuyen dai hoc, cao dang nam 2021. Thi sinh can luu y ghi dung ma truong, ma nganh/nhom nganh, ma to hop xet tuyen, vi nguyen vong nao ghi khong dung se khong duoc chap nhan.


Dai hoc Kinh te TP.HCM (UEH) la mot trong nhung truong duoc nhieu thi sinh quan tam, can nhac dang ky xet tuyen. Thi sinh co the tra cuu ma truong, ma nganh, cung cac thong tin lien quan tren Cong thituyensinh.vn, hoac tren website cua truong ueh.edu.vn.


Nam nay, thi sinh se duoc dang ky nguyen vong xet tuyen theo 1 trong 2 phuong thuc, truc tiep hoac truc tuyen. Neu dang ky truc tiep bang phieu, thoi han se la ngay 11/5; con neu dang ky truc tuyen, thoi gian se co them 5 ngay.


Voi phuong thuc truc tiep, thi sinh can dang ky tat ca thong tin tren phieu. Thi sinh khong duoc dieu chinh thong tin dang ky nguyen vong xet tuyen khi diem thu nhan ho so da cap nhat vao co so du lieu.


Voi phuong thuc truc tuyen, thi sinh se dang ky truc tiep tren phieu phan thong tin phuc vu ky thi tot nghiep THPT; con phan dang ky nguyen vong xet tuyen, thi sinh co the dieu chinh truc tuyen nhieu lan trong thoi gian quy dinh (xem huong dan tai day).


Sau khi biet diem thi tot nghiep THPT, thi sinh cung duoc dieu chinh nguyen vong toi da 3 lan. Cac thi sinh phuc khao bai thi, mon thi se dieu chinh nguyen vong xet tuyen sau khi co ket qua phuc khao.


Ma truong, ma nganh UEH 2021


Ma truong, ma nganh Dai hoc Kinh te TP.HCM nam 2021
Dai hoc Kinh te TP.HCM la mot trong nhung truong duoc nhieu thi sinh quan tam, can nhac dang ky xet tuyen. (Nguon anh: ueh.edu.vn)

Nhu da neu, thi sinh co the tra cuu ma truong, ma nganh Dai hoc Kinh te TP.HCM, cung cac thong tin lien quan tren Cong thituyensinh.vn, hoac tren website cua truong ueh.edu.vn. Ma truong Dai hoc Kinh te TP.HCM hien la KSA.


Cu the, Dai hoc Kinh te TP.HCM co so dao tao tai TP.HCM (ma truong KSA) tuyen sinh 5.850 chi tieu, voi 29 nganh/chuyen nganh; co so tai Vinh Long (ma truong KSV) tuyen sinh 500 chi tieu, voi 10 nganh/chuyen nganh.


Mot so nganh dao tao trong linh vuc so hoa cua Dai hoc Kinh te TP.HCM bao gom Ky thuat phan mem voi ma nganh 7480103, Thuong mai dien tu voi ma nganh 7340122, Khoa hoc du lieu voi ma nganh 7480109.


Dia chi cu the de xem bang ma nganh cua Dai hoc Kinh te TP.HCM nam 2021 la: ueh.edu.vn/tin-tuc/ueh-cong-bo-thong-tin-tuyen-sinh-khoa-47-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021_56225


H.A.H


Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021

Thí sinh có thể tra cứu mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế TP.HCM, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thituyensinh.vn hoặc trên website của trường ueh.edu.vn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: