Trình dự thảo Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng trước 15/7

Bộ Giao thông Vận tải vừa được giao chủ trì xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/7/2020.


Trình dự thảo Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng trước 15/7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải trình dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 15/7/2020 (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.


Cơ quan này cho biết, ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.


Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Dự thảo Chỉ thị này cần được trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2020.


Như TinCongNghe đã thông tin, Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng được ban hành ngày 17/6/2020, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2020.


Theo quyết định này, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay. Các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.


Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành sẽ do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.


Quyết định 19 cũng nêu rõ, phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng chịu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối. Việc gắn thẻ đầu cuối sẽ được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Trước ngày 31/12/2021, chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên. Từ thời điểm sau đó, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.


Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là hình thức thu phí tự động, phương tiện giao thông không cần dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí. Quá trình tính toán phí dịch vụ được thực hiện tự động bởi hệ thống thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. 


M.T

Trinh du thao Chi thi ve day nhanh tien do thu phi dien tu khong dung truoc 15/7


Bo Giao thong Van tai vua duoc giao chu tri xay dung du thao Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve day nhanh tien do trien khai thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung, trinh Thu tuong Chinh phu truoc 15/7/2020.


Trinh du thao Chi thi ve day nhanh tien do thu phi dien tu khong dung truoc 15/7
Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung yeu cau Bo Giao thong Van tai trinh du thao Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve day nhanh tien do trien khai thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung truoc ngay 15/7/2020 (Anh minh hoa)

Van phong Chinh phu moi day da co van ban gui Bo Giao thong Van tai truyen dat y kien chi dao cua Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung ve viec trien khai he thong thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung.


Co quan nay cho biet, ngay 17/6/2020, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 19 ve viec thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung.


De day nhanh tien do trien khai he thong thu phi dien tu khong dung, Pho Thu tuong Trinh Dinh Dung giao Bo Giao thong Van tai chu tri, phoi hop voi cac co quan, don vi lien quan xay dung du thao Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve day nhanh tien do trien khai thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung. Du thao Chi thi nay can duoc trinh Thu tuong Chinh phu truoc ngay 15/7/2020.


Nhu TinCongNghe da thong tin, Quyet dinh 19 cua Thu tuong Chinh phu ve viec thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung duoc ban hanh ngay 17/6/2020, se co hieu luc thi hanh tu ngay 1/8/2020.


Theo quyet dinh nay, cac tram thu phi dich vu su dung duong bo da lap dat he thong thu phi dien tu khong dung phai van hanh ngay. Cac tram thu phi dich vu dang hoat dong chua lap dat he thong thu phi dien tu khong dung, cham nhat den ngay 31/12/2020 phai chuyen sang thu phi dien tu khong dung.


Doi voi cac tram thu phi do Tong cong ty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam quan ly, tien do hoan thanh se do Bo Giao thong Van tai va Uy ban Quan ly von nha nuoc tai doanh nghiep xem xet, quyet dinh phu hop voi dieu kien nguon von cua du an.


Quyet dinh 19 cung neu ro, phuong tien giao thong duong bo thuoc doi tuong chiu phi dich vu su dung duong bo va cac phuong tien duoc mien phi su dung dich vu duong bo phai duoc gan the dau cuoi. Viec gan the dau cuoi se duoc thuc hien tai cac don vi dang kiem xe co gioi, cac dai ly do nha cung cap dich vu thu phi uy quyen. Truoc ngay 31/12/2021, chu phuong tien khong phai tra chi phi gan the dau cuoi cho lan lap dat dau tien. Tu thoi diem sau do, chu phuong tien phai tra chi phi gan the dau cuoi cho nha cung cap dich vu thu phi.


Thu phi dich vu su dung duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung la hinh thuc thu phi tu dong, phuong tien giao thong khong can dung lai de tra phi dich vu su dung duong bo khi toi tram thu phi. Qua trinh tinh toan phi dich vu duoc thuc hien tu dong boi he thong thu phi su dung dich vu duong bo theo hinh thuc dien tu khong dung. 


M.T


Trình dự thảo Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thu phí điện tử không dừng trước 15/7

Bộ Giao thông Vận tải vừa được giao chủ trì xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/7/2020.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: