Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

Giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động sẽ được triển khai để xác thực doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong tháng 11/2020.


Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động
Việc Cổng dịch vụ công quốc gia sắp có thêm giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. (Ảnh minh họa)

Được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Đây cũng là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.


Tại Quyết định 274 ngày 12/3/2019 phê duyệt "Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia", Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, Cổng dịch vụ công quốc gia phải cung cấp tính năng xác thực người dùng cho phép cá nhân, tổ chức đăng nhập và khai báo một lần trên Cổng để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở nhiều bộ, ngành và địa phương khác nhau theo yêu cầu mức độ xác thực của từng dịch vụ công.


Trong đó, triển khai hệ thống xác thực mức độ an toàn cao qua các giải pháp định danh di động sử dụng thẻ SIM tích hợp chữ ký số và  thiết bị chứng thư số khác. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, sử dụng biện pháp xác thực qua sinh trắc học.


Kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quan trọng để kiểm tra, đối chiếu, xác thực cá nhân, tổ chức, bao gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, thuế, đăng ký doanh nghiệp. Trước mắt, sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, mã số, mã số doanh nghiệp để xác thực cá nhân, tổ chức.


Thực tế, từ ngày 9/12/2019 (thời điểm chính thức khai trương) cho đến cuối tháng 8/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.040 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến.


Riêng về xác thực người dùng, theo tìm hiểu của TinCongNghe, hiện nay cá nhân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia được xác thực qua mã số bảo hiểm xã hội, số thuê bao di động chính chủ, USB ký số, SIM ký số hoặc sử dụng hệ thống xác thực định danh PostID do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cung cấp. Đối với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, 2 giải pháp xác thực được áp dụng là SIM ký số và USB ký số.


Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân bao gồm cả cán bộ, công chức trong quá trình xác thực, đồng thời tăng cường an toàn, bảo mật đối với dịch vụ được cung cấp trên Cổng dịch vụ quốc gia, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn VNPT về việc bổ sung giải pháp xác thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


Cụ thể, Ban Cơ yếu Chính phủ được đề nghị phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, triển khai giải pháp xác thực cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý I/2021.


VNPT được đề nghị triển khai giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động (Smart-ID) để xác thực và thực hiện dịch vụ công đối với doanh nghiệp, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 11/2020. 


Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, theo số liệu của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT), Việt Nam hiện có hơn 1,4 triệu chứng thư số công cộng (gồm hơn 1,2 triệu chứng thư số doanh nghiệp và trên 212.000 chứng thư số cá nhân/ cá nhân trong doanh nghiệp); hơn 220.000 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động. Các giao dịch kê khai và nộp thuế điện tử, kê khai hải quan điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử đều được ký số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức của doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các giao dịch.

Vân Anh

Cong DVCQG sap them giai phap xac thuc bang chu ky so tren di dong


Giai phap xac thuc qua dich vu chung thuc chu ky so duoc tich hop trong ung dung tren thiet bi di dong se duoc trien khai de xac thuc doanh nghiep, ca nhan thuc hien dich vu cong tren Cong dich vu cong quoc gia (DVCQG) trong thang 11/2020.


Cong DVCQG sap them giai phap xac thuc bang chu ky so tren di dong
Viec Cong dich vu cong quoc gia sap co them giai phap xac thuc qua dich vu chung thuc chu ky so duoc tich hop trong ung dung tren thiet bi di dong se tao thuan loi cho to chuc, ca nhan. (Anh minh hoa)

Duoc dua vao hoat dong tu ngay 9/12/2019, Cong dich vu cong quoc gia duoc thiet lap tai mot dia chi duy nhat dichvucong.gov.vn de cong khai, minh bach cac thong tin lien quan ve thu tuc hanh chinh va cung cap, ho tro thuc hien dich vu cong theo nhu cau su dung, phu hop voi tung doi tuong; bao dam kha nang giam sat, kiem tra, danh gia cua ca nhan, to chuc va trach nhiem giai trinh cua co quan nha nuoc trong thuc hien dich vu cong. Day cung la dau moi ket noi cac Cong dich vu cong, he thong thong tin mot cua dien tu cua cac bo, nganh, dia phuong.


Tai Quyet dinh 274 ngay 12/3/2019 phe duyet "De an Cong dich vu cong quoc gia", Thu tuong Chinh phu da neu ro, Cong dich vu cong quoc gia phai cung cap tinh nang xac thuc nguoi dung cho phep ca nhan, to chuc dang nhap va khai bao mot lan tren Cong de thuc hien cac dich vu cong truc tuyen duoc cung cap o nhieu bo, nganh va dia phuong khac nhau theo yeu cau muc do xac thuc cua tung dich vu cong.


Trong do, trien khai he thong xac thuc muc do an toan cao qua cac giai phap dinh danh di dong su dung the SIM tich hop chu ky so va  thiet bi chung thu so khac. Nghien cuu, trien khai cac giai phap tien tien khac nhu xac thuc qua chu ky so duoc tich hop trong ung dung tren thiet bi di dong, su dung bien phap xac thuc qua sinh trac hoc.


Ket noi, tich hop voi cac co so du lieu quan trong de kiem tra, doi chieu, xac thuc ca nhan, to chuc, bao gom: co so du lieu quoc gia ve dan cu, can cuoc cong dan, bao hiem xa hoi, thue, dang ky doanh nghiep. Truoc mat, su dung ma so bao hiem xa hoi, ma so thue, ma so, ma so doanh nghiep de xac thuc ca nhan, to chuc.


Thuc te, tu ngay 9/12/2019 (thoi diem chinh thuc khai truong) cho den cuoi thang 8/2020, Cong dich vu cong quoc gia da tich hop, cung cap 1.040 dich vu cong truc tuyen; co khoang 60 trieu luot truy cap, tren 235.000 tai khoan dang ky; hon 15 trieu ho so dong bo trang thai va tren 295.000 ho so thuc hien truc tuyen.


Rieng ve xac thuc nguoi dung, theo tim hieu cua TinCongNghe, hien nay ca nhan dang ky tai khoan tren Cong dich vu cong quoc gia duoc xac thuc qua ma so bao hiem xa hoi, so thue bao di dong chinh chu, USB ky so, SIM ky so hoac su dung he thong xac thuc dinh danh PostID do Tong cong ty Buu dien Viet Nam (VietnamPost) cung cap. Doi voi doanh nghiep va co quan nha nuoc, 2 giai phap xac thuc duoc ap dung la SIM ky so va USB ky so.


De tao thuan loi cho to chuc, ca nhan bao gom ca can bo, cong chuc trong qua trinh xac thuc, dong thoi tang cuong an toan, bao mat doi voi dich vu duoc cung cap tren Cong dich vu quoc gia, Van phong Chinh phu vua co van ban de nghi Ban Co yeu Chinh phu va Tap doan VNPT ve viec bo sung giai phap xac thuc tren Cong dich vu cong quoc gia.


Cu the, Ban Co yeu Chinh phu duoc de nghi phoi hop voi Van phong Chinh phu nghien cuu, trien khai giai phap xac thuc co quan nha nuoc, can bo, cong chuc qua dich vu chung thuc chu ky so duoc tich hop trong ung dung tren thiet bi di dong tren Cong dich vu cong quoc gia trong quy I/2021.


VNPT duoc de nghi trien khai giai phap xac thuc qua dich vu chung thuc chu ky so duoc tich hop trong ung dung tren thiet bi di dong (Smart-ID) de xac thuc va thuc hien dich vu cong doi voi doanh nghiep, ca nhan tren Cong dich vu cong quoc gia trong thang 11/2020. 


Lien quan den viec su dung dich vu chung thuc chu ky so, theo so lieu cua Trung tam Chung thuc dien tu quoc gia (Bo TT&TT), Viet Nam hien co hon 1,4 trieu chung thu so cong cong (gom hon 1,2 trieu chung thu so doanh nghiep va tren 212.000 chung thu so ca nhan/ ca nhan trong doanh nghiep); hon 220.000 chung thu so chuyen dung Chinh phu dang hoat dong. Cac giao dich ke khai va nop thue dien tu, ke khai hai quan dien tu, ke khai bao hiem xa hoi dien tu deu duoc ky so, giup nang cao hieu qua hoat dong cua co quan nha nuoc, tiet kiem thoi gian, cong suc cua doanh nghiep, nguoi dan khi thuc hien cac giao dich.

Van Anh


Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

Giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động sẽ được triển khai để xác thực doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong tháng 11/2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: