Vinh danh cá nhân, tổ chức đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống

Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được vinh danh vì có thành tích đưa công nghệ ứng dụng giúp cải thiện đời sống người dân, doanh nghiệp.


Chiều 26/10 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự sự kiện. Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, giai đoạn 2016-2020 Bộ đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Trong đó có phong trào thi đua "Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn"; "Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp"... xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho việc phát triển ngành khoa học và công nghệ cả nước. Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng các năm 2016, 2018 và 2019.Chủ tịch Nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ. Chủ tịch Nước đã trao tặng 70 Huân chương các loại gồm Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và 3 Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Thủ tướng phong tặng 5 Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 lượt Cờ thi đua và 41 Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ... Trao tặng Huân chương lao động cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ ấn tượng với những kết quả các của toàn ngành. Trong đó có kết quả ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm từ quả dừa, giúp nâng cao giá trị gia tăng, đưa hàng hóa xuất khẩu ra thị trường quốc tế; ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ nano, các kết quả phát triển công nghệ phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...Phó Chủ tịch nước cho rằng đáng tự hào khi ngày càng có nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào cuộc sống. Tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước được tăng cường. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. So với giai đoạn 2011 - 2015, năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng từ 4,3%/năm lên 5,8%/năm. Chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% lên 45,2%. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào tăng vốn, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên.Trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ tiếp tục tham mưu, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.Bà cũng đề nghị Bộ quan tâm thực hiện chính sách hiệu quả trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Chú trọng và tiếp tục chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ, nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới, trong đó có đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.Hải MinhVinh danh ca nhan, to chuc dua khoa hoc ung dung vao cuoc song


Cac to chuc, ca nhan thuoc Bo Khoa hoc va Cong nghe duoc vinh danh vi co thanh tich dua cong nghe ung dung giup cai thien doi song nguoi dan, doanh nghiep.


Chieu 26/10 Bo Khoa hoc va Cong nghe to chuc Dai hoi thi dua yeu nuoc lan thu V, Pho Chu tich nuoc Dang Thi Ngoc Thinh, lanh dao cac bo, nganh tham du su kien. Phat bieu khai mac Dai hoi, Thu truong Thuong truc Bo Khoa hoc va Cong nghe Tran Van Tung cho biet, giai doan 2016-2020 Bo da phat dong cac phong trao thi dua phu hop voi chuc nang, nhiem vu cua Bo. Trong do co phong trao thi dua "Dua khoa hoc va cong nghe ve nong thon"; "Khoa hoc va cong nghe dong hanh cung doanh nghiep"... xuat hien nhieu tap the, ca nhan dien hinh tien tien, tieu bieu cho viec phat trien nganh khoa hoc va cong nghe ca nuoc. Bo Khoa hoc va Cong nghe da duoc Lanh dao Dang, Nha nuoc trao tang Huan chuong Lao dong hang nhat lan 2 nam 2019; Bang khen cua Thu tuong cac nam 2016, 2018 va 2019.Chu tich Nuoc da trao tang Huan chuong Lao dong hang nhat lan 2 nhan dip ky niem 60 nam thanh lap Bo. Chu tich Nuoc da trao tang 70 Huan chuong cac loai gom Huan chuong Doc lap, Huan chuong Lao dong va 3 Huan chuong Chien cong cho tap the, ca nhan cac don vi truc thuoc Bo Khoa hoc va Cong nghe. Thu tuong phong tang 5 Danh hieu chien sy thi dua toan quoc, 19 luot Co thi dua va 41 Bang khen cua Thu tuong cho cac tap the, ca nhan truc thuoc Bo... Trao tang Huan chuong lao dong cho cac to chuc, ca nhan co thanh tich xuat sac, Pho Chu tich nuoc Dang Thi Ngoc Thinh bay to an tuong voi nhung ket qua cac cua toan nganh. Trong do co ket qua ung dung cong nghe de phat trien cac san pham tu qua dua, giup nang cao gia tri gia tang, dua hang hoa xuat khau ra thi truong quoc te; ung dung cong nghe buc xa, cong nghe nano, cac ket qua phat trien cong nghe phuc vu cuoc cach mang cong nghiep 4.0...Pho Chu tich nuoc cho rang dang tu hao khi ngay cang co nhieu ket qua nghien cuu duoc ung dung vao cuoc song. Tiem luc khoa hoc cong nghe cua dat nuoc duoc tang cuong. Chat luong tang truong duoc cai thien, nang suat lao dong duoc nang len ro ret. So voi giai doan 2011 - 2015, nang suat lao dong binh quan giai doan 2016 - 2020 tang tu 4,3%/nam len 5,8%/nam. Chi so nang suat cac nhan to tong hop (TFP) tang tu 33,6% len 45,2%. Ty trong gia tri xuat khau san pham cong nghe cao trong tong gia tri hang hoa xuat khau dat 50% nam 2020. Mo hinh tang truong chuyen dich tu chieu rong sang chieu sau tren nen tang phat trien khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao, giam dan su phu thuoc vao tang von, lao dong gia re, khai thac tai nguyen thien nhien.Trong giai doan moi, Pho Chu tich nuoc de nghi Bo tiep tuc tham muu, doi moi manh me va dong bo co che, chinh sach ve khoa hoc cong nghe theo huong lay doanh nghiep lam trung tam. Khuyen khich cac to chuc, ca nhan dau tu nghien cuu phat trien, chuyen giao, ung dung tien bo khoa hoc cong nghe. Nang cao nang luc nghien cuu, tien toi lam chu mot so cong nghe tien tien, cong nghe loi, cong nghe mui nhon, truc tiep gop phan giai quyet cac van de cap bach va mang lai hieu qua cao trong cac linh vuc trong yeu cua dat nuoc.Ba cung de nghi Bo quan tam thuc hien chinh sach hieu qua trong thu hut, trong dung va dai ngo doi ngu chuyen gia dau nganh, nhan tai trong linh vuc khoa hoc cong nghe. Chu trong va tiep tuc chuong trinh uom mam sang tao, khoi nghiep trong the he tre, nham hinh thanh the he can bo khoa hoc tre voi tu duy doi moi, co du tri tue va nang luc hoi nhap voi the gioi, trong do co doi ngu can bo khoa hoc va cong nghe truc tiep san xuat trong cac doanh nghiep, dac biet la doanh nghiep khoa hoc va cong nghe.Hai Minh

Vinh danh cá nhân, tổ chức đưa khoa học ứng dụng vào cuộc sống

Các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được vinh danh vì có thành tích đưa công nghệ ứng dụng giúp cải thiện đời sống người dân, doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: