Bộ TT&TT lấy ý kiến cho Chiến lược phát triển Chính phủ số đến năm 2025

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Đây sẽ là chiến lược phát triển Chính phủ số Việt Nam giai đoạn tới.


Bộ TT&TT lấy ý kiến cho Chiến lược phát triển Chính phủ số đến năm 2025
Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số khi được ban hành sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh minh họa)

Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã xác định mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số tại Việt Nam.


Tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chính phủ nêu rõ: "Ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số".


Chính phủ cũng giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025.


Ngay trước đó, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành TT&TT vào ngày 28/12/2019, Thủ tướng đã đề nghị Bộ TT&TT ngay từ đầu năm 2020 cần xây dựng chiến lược về Chính phủ điện tử vì “chúng ta xác định đây là một chặng đường dài, qua nhiều thời kỳ và cần có sự xuyên suốt, không thể một năm là thành công ngay”. 


Tiếp đó, trong kết luận hội nghị trực tuyến ngày 12/2/2020 của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.


Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT đã khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Theo Bộ TT&TT, nội dung dự thảo Nghị quyết thể hiện tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển Chính phủ số Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần triển khai. Nghị quyết được ban hành sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025.


Tại dự thảo Tờ trình, Bộ TT&TT cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thời gian qua, phát triển Chính phủ điện tử nước ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn chế là do thiếu một văn bản Chiến lược tổng thể. Khi có chiến lược tổng thể, sẽ xác định được tầm nhìn, mục tiêu, trách nhiệm triển khai các nội dung theo một lộ trình, đảm bảo việc triển khai được đồng bộ, kế thừa, kết nối, phát triển cả chiều sâu, chiều rộng.


Cũng theo phân tích của Bộ TT&TT, dịch bệnh diễn ra thời gian vừa qua đặt ra yêu cầu bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc gần, xã hội đã và đang chuyển dịch lên môi trường số một cách nhanh chóng và tiếp tục duy trì thói quen này. Covid-19 được coi là “cú huých trăm năm” cho chuyển đổi số. “Trong bối cảnh đó, Bộ TT&TT nhận thấy cần nhanh chóng xây dựng một bản chiến lược, kèm theo một kế hoạch hành động tổng thể để tổ chức triển khai ngay”, Bộ TT&TT nhấn mạnh.


Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 xác định tầm nhìn đến năm 2030 là: “Chính phủ số là trụ cột trong mô hình phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết Chính phủ số với kinh tế số, xã hội số, giúp Chính phủ có năng lực phục vụ và kiến tạo với mức độ cá thể hóa theo nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp, dựa trên phân tích dữ liệu để đổi mới quản trị hành chính công”.


Dự thảo Nghị quyết hướng tới mục tiêu tổng quát phát triển Chính phủ số là Chính phủ tương tác, minh bạch, sử dụng dữ liệu số để tối ưu hóa hoạt động, chuyển đổi và cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.


Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, theo dự thảo Nghị quyết là Chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành chính sách, đưa ra quyết định chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ số một cách chủ động theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu. Cơ quan nhà nước các cấp từng bước mở dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.


Đến năm 2030, mục tiêu cụ thể là Chính phủ số với mô hình nhiều thành phần, nhiều kênh cung cấp các dịch vụ số mới cho người dân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ.


Để đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh 4 nhóm nhiệm vụ, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất 6 nhóm giải pháp về phát triển Chính phủ số cần tập trung gồm: Phát triển nguồn nhân lực cho Chính phủ số; Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp trong triển khai Chính phủ số;


Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức nghiên cứu để triển khai Chính phủ số; Xây dựng bộ chỉ số đo lường triển khai Chính phủ số và bộ công cụ giám sát, đánh giá; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, làm chủ các công nghệ triển khai Chính phủ số, thúc đẩy ứng dụng và phát triển mã nguồn mở; Tăng cường hợp tác quốc tế.


Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ ban hành sớm, Bộ TT&TT vừa gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, góp ý. Các bộ, ngành, địa phương được đề nghị gửi góp ý bằng văn bản trước ngày 15/6/2020.


Vân Anh

Bo TT&TT lay y kien cho Chien luoc phat trien Chinh phu so den nam 2025


Bo TT&TT dang lay y kien cac bo, nganh, dia phuong de hoan thien du thao Nghi quyet Chinh phu ve xay dung, phat trien Chinh phu so giai doan 2021-2025, dinh huong den 2030. Day se la chien luoc phat trien Chinh phu so Viet Nam giai doan toi.


Bo TT&TT lay y kien cho Chien luoc phat trien Chinh phu so den nam 2025
Nghi quyet cua Chinh phu ve xay dung, phat trien Chinh phu so khi duoc ban hanh se la can cu de cac bo, nganh, dia phuong xay dung ke hoach phat trien giai doan 2021 - 2025. (Anh minh hoa)

Nghi quyet 52 ngay 27/9/2019 cua Bo Chinh tri ve mot so chu truong, chinh sach chu dong tham gia cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu da xac dinh muc tieu den nam 2025 co ban hoan thanh chuyen doi so trong cac co quan Dang, nha nuoc, Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi; den nam 2030 hoan thanh xay dung Chinh phu so tai Viet Nam.


Tai Nghi quyet 01 ngay 1/1/2020 ve nhiem vu, giai phap chu yeu thuc hien Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va Du toan ngan sach nha nuoc nam 2020, Chinh phu neu ro: "Uu tien nguon luc, tap trung thuc hien hieu qua cac nhiem vu xay dung Chinh phu dien tu; day manh viec trien khai ung dung CNTT, xay dung Chinh phu dien tu tren co so cai cach hanh chinh, lay nguoi dan, doanh nghiep lam trung tam, chuan hoa quy trinh nghiep vu, huong toi Chinh phu so, nen kinh te so va xa hoi so".


Chinh phu cung giao Bo TT&TT chu tri xay dung Chien luoc phat trien Chinh phu dien tu giai doan 2021 - 2025, dinh huong den nam 2030 va De an xay dung Chinh phu dien tu giai doan 2021 - 2025.


Ngay truoc do, phat bieu chi dao hoi nghi tong ket cong tac nam 2019 va trien khai phuong huong, nhiem vu cong tac nam 2020 cua nganh TT&TT vao ngay 28/12/2019, Thu tuong da de nghi Bo TT&TT ngay tu dau nam 2020 can xay dung chien luoc ve Chinh phu dien tu vi “chung ta xac dinh day la mot chang duong dai, qua nhieu thoi ky va can co su xuyen suot, khong the mot nam la thanh cong ngay”. 


Tiep do, trong ket luan hoi nghi truc tuyen ngay 12/2/2020 cua Uy ban quoc gia ve Chinh phu dien tu voi Ban chi dao xay dung Chinh phu dien tu, chinh quyen dien tu bo, nganh, dia phuong, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo TT&TT tap trung xay dung Chien luoc phat trien Chinh phu dien tu huong toi Chinh phu so giai doan 2021 – 2025, dinh huong den nam 2030.


Thuc hien nhiem vu duoc giao, Bo TT&TT da khan truong xay dung du thao Nghi quyet cua Chinh phu ve xay dung, phat trien Chinh phu so giai doan 2021-2025, dinh huong den nam 2030.


Theo Bo TT&TT, noi dung du thao Nghi quyet the hien tam nhin, muc tieu chien luoc phat trien Chinh phu so Viet Nam den nam 2025 va dinh huong den nam 2030, dong thoi xac dinh nhung nhiem vu, giai phap chu yeu can trien khai. Nghi quyet duoc ban hanh se la can cu de cac bo, nganh, dia phuong xay dung ke hoach phat trien giai doan 2021 - 2025.


Tai du thao To trinh, Bo TT&TT cho biet, ben canh nhung ket qua tich cuc dat duoc thoi gian qua, phat trien Chinh phu dien tu nuoc ta van con ton tai nhieu han che. Mot trong nhung nguyen nhan quan trong dan den cac han che la do thieu mot van ban Chien luoc tong the. Khi co chien luoc tong the, se xac dinh duoc tam nhin, muc tieu, trach nhiem trien khai cac noi dung theo mot lo trinh, dam bao viec trien khai duoc dong bo, ke thua, ket noi, phat trien ca chieu sau, chieu rong.


Cung theo phan tich cua Bo TT&TT, dich benh dien ra thoi gian vua qua dat ra yeu cau bat buoc phai thuc hien chuyen doi so nhanh hon. Trong boi canh gian cach xa hoi, han che tiep xuc gan, xa hoi da va dang chuyen dich len moi truong so mot cach nhanh chong va tiep tuc duy tri thoi quen nay. Covid-19 duoc coi la “cu huych tram nam” cho chuyen doi so. “Trong boi canh do, Bo TT&TT nhan thay can nhanh chong xay dung mot ban chien luoc, kem theo mot ke hoach hanh dong tong the de to chuc trien khai ngay”, Bo TT&TT nhan manh.


Du thao Nghi quyet cua Chinh phu ve xay dung, phat trien Chinh phu so giai doan 2021-2025, dinh huong den nam 2030 xac dinh tam nhin den nam 2030 la: “Chinh phu so la tru cot trong mo hinh phat trien kinh te - xa hoi, gan ket Chinh phu so voi kinh te so, xa hoi so, giup Chinh phu co nang luc phuc vu va kien tao voi muc do ca the hoa theo nhu cau cua nguoi dung va doanh nghiep, dua tren phan tich du lieu de doi moi quan tri hanh chinh cong”.


Du thao Nghi quyet huong toi muc tieu tong quat phat trien Chinh phu so la Chinh phu tuong tac, minh bach, su dung du lieu so de toi uu hoa hoat dong, chuyen doi va cung cap cac dich vu so moi dua tren nhu cau cua nguoi dan, doanh nghiep, tao he sinh thai chuyen doi so quoc gia.


Muc tieu cu the den nam 2025, theo du thao Nghi quyet la Chinh phu hoat dong, van hanh, ban hanh chinh sach, dua ra quyet dinh chi dao, dieu hanh va cung cap dich vu so mot cach chu dong theo nhu cau cua nguoi dan, doanh nghiep dua tren nang luc khai thac va phan tich du lieu. Co quan nha nuoc cac cap tung buoc mo du lieu de thuc day phat trien kinh te so, xa hoi so.


Den nam 2030, muc tieu cu the la Chinh phu so voi mo hinh nhieu thanh phan, nhieu kenh cung cap cac dich vu so moi cho nguoi dan va doanh nghiep dua tren nen tang he sinh thai cung cap dich vu.


De dat duoc cac muc tieu de ra, ben canh 4 nhom nhiem vu, du thao Nghi quyet cung de xuat 6 nhom giai phap ve phat trien Chinh phu so can tap trung gom: Phat trien nguon nhan luc cho Chinh phu so; Day manh cong tac truyen thong, nang cao nhan thuc, ky nang so, tang cuong tuong tac voi nguoi dan, doanh nghiep trong trien khai Chinh phu so;


Phat trien cac mo hinh ket hop giua cac co quan nha nuoc, doanh nghiep cong nghe so, to chuc nghien cuu de trien khai Chinh phu so; Xay dung bo chi so do luong trien khai Chinh phu so va bo cong cu giam sat, danh gia; Day manh cong tac nghien cuu, lam chu cac cong nghe trien khai Chinh phu so, thuc day ung dung va phat trien ma nguon mo; Tang cuong hop tac quoc te.


De hoan thien du thao Nghi quyet trinh Chinh phu ban hanh som, Bo TT&TT vua gui du thao To trinh, du thao Nghi quyet cua Chinh phu ve xay dung, phat trien Chinh phu so giai doan 2021-2025, dinh huong den nam 2030 de cac bo, nganh, dia phuong nghien cuu, gop y. Cac bo, nganh, dia phuong duoc de nghi gui gop y bang van ban truoc ngay 15/6/2020.


Van Anh


Bộ TT&TT lấy ý kiến cho Chiến lược phát triển Chính phủ số đến năm 2025

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Đây sẽ là chiến lược phát triển Chính phủ số Việt Nam giai đoạn tới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: