Khánh Hòa cho thanh toán dịch vụ hành chính công qua cổng Ngân Lượng

Người dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân Lượng.


Khánh Hòa cho thanh toán dịch vụ hành chính công qua cổng Ngân Lượng
Khánh Hòa ký hợp tác cho thanh toán dịch vụ hành chính công qua cổng Ngân Lượng

Ngày 22/06/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Ngân Lượng chính thức ký kết triển khai giải pháp thanh toán Dịch vụ Hành chính công trên cổng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà (https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn).


Theo đó, tổ chức và cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa có thể thực hiện khai báo 890 thủ tục, thanh toán trực tuyến 494 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 như: đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký biến động quyền sử dụng đất… tại bất kỳ đâu thông qua Cổng thanh toán Ngân Lượng.


Những hình thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay đều đã được triển khai như thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, QR-code, Internet banking, Mobile banking... Với quy trình thanh toán đơn giản và dễ hiểu, người dân chỉ mất ít phút để hoàn tất thủ tục cho các dịch vụ hành chính công.


Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, việc kết nối các cổng trung gian thanh toán mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. “Thay vì phải di chuyển đến cơ quan nhà nước, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng thanh toán Ngân Lượng. Điều này góp phần tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhờ sự tiện lợi, thông suốt và đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cho người dùng”.


Việc kết nối với Trung tâm Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa nằm trong kế hoạch mở rộng thanh toán dịch vụ công của Ngân Lượng tới khắp các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh…. Trong tháng 6/2020, Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng chính thức kết nối thanh toán dịch vụ công của Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm mang tới công cụ hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền và người dân. Từ đó tối ưu hóa tiện ích cho người sử dụng khi có nhu cầu thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí dịch vụ công và các dịch vụ thanh toán khác.


Đây là giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, người dân chỉ cần ngồi nhà làm các thủ tục đăng ký và giao dịch thanh toán các loại phí, lệ phí với các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Từ đó xây dựng một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, việc hợp tác cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, tái sử dụng thông tin, tiết kiêm chi phí và giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính.


Ông Đinh Hồng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Lượng khẳng định: “Với việc tích hợp thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung sự thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất khi thanh toán không dùng tiền mặt".


NT

Khanh Hoa cho thanh toan dich vu hanh chinh cong qua cong Ngan Luong


Nguoi dan co the dang ky su dung dich vu cong muc do 3, 4 tren Cong thong tin Dich vu hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa va thanh toan qua Cong thanh toan Ngan Luong.


Khanh Hoa cho thanh toan dich vu hanh chinh cong qua cong Ngan Luong
Khanh Hoa ky hop tac cho thanh toan dich vu hanh chinh cong qua cong Ngan Luong

Ngay 22/06/2020, Trung tam Cong nghe thong tin va Dich vu hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa va Cong ty Co phan Ngan Luong chinh thuc ky ket trien khai giai phap thanh toan Dich vu Hanh chinh cong tren cong Trung tam Dich vu Hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa (https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn).


Theo do, to chuc va ca nhan dang ky su dung dich vu cong tren Cong thong tin Dich vu hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa co the thuc hien khai bao 890 thu tuc, thanh toan truc tuyen 494 thu tuc hanh chinh muc do 3, 4 nhu: dang ky khai sinh, cap giay xac nhan tinh trang hon nhan, dang ky bien dong quyen su dung dat… tai bat ky dau thong qua Cong thanh toan Ngan Luong.


Nhung hinh thuc thanh toan pho bien nhat hien nay deu da duoc trien khai nhu thanh toan bang the ATM noi dia, QR-code, Internet banking, Mobile banking... Voi quy trinh thanh toan don gian va de hieu, nguoi dan chi mat it phut de hoan tat thu tuc cho cac dich vu hanh chinh cong.


Theo ong Nguyen Hoang Anh, Pho Giam doc phu trach Trung tam Cong nghe thong tin va Dich vu hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa, viec ket noi cac cong trung gian thanh toan mang lai su tien loi va trai nghiem tot nhat cho nguoi su dung. “Thay vi phai di chuyen den co quan nha nuoc, nguoi dan, to chuc, doanh nghiep trong va ngoai tinh co the dang ky nop ho so truc tuyen qua Cong thong tin Dich vu hanh chinh cong truc tuyen tinh Khanh Hoa va thuc hien thanh toan truc tuyen qua Cong thanh toan Ngan Luong. Dieu nay gop phan tang ty le giai quyet ho so dich vu cong truc tuyen muc do 3, 4 nho su tien loi, thong suot va dam bao an ninh, bao mat thong tin cho nguoi dung”.


Viec ket noi voi Trung tam Dich vu cong truc tuyen tinh Khanh Hoa nam trong ke hoach mo rong thanh toan dich vu cong cua Ngan Luong toi khap cac tinh, thanh pho nhu Ha Noi, TP.HCM, Da Nang, Quang Ninh…. Trong thang 6/2020, Cong thanh toan Ngan Luong cung chinh thuc ket noi thanh toan dich vu cong cua Cong Dich vu cong Quoc gia nham mang toi cong cu ho tro hieu qua cho chinh quyen va nguoi dan. Tu do toi uu hoa tien ich cho nguoi su dung khi co nhu cau thanh toan truc tuyen cac khoan phi, le phi dich vu cong va cac dich vu thanh toan khac.


Day la giai phap gop phan thuc hien muc tieu Chinh quyen dien tu theo chi dao cua Chinh phu. Theo do, nguoi dan chi can ngoi nha lam cac thu tuc dang ky va giao dich thanh toan cac loai phi, le phi voi cac cap chinh quyen tu trung uong den dia phuong. Tu do xay dung mot xa hoi khong tien mat tai Viet Nam. Ngoai ra, viec hop tac cung gop phan nang cao chat luong dich vu cong truc tuyen, giup nguoi dan, doanh nghiep tiet kiem thoi gian chuan bi ho so, tai su dung thong tin, tiet kiem chi phi va giam dang ke chi phi xa hoi trong thuc hien thu tuc hanh chinh.


Ong Dinh Hong Quan, Tong Giam doc Cong ty Co phan Ngan Luong khang dinh: “Voi viec tich hop thanh toan truc tuyen dich vu cong muc do 3, 4, chung toi mong muon mang den cho nguoi dan tinh Khanh Hoa noi rieng va ca nuoc noi chung su thuan tien va trai nghiem tot nhat khi thanh toan khong dung tien mat".


NT


Khánh Hòa cho thanh toán dịch vụ hành chính công qua cổng Ngân Lượng

Người dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân Lượng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: