Viettel khởi công nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo

10 năm qua, Viettel đã đầu tư gần 250 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.700 hộ nghèo để xây dựng nhà ở, tặng bò giống, xây dựng trường học, trạm y tế và tặng quà Tết hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ.


Viettel khởi công nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo
Đại diện Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel bàn giao trường tiểu học

Ngày 18/6/2020 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tổ chức tổ chức Lễ bàn giao Trường Tiểu học Nhi Sơnvà trao tặng 95 căn nhà (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) cùng 388 con bò giống và kinh phí hỗ trợ làm chuồng trại (tổng trị giá gần 7,4 tỷ đồng) cho các hộ nghèo thuộc huyện Mường Lát.


Với tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng do Viettel tài trợ, Trường Tiểu học Nhi Sơn được xây dựng với quy mô 2 tầng, bao gồm 6 phòng học, được trang bị cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ công tác dạy và học của hàng trăm em học sinh thuộc xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Đây sẽ là động lực, điều kiện tốt để giúp các em học sinh nơi đây được học tập, vui chơi, phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ.


Viettel khởi công nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo
Viettel trao tặng bò giống cho hộ nghèo huyện Mường Lát

Bên cạnh đó, với 1 con bò giống (trị giá 15 triệu đồng cùng 2 triệu đồng kinh phí hỗ trợ làm chuồng trại), 388 hộ dân huyện Mường Lát được nhận hỗ trợ từ Viettel đợt này đã được trao tay sinh kế thoát nghèo bền vững. 95 hộ nghèo chưa có nhà ở cũng được hỗ trợ một căn nhà trị giá 60 triệu đồng.


Thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ, kể từ năm 2009 đến nay, Viettel đã trực tiếp hỗ trợ 3 huyện miền núi: Mường Lát, Bá Thước (Thanh Hóa) và Đắkrông (Quảng Trị). Đến nay, Viettel đã đầu tư gần 250 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.700 hộ nghèo để xây dựng nhà ở, tặng bò giống, xây dựng trường học, trạm y tế và tặng quà Tết cho bà con các huyện nói trên.


Cụ thể, Viettel đã trao hơn 2.500 con bò giống, 2.200 ngôi nhà đến tận tay các hộ nghèo tại 3 huyện. Trong đó, Mường Lát gần 1.200 con và 355 ngôi nhà, Bá Thước gần 700 con bò và 440 ngôi nhà, Đắkrông gần 600 con bò và 1.469 ngôi nhà. Bên cạnh đó, Viettel cũng tài trợ xây dựng 13 công trình gồm 8 trạm y tế, 3 trường học, 2 nhà bán trú trên địa bàn 3 huyện này.


Sự hỗ trợ của Viettel đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện trung bình 6.85%/năm, trong đó huyện Đăkrông (Quảng Trị) giảm trung bình 7,3%/năm, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) giảm trung bình 7,14%/năm, huyện Bá thước (Thanh Hóa) giảm trung bình 6,12%/năm tỉ lệ hộ tại địa phương sau 10 năm được Viettel hỗ trợ.


“Sự hỗ trợ của Viettel trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của địa phương”, ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) nhấn mạnh.


Đồng chí Cao Mạnh Đức, Giám đốc Viettel Thanh Hóa khẳng định, giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực trọng điểm mà Viettel đầu tư trong chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong những năm qua Viettel đã nghiên cứu, cùng làm với các địa phương để chọn lựa các phương thức hỗ trợ sao cho tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo có sinh kế, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo. Bởi, Viettel quan niệm, trao cho người nghèo sinh kế, mới có thể giúp họ thoát nghèo bền vững.


Để đạt hiệu quả giảm nghèo cao nhất, Viettel cũng đưa những chương trình an sinh xã hội lớn khác của Tập đoàn vào các huyện này như Internet trường học, Trái tim cho em, Vì em hiếu học, bò giống giúp người nghèo biên giới.


Phương Dung

Viettel khoi cong nhieu cong trinh ho tro huyen ngheo


10 nam qua, Viettel da dau tu gan 250 ty dong ho tro hon 4.700 ho ngheo de xay dung nha o, tang bo giong, xay dung truong hoc, tram y te va tang qua Tet ho tro huyen ngheo theo Nghi quyet 30A cua Chinh phu.


Viettel khoi cong nhieu cong trinh ho tro huyen ngheo
Dai dien Tap doan Vien thong quan doi Viettel ban giao truong tieu hoc

Ngay 18/6/2020 vua qua, Tap doan Cong nghiep- Vien thong Quan doi Viettel phoi hop voi UBND huyen Muong Lat (Thanh Hoa) to chuc to chuc Le ban giao Truong Tieu hoc Nhi Sonva trao tang 95 can nha (moi can tri gia 60 trieu dong) cung 388 con bo giong va kinh phi ho tro lam chuong trai (tong tri gia gan 7,4 ty dong) cho cac ho ngheo thuoc huyen Muong Lat.


Voi tong muc dau tu 3,7 ty dong do Viettel tai tro, Truong Tieu hoc Nhi Son duoc xay dung voi quy mo 2 tang, bao gom 6 phong hoc, duoc trang bi co so vat chat va thiet bi phuc vu cong tac day va hoc cua hang tram em hoc sinh thuoc xa Nhi Son, huyen Muong Lat. Day se la dong luc, dieu kien tot de giup cac em hoc sinh noi day duoc hoc tap, vui choi, phat trien day du ve the chat, tri tue.


Viettel khoi cong nhieu cong trinh ho tro huyen ngheo
Viettel trao tang bo giong cho ho ngheo huyen Muong Lat

Ben canh do, voi 1 con bo giong (tri gia 15 trieu dong cung 2 trieu dong kinh phi ho tro lam chuong trai), 388 ho dan huyen Muong Lat duoc nhan ho tro tu Viettel dot nay da duoc trao tay sinh ke thoat ngheo ben vung. 95 ho ngheo chua co nha o cung duoc ho tro mot can nha tri gia 60 trieu dong.


Thuc hien Nghi quyet 30A cua Chinh phu, ke tu nam 2009 den nay, Viettel da truc tiep ho tro 3 huyen mien nui: Muong Lat, Ba Thuoc (Thanh Hoa) va Dakrong (Quang Tri). Den nay, Viettel da dau tu gan 250 ty dong ho tro hon 4.700 ho ngheo de xay dung nha o, tang bo giong, xay dung truong hoc, tram y te va tang qua Tet cho ba con cac huyen noi tren.


Cu the, Viettel da trao hon 2.500 con bo giong, 2.200 ngoi nha den tan tay cac ho ngheo tai 3 huyen. Trong do, Muong Lat gan 1.200 con va 355 ngoi nha, Ba Thuoc gan 700 con bo va 440 ngoi nha, Dakrong gan 600 con bo va 1.469 ngoi nha. Ben canh do, Viettel cung tai tro xay dung 13 cong trinh gom 8 tram y te, 3 truong hoc, 2 nha ban tru tren dia ban 3 huyen nay.


Su ho tro cua Viettel da gop phan giam ty le ho ngheo tai cac huyen trung binh 6.85%/nam, trong do huyen Dakrong (Quang Tri) giam trung binh 7,3%/nam, huyen Muong Lat (Thanh Hoa) giam trung binh 7,14%/nam, huyen Ba thuoc (Thanh Hoa) giam trung binh 6,12%/nam ti le ho tai dia phuong sau 10 nam duoc Viettel ho tro.


“Su ho tro cua Viettel trong 10 nam qua da gop phan quan trong vao cong tac giam ngheo cua dia phuong”, ong Pham Ba Diem, Pho Chu tich UBND huyen Muong Lat (Thanh Hoa) nhan manh.


Dong chi Cao Manh Duc, Giam doc Viettel Thanh Hoa khang dinh, giao duc va y te la 2 linh vuc trong diem ma Viettel dau tu trong chuong trinh giam ngheo ben vung theo Nghi quyet 30a cua Chinh phu. Trong nhung nam qua Viettel da nghien cuu, cung lam voi cac dia phuong de chon lua cac phuong thuc ho tro sao cho tao dieu kien tot nhat cho nguoi ngheo co sinh ke, giup ho tu vuon len thoat ngheo. Boi, Viettel quan niem, trao cho nguoi ngheo sinh ke, moi co the giup ho thoat ngheo ben vung.


De dat hieu qua giam ngheo cao nhat, Viettel cung dua nhung chuong trinh an sinh xa hoi lon khac cua Tap doan vao cac huyen nay nhu Internet truong hoc, Trai tim cho em, Vi em hieu hoc, bo giong giup nguoi ngheo bien gioi.


Phuong Dung


Viettel khởi công nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo

10 năm qua, Viettel đã đầu tư gần 250 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.700 hộ nghèo để xây dựng nhà ở, tặng bò giống, xây dựng trường học, trạm y tế và tặng quà Tết hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: