Tối đa kết nối đám mây và các cơ hội ảo hóa tính năng mạng (NFV)

Ngày càng có nhiều người dùng truy cập vào các ứng dụng và nội dung trên đám mây, tốc độ và chất lượng trải nghiệm của họ phụ thuộc vào khả năng kết hợp lưu lượng băng thông tốc độ cao, nhanh và chuyển đổi tại vùng biên mạng.


Tối đa kết nối đám mây và các cơ hội ảo hóa tính năng mạng (NFV)

Để đáp ứng nhu cầu về băng thông vô cùng lớn của doanh nghiệp và người dùng, nhiều nhà mạng tiên phong đang thách thức các mô hình kết nối mạng truyền thống. Thay vì bổ sung cơ sở hạ tầng mạng lớn hơn, ngày càng phức tạp và bền chặt, nhiều nhà mạng đang tìm tới Ethernet như là một giải pháp thay thế đơn giản hơn, có kiến trúc tốt hơn và quan trọng nhất là hiệu quả hơn về kinh tế.


Trường hợp sử dụng: Tối đa hóa kết nối đám mây và các cơ hội NFV tại các trung tâm và khu lưu trữ dữ liệu


Quá trình triển khai nhanh chóng các dịch vụ đám mây đang tạo ra rất nhiều thách thức mới trong việc cộng gộp lưu lượng và liên kết đám mây đối với các trung tâm và khu lưu trữ dữ liệu. Cùng lúc đó, cũng tồn tại nhiều cơ hội lớn dành cho các cơ sở lưu trữ có khả năng cung cấp các giải pháp NFV và kết nối đám mây có hiệu quả về mặt kinh tế cho nhà mạng cũng như các khách hàng doanh nghiệp của họ.


Các công nghệ cộng gộp và chuyển mạch Ethernet thế hệ mới nhất có thể hỗ trợ các trung tâm dữ liệu và các nhóm nhà mạng tối đa hóa các cơ hội phát triển dịch vụ đám mây và NFV một cách nhanh chóng.


Bằng cách lựa chọn giải pháp cộng gộp Ethernet, họ có thể:


Giảm thiểu quy mô không gian đám mây và liên kết NFV và các chi phí vận hành dựa trên khả năng thay thế số lượng lớn các bộ định tuyến và cơ sở hạ tầng mạng truyền thống khác bằng các giải pháp chuyển mạch và cộng gộp Ethernet hiệu quả, hợp nhất có thể cung cấp kết nối 10G hoặc 100G với các nhà cung cấp hạ tầng đám mây. Cách tiếp cận hiệu quả về không gian và chi phí tương tự cũng có thể giúp các trung tâm và khu lưu trữ dữ liệu xây dựng các liên kết hiệu quả tới các cụm máy chủ đang chứa các dịch vụ NFV tại chỗ hoặc từ xa, cho phép các cơ sở lưu trữ dữ liệu này cung cấp các dịch vụ NFV mới tạo ra doanh thu cho các khách hàng của mình.


Cung cấp dịch vụ kết nối đám mây và NFV siêu nhanh dành cho các khách hàng, bằng công nghệ cộng gộp và chuyển mạch nhanh lưu lượng Ethernet gốc để hỗ trợ các cam kết chất lượng dịch vụ có yêu cầu về hiệu năng khắt khe nhất và mang lại các trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng cuối khi truy cập vào dữ liệu và dịch vụ trên đám mây.


Tận dụng mọi lợi thế của các cơ hội thị trường dành cho đám mây và NFV bằng cách cung cấp nhiều loại hình dịch vụ kết nối đám mây và các dịch vụ NFV mới, có hiệu năng cao tới các nhà mạng và các đối tác doanh nghiệp. Các dịch vụ này có thể được triển khai trên các cụm máy x86 trong trung tâm dữ liệu hoặc tại các vị trí từ xa theo yêu cầu.


Tối đa hóa hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận với tự động hóa NFV bằng cách sử dụng các công nghệ quản lý và tự động hóa mạng tiên tiến, như Blue Planet® của Ciena, để thiết lập và vận hành các dịch vụ NFV của khách hàng một cách nhanh chóng, đơn giản, và hiệu quả về kinh tế.


Giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu bằng cách cung cấp nhiều loại hình kết nối đám mây và NFV tiên tiến giúp nhà mạng và đối tác doanh nghiệp xây dựng môi trường của riêng họ, loại bỏ các cơ sở hạ tầng cũ, và giảm chi phí vận hành.


Hoạch định tương lai mạng với Ciena


Tốc độ triển khai nhanh chóng của các dịch vụ đám mây, truyền phát video, mạng truyền dẫn không dây 4G và 5G, và một loạt các ứng dụng và các trường hợp sử dụng cần đến băng thông tốc độ cao đang đặt ra những sức ép chưa từng có lên hệ thống của các nhà mạng. Tuy nhiên, không chỉ có lưu lượng dữ liệu vô cùng lớn đang làm khó các nhà điều hành mạng.


Thông qua việc cung cấp băng thông hầu như không giới hạn theo nhu cầu tại vùng biên mạng – gần hơn với nơi khách hàng cần - cơ sở hạ tầng cộng gộp và chuyển mạch Ethernet thế hệ mới nhất cung cấp cho các nhà điều hành mạng một nền tảng tiết kiệm, linh hoạt nhằm mang lại các dịch vụ băng thông cao trong tương lai.


Phương Dung

Toi da ket noi dam may va cac co hoi ao hoa tinh nang mang (NFV)


Ngay cang co nhieu nguoi dung truy cap vao cac ung dung va noi dung tren dam may, toc do va chat luong trai nghiem cua ho phu thuoc vao kha nang ket hop luu luong bang thong toc do cao, nhanh va chuyen doi tai vung bien mang.


Toi da ket noi dam may va cac co hoi ao hoa tinh nang mang (NFV)

De dap ung nhu cau ve bang thong vo cung lon cua doanh nghiep va nguoi dung, nhieu nha mang tien phong dang thach thuc cac mo hinh ket noi mang truyen thong. Thay vi bo sung co so ha tang mang lon hon, ngay cang phuc tap va ben chat, nhieu nha mang dang tim toi Ethernet nhu la mot giai phap thay the don gian hon, co kien truc tot hon va quan trong nhat la hieu qua hon ve kinh te.


Truong hop su dung: Toi da hoa ket noi dam may va cac co hoi NFV tai cac trung tam va khu luu tru du lieu


Qua trinh trien khai nhanh chong cac dich vu dam may dang tao ra rat nhieu thach thuc moi trong viec cong gop luu luong va lien ket dam may doi voi cac trung tam va khu luu tru du lieu. Cung luc do, cung ton tai nhieu co hoi lon danh cho cac co so luu tru co kha nang cung cap cac giai phap NFV va ket noi dam may co hieu qua ve mat kinh te cho nha mang cung nhu cac khach hang doanh nghiep cua ho.


Cac cong nghe cong gop va chuyen mach Ethernet the he moi nhat co the ho tro cac trung tam du lieu va cac nhom nha mang toi da hoa cac co hoi phat trien dich vu dam may va NFV mot cach nhanh chong.


Bang cach lua chon giai phap cong gop Ethernet, ho co the:


Giam thieu quy mo khong gian dam may va lien ket NFV va cac chi phi van hanh dua tren kha nang thay the so luong lon cac bo dinh tuyen va co so ha tang mang truyen thong khac bang cac giai phap chuyen mach va cong gop Ethernet hieu qua, hop nhat co the cung cap ket noi 10G hoac 100G voi cac nha cung cap ha tang dam may. Cach tiep can hieu qua ve khong gian va chi phi tuong tu cung co the giup cac trung tam va khu luu tru du lieu xay dung cac lien ket hieu qua toi cac cum may chu dang chua cac dich vu NFV tai cho hoac tu xa, cho phep cac co so luu tru du lieu nay cung cap cac dich vu NFV moi tao ra doanh thu cho cac khach hang cua minh.


Cung cap dich vu ket noi dam may va NFV sieu nhanh danh cho cac khach hang, bang cong nghe cong gop va chuyen mach nhanh luu luong Ethernet goc de ho tro cac cam ket chat luong dich vu co yeu cau ve hieu nang khat khe nhat va mang lai cac trai nghiem tuyet voi cho nguoi dung cuoi khi truy cap vao du lieu va dich vu tren dam may.


Tan dung moi loi the cua cac co hoi thi truong danh cho dam may va NFV bang cach cung cap nhieu loai hinh dich vu ket noi dam may va cac dich vu NFV moi, co hieu nang cao toi cac nha mang va cac doi tac doanh nghiep. Cac dich vu nay co the duoc trien khai tren cac cum may x86 trong trung tam du lieu hoac tai cac vi tri tu xa theo yeu cau.


Toi da hoa hieu qua va ty suat loi nhuan voi tu dong hoa NFV bang cach su dung cac cong nghe quan ly va tu dong hoa mang tien tien, nhu Blue Planet® cua Ciena, de thiet lap va van hanh cac dich vu NFV cua khach hang mot cach nhanh chong, don gian, va hieu qua ve kinh te.


Giu chan khach hang va tang truong doanh thu bang cach cung cap nhieu loai hinh ket noi dam may va NFV tien tien giup nha mang va doi tac doanh nghiep xay dung moi truong cua rieng ho, loai bo cac co so ha tang cu, va giam chi phi van hanh.


Hoach dinh tuong lai mang vói Ciena


Toc do trien khai nhanh chong cua cac dich vu dam may, truyen phat video, mang truyen dan khong day 4G va 5G, va mot loat cac ung dung va cac truong hop su dung can den bang thong toc do cao dang dat ra nhung suc ep chua tung co len he thong cua cac nha mang. Tuy nhien, khong chi co luu luong du lieu vo cung lon dang lam kho cac nha dieu hanh mang.


Thong qua viec cung cap bang thong hàu nhu khong giói hạn theo nhu càu tại vung bien mang – gàn hon vói noi khách hàng càn - co sỏ hạ tàng cong gọp và chuyẻn mạch Ethernet thé hẹ mói nhát cung cap cho cac nha dieu hanh mang mọt nèn tảng tiét kiẹm, linh hoạt nhàm mang lại các dịch vụ bang thong cao trong tuong lai.


Phuong Dung


Tối đa kết nối đám mây và các cơ hội ảo hóa tính năng mạng (NFV)

Ngày càng có nhiều người dùng truy cập vào các ứng dụng và nội dung trên đám mây, tốc độ và chất lượng trải nghiệm của họ phụ thuộc vào khả năng kết hợp lưu lượng băng thông tốc độ cao, nhanh và chuyển đổi tại vùng biên mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: