Singapore lắp công tơ điện đọc chỉ số từ xa cho tất cả hộ dân

Nằm trong nỗ lực giúp các hộ gia đình sử dụng điện hiệu quả hơn, Singapore đã đưa ra hàng loạt sáng kiến, bao gồm lắp công tơ điện tân tiến (AMI) để đọc chỉ số từ xa.


Singapore lắp công tơ điện đọc chỉ số từ xa cho tất cả hộ dân
Công tơ điện cơ khí (trái) và công tơ điện AMI

Ngày 5/11/2019, Cơ quan thị trường năng lượng (EMA) và Bộ Tài nguyên Nước và Môi trường (MEWR) Singapore cùng Tập đoàn SP (SP Group) công bố các biện pháp mới nằm trong nỗ lực giúp hộ gia đình sử dụng điện hiệu quả. Một trong số này là lắp đặt công tơ điện tân tiến (AMI – advanced electricity meter). Công tơ điện này cho phép người dân đọc được lượng điện sử dụng ngay trên ứng dụng SP Utilities. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ, các công tơ này lại tự động gửi cập nhật cho nhà cung cấp dịch vụ, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.


Trong khi đó, công tơ cơ khí (analogue) đang được dùng tại Singapore cần phải có nhân viên kỹ thuật đến đọc mỗi 2 tháng, đồng nghĩa với hóa đơn của người dân được tính dựa theo ước tính và tiêu thụ thực tế trong các tháng luân phiên. Vào tháng không có nhân viên tới, số điện sẽ dựa vào phương pháp do Cơ quan thị trường năng lượng phê chuẩn.


Với công tơ AMI, người dân được biết bức tranh cụ thể hơn về thói quen sử dụng năng lượng của mình và điều tiết cho hiệu quả. Có hai loại công tơ AMI là công tơ 1 pha và 3 pha. Hộ dân nào được lắp công tơ nào sẽ phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ điện. Thông thường, các hộ gia đình chỉ cần lắp công tơ 1 pha.


Ví dụ cụ thể nhất là cách Singapore tính hóa đơn tiền điện trong tháng 4 và 5 năm nay. Đối với các hộ đã lắp công tơ AMI, hóa đơn tính theo số điện tiêu thụ thực tế và chỉ số được đọc từ xa. Với các hộ chưa có, hóa đơn được tính như sau: tiêu thụ điện trung bình hàng ngày dựa trên 2 bản ghi vào tháng 1 và tháng 3. Tháng 4 có 30 ngày, hóa đơn tính bằng trung bình nhân 30 và tháng 5 nhân lên 31.


Sau khi thời gian cách ly xã hội tại Singapore kết thúc vào ngày 1/6, nhân viên điện lực sẽ tới và kiểm tra điện tiêu thụ thực tế trong tháng 4 và tháng 5. Nếu người dân dùng nhiều hơn ước tính, số tiền trội thêm sẽ được cộng vào hóa đơn tháng 6. Nếu dùng ít hơn, hóa đơn tháng 6 sẽ bị trừ đi.


EMA và SP Group cho biết lượng tiêu thụ điện hàng ngày của hộ gia đình trong tháng 5 cao hơn 22% so với tháng 2 do thời tiết nóng hơn và cần nhiều điện hơn để bật quạt, điều hòa. Người dân cũng có xu hướng hạn chế ra ngoài. Do giãn cách xã hội, việc học tập và làm việc hầu như diễn ra ở nhà.


Nếu không muốn chờ nhân viên tới đọc số điện, người dân Singapore có nhiều biện pháp khác để gửi số điện về cho SP Group. Đó là sử dụng ứng dụng SP Utilities, đăng nhập cổng SP Utilities Portal, dùng WhatsApp, gửi email hay gọi cho tổng đài tự động. Hạn gửi là 3 ngày trước khi đến lịch hẹn tiếp theo của nhân viên điện lực.


Tính đến cuối tháng 9/2019, có khoảng 290.000 công tơ AMI được lắp tại Singapore, chủ yếu tại các khu dân cư mới và khi công tơ cơ khí đến lúc phải thay mới. Theo nhà chức trách, 1,1 triệu hộ dân còn lại sẽ được lắp công tơ AMI trong vòng 5 năm tới. Việc lắp công tơ là miễn phí, trừ khi người dân có yêu cầu lắp sớm hơn kế hoạch. Trong trường hợp này, họ sẽ trả số tiền một lần duy nhất là 40 SGD (670.000 đồng) chưa bao gồm thuế.


Ngoài công tơ AMI, chính phủ Singapore cũng đề xuất 2 sáng kiến khác để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả trên toàn quốc. Đó là nâng cấp ứng dụng SP Utilities để cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời đến cho người dân. Nó có thêm các tính năng mới như theo dõi lượng xả thải carbon hay chương trình GreenUP, thưởng cho người dân nếu họ hoàn thành các thử thách về môi trường hay thực hành thói quen bền vững.


Sáng kiến còn lại là xây dựng báo cáo hiệu quả năng lượng dành cho mỗi hộ gia đình đã có công tơ AMI. Hàng tháng, họ sẽ nhận được báo cáo kèm theo các mẹo tiết kiệm năng lượng, mang đến thay đổi tích cực cho thói quen hàng ngày của họ.


Du Lam (Tổng hợp)  

Singapore lap cong to dien doc chi so tu xa cho tat ca ho dan


Nam trong no luc giup cac ho gia dinh su dung dien hieu qua hon, Singapore da dua ra hang loat sang kien, bao gom lap cong to dien tan tien (AMI) de doc chi so tu xa.


Singapore lap cong to dien doc chi so tu xa cho tat ca ho dan
Cong to dien co khi (trai) va cong to dien AMI

Ngay 5/11/2019, Co quan thi truong nang luong (EMA) va Bo Tai nguyen Nuoc va Moi truong (MEWR) Singapore cung Tap doan SP (SP Group) cong bo cac bien phap moi nam trong no luc giup ho gia dinh su dung dien hieu qua. Mot trong so nay la lap dat cong to dien tan tien (AMI – advanced electricity meter). Cong to dien nay cho phep nguoi dan doc duoc luong dien su dung ngay tren ung dung SP Utilities. Cu moi nua tieng dong ho, cac cong to nay lai tu dong gui cap nhat cho nha cung cap dich vu, 24 gio/ngay, 7 ngay/tuan.


Trong khi do, cong to co khi (analogue) dang duoc dung tai Singapore can phai co nhan vien ky thuat den doc moi 2 thang, dong nghia voi hoa don cua nguoi dan duoc tinh dua theo uoc tinh va tieu thu thuc te trong cac thang luan phien. Vao thang khong co nhan vien toi, so dien se dua vao phuong phap do Co quan thi truong nang luong phe chuan.


Voi cong to AMI, nguoi dan duoc biet buc tranh cu the hon ve thoi quen su dung nang luong cua minh va dieu tiet cho hieu qua. Co hai loai cong to AMI la cong to 1 pha va 3 pha. Ho dan nao duoc lap cong to nao se phu thuoc vao muc do tieu thu dien. Thong thuong, cac ho gia dinh chi can lap cong to 1 pha.


Vi du cu the nhat la cach Singapore tinh hoa don tien dien trong thang 4 va 5 nam nay. Doi voi cac ho da lap cong to AMI, hoa don tinh theo so dien tieu thu thuc te va chi so duoc doc tu xa. Voi cac ho chua co, hoa don duoc tinh nhu sau: tieu thu dien trung binh hang ngay dua tren 2 ban ghi vao thang 1 va thang 3. Thang 4 co 30 ngay, hoa don tinh bang trung binh nhan 30 va thang 5 nhan len 31.


Sau khi thoi gian cach ly xa hoi tai Singapore ket thuc vao ngay 1/6, nhan vien dien luc se toi va kiem tra dien tieu thu thuc te trong thang 4 va thang 5. Neu nguoi dan dung nhieu hon uoc tinh, so tien troi them se duoc cong vao hoa don thang 6. Neu dung it hon, hoa don thang 6 se bi tru di.


EMA va SP Group cho biet luong tieu thu dien hang ngay cua ho gia dinh trong thang 5 cao hon 22% so voi thang 2 do thoi tiet nong hon va can nhieu dien hon de bat quat, dieu hoa. Nguoi dan cung co xu huong han che ra ngoai. Do gian cach xa hoi, viec hoc tap va lam viec hau nhu dien ra o nha.


Neu khong muon cho nhan vien toi doc so dien, nguoi dan Singapore co nhieu bien phap khac de gui so dien ve cho SP Group. Do la su dung ung dung SP Utilities, dang nhap cong SP Utilities Portal, dung WhatsApp, gui email hay goi cho tong dai tu dong. Han gui la 3 ngay truoc khi den lich hen tiep theo cua nhan vien dien luc.


Tinh den cuoi thang 9/2019, co khoang 290.000 cong to AMI duoc lap tai Singapore, chu yeu tai cac khu dan cu moi va khi cong to co khi den luc phai thay moi. Theo nha chuc trach, 1,1 trieu ho dan con lai se duoc lap cong to AMI trong vong 5 nam toi. Viec lap cong to la mien phi, tru khi nguoi dan co yeu cau lap som hon ke hoach. Trong truong hop nay, ho se tra so tien mot lan duy nhat la 40 SGD (670.000 dong) chua bao gom thue.


Ngoai cong to AMI, chinh phu Singapore cung de xuat 2 sang kien khac de thuc day viec su dung nang luong hieu qua tren toan quoc. Do la nang cap ung dung SP Utilities de cung cap thong tin huu ich, kip thoi den cho nguoi dan. No co them cac tinh nang moi nhu theo doi luong xa thai carbon hay chuong trinh GreenUP, thuong cho nguoi dan neu ho hoan thanh cac thu thach ve moi truong hay thuc hanh thoi quen ben vung.


Sang kien con lai la xay dung bao cao hieu qua nang luong danh cho moi ho gia dinh da co cong to AMI. Hang thang, ho se nhan duoc bao cao kem theo cac meo tiet kiem nang luong, mang den thay doi tich cuc cho thoi quen hang ngay cua ho.


Du Lam (Tong hop)  


Singapore lắp công tơ điện đọc chỉ số từ xa cho tất cả hộ dân

Nằm trong nỗ lực giúp các hộ gia đình sử dụng điện hiệu quả hơn, Singapore đã đưa ra hàng loạt sáng kiến, bao gồm lắp công tơ điện tân tiến (AMI) để đọc chỉ số từ xa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: