Mỹ sửa luật, hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mạng xã hội

Theo dự luật sửa đổi Điều 230, điều luật đang miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các mạng xã hội ở Mỹ, những công ty vi phạm có thể phải chịu án phạt 5.000 USD cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng.


Vừa qua, các nghị sĩ Mỹ và Bộ Tư pháp nước này đã công bố đề xuất nhằm giới hạn lại Điều 230 thuộc Đạo luật Chuẩn mực truyền thông. Những đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh một số bài đăng của của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành đối tượng kiểm duyệt nội dung của Facebook và Twitter.


Trước đó, từ khi được thông qua năm 1996, Điều 230 của luật này đã bảo vệ các công ty Internet khỏi nhiều vụ kiện về nội dung được đăng trên trang web của họ bởi các bên thứ ba. Điều 230 cũng cho phép các công ty thực hiện kiểm duyệt nội dung với "thiện chí".


Mỹ sửa luật, hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mạng xã hội
Các nghị sỹ Mỹ và Bộ Tư pháp nước này đã công bố các đề xuất để giới hạn lại Điều 230 Đạo luật Chuẩn mực truyền thông. 
Điều 230 được đệ trình sửa đổi thế nào?

Thượng nghị sỹ Josh Hawley thuộc Đảng Cộng hòa vừa đưa ra một dự luật yêu cầu các công ty Internet phải chứng minh được sự “thiện chí" trong việc kiểm duyệt nội dung của họ để nhận được sự bảo vệ của Điều 230. Nhiều Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng ủng hộ dự luật này.


Theo dự luật, các công ty vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt 5.000 USD cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng. Luật áp dụng cho các công ty có hơn 30 triệu người dùng ở Mỹ hoặc 300 triệu người dùng trên toàn cầu và có hơn 1,5 tỷ USD doanh thu toàn cầu.


Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra đề xuất liệt kê một số hành động mà Quốc hội nên cân nhắc thực hiện để giảm đáng kể phạm vi của Điều 230.


Cụ thể, Bộ Tư pháp vận động từ chối quyền miễn trừ trong Điều 230 đối với nội dung liên quan đến lạm dụng trẻ em, khủng bố và xúc phạm trên không gian mạng. Đề xuất sẽ loại bỏ sự bảo vệ khỏi những nền tảng nào tạo điều kiện hoặc thu hút nội dung, hoạt động bất hợp pháp của bên thứ ba.


Bộ Tư pháp đang yêu cầu Quốc hội thay đổi ngôn ngữ trong luật liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung để gắn kết chặt chẽ hơn tiêu chuẩn "thiện chí" với điều khoản dịch vụ của các công ty. Bộ Tư pháp muốn yêu cầu các công ty đưa ra một "lời giải thích hợp lý" cho những lần kiểm duyệt nội dung.


Trước đó, ông Donald Trump từng ký sắc lệnh ngày 29/5 chỉ đạo Bộ Thương mại yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang đề xuất quy định làm rõ khi nào một công ty Internet không hành động với “thiện chí”.


Quy định này bao gồm trường hợp một công ty Internet quyết định hạn chế quyền truy cập vào nội dung nào đó nhưng hành động của công ty không phù hợp với điều khoản dịch vụ của chính họ, hoặc được thực hiện mà không có thông báo đầy đủ.


Anh Hào(Theo CNET)

My sua luat, han che quyen mien tru trach nhiem phap ly cua mang xa hoi


Theo du luat sua doi Dieu 230, dieu luat dang mien tru trach nhiem phap ly cho cac mang xa hoi o My, nhung cong ty vi pham co the phai chiu an phat 5.000 USD cho moi nguoi dung bi anh huong.


Vua qua, cac nghi si My va Bo Tu phap nuoc nay da cong bo de xuat nham gioi han lai Dieu 230 thuoc Dao luat Chuan muc truyen thong. Nhung de xuat nay duoc dua ra trong boi canh mot so bai dang cua cua Tong thong My Donald Trump tro thanh doi tuong kiem duyet noi dung cua Facebook va Twitter.


Truoc do, tu khi duoc thong qua nam 1996, Dieu 230 cua luat nay da bao ve cac cong ty Internet khoi nhieu vu kien ve noi dung duoc dang tren trang web cua ho boi cac ben thu ba. Dieu 230 cung cho phep cac cong ty thuc hien kiem duyet noi dung voi "thien chi".


My sua luat, han che quyen mien tru trach nhiem phap ly cua mang xa hoi
Cac nghi sy My va Bo Tu phap nuoc nay da cong bo cac de xuat de gioi han lai Dieu 230 Dao luat Chuan muc truyen thong. 
Dieu 230 duoc de trinh sua doi the nao?

Thuong nghi sy Josh Hawley thuoc Dang Cong hoa vua dua ra mot du luat yeu cau cac cong ty Internet phai chung minh duoc su “thien chi" trong viec kiem duyet noi dung cua ho de nhan duoc su bao ve cua Dieu 230. Nhieu Thuong nghi si Dang Cong hoa cung ung ho du luat nay.


Theo du luat, cac cong ty vi pham co the phai doi mat voi an phat 5.000 USD cho moi nguoi dung bi anh huong. Luat ap dung cho cac cong ty co hon 30 trieu nguoi dung o My hoac 300 trieu nguoi dung tren toan cau va co hon 1,5 ty USD doanh thu toan cau.


Ngoai ra, Bo Tu phap My cung dua ra de xuat liet ke mot so hanh dong ma Quoc hoi nen can nhac thuc hien de giam dang ke pham vi cua Dieu 230.


Cu the, Bo Tu phap van dong tu choi quyen mien tru trong Dieu 230 doi voi noi dung lien quan den lam dung tre em, khung bo va xuc pham tren khong gian mang. De xuat se loai bo su bao ve khoi nhung nen tang nao tao dieu kien hoac thu hut noi dung, hoat dong bat hop phap cua ben thu ba.


Bo Tu phap dang yeu cau Quoc hoi thay doi ngon ngu trong luat lien quan den viec kiem duyet noi dung de gan ket chat che hon tieu chuan "thien chi" voi dieu khoan dich vu cua cac cong ty. Bo Tu phap muon yeu cau cac cong ty dua ra mot "loi giai thich hop ly" cho nhung lan kiem duyet noi dung.


Truoc do, ong Donald Trump tung ky sac lenh ngay 29/5 chi dao Bo Thuong mai yeu cau Uy ban Truyen thong Lien bang de xuat quy dinh lam ro khi nao mot cong ty Internet khong hanh dong voi “thien chi”.


Quy dinh nay bao gom truong hop mot cong ty Internet quyet dinh han che quyen truy cap vao noi dung nao do nhung hanh dong cua cong ty khong phu hop voi dieu khoan dich vu cua chinh ho, hoac duoc thuc hien ma khong co thong bao day du.


Anh Hao(Theo CNET)


Mỹ sửa luật, hạn chế quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mạng xã hội

Theo dự luật sửa đổi Điều 230, điều luật đang miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các mạng xã hội ở Mỹ, những công ty vi phạm có thể phải chịu án phạt 5.000 USD cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: