Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử

Mạng lưới bưu điện đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước. Mục tiêu xa hơn nữa, bưu điện sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng của chính quyền điện tử, chính phủ điện tử.


>> Dịch vụ bưu chính - hành chính công: Cánh tay nối dài của các sở, ngành


Đưa dịch vụ công đến gần với người dân


Minh chứng rõ hơn cho nhận định bưu điện đã thể hiện được vai trò là cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần với người dân hơn, ông Đỗ Văn Tư, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên cung cấp những số liệu cụ thể tại địa phương này: Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích tăng dần qua các năm: Năm 2018 trên 70.000 hồ sơ, năm 2019 đạt trên 100.000 hồ sơ. Trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện các TTHC công trực tuyến, lượng hồ sơ phát sinh qua bưu điện đã đạt trên 50.000 hồ sơ.


Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử
Mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại kết nối hệ thống công nghệ thông tin với các cơ quan nhà nước để đảm bảo hiệu quả dịch vụ bưu chính – hành chính công.

“Khi mới bắt đầu triển khai, cán bộ nhân viên bưu điện chưa có khả năng chuyên sâu về nghiệp vụ nên việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân về các TTHC còn hạn chế. Công tác truyền thông cũng chưa được đẩy mạnh nên việc người dân biết và sử dụng dịch vụ công qua bưu điện chưa nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo cho lực lượng nhân viên bưu điện về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, cố gắng 100% điểm phục vụ của bưu điện đủ điều kiện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông bao phủ toàn tỉnh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt được dịch vụ của bưu điện và tích cực tham gia. Qua đó, bưu điện ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính nhà nước, đưa dịch vụ công đến người dân được tốt nhất”, Giám đốc Đỗ Văn Tư thẳng thắn chia sẻ.


Nhân tố tích cực của chính quyền điện tử


Trước khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp chỉ có 2 lựa chọn khi muốn thực hiện dịch vụ công: Đến trực tiếp trung tâm dịch vụ hành chính công; Thực hiện qua cổng dịch vụ công của quốc gia hoặc của các bộ, ngành, địa phương.


Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử
Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý qua hệ thống phần mềm

“Giờ đây, người dân và doanh nghiệp đã có thêm hình thức thứ ba là qua mạng bưu chính công cộng và dịch vụ bưu chính công ích; không phải trực tiếp giao tiếp với cán bộ thực hiện TTHC, qua đó giúp giảm bớt nhũng nhiễu không cần thiết”, ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam không giấu vẻ tự hào khi trao đổi với chúng tôi.


Bình Minh 

Phat huy vai tro cua buu dien trong chinh quyen dien tu


Mang luoi buu dien da the hien ro vai tro canh tay noi dai cua cac co quan hanh chinh nha nuoc. Muc tieu xa hon nua, buu dien se la nhan to tich cuc va quan trong cua chinh quyen dien tu, chinh phu dien tu.


>> Dich vu buu chinh - hanh chinh cong: Canh tay noi dai cua cac so, nganh


Dua dich vu cong den gan voi nguoi dan


Minh chung ro hon cho nhan dinh buu dien da the hien duoc vai tro la canh tay noi dai cua cac co quan hanh chinh nha nuoc, dua cac dich vu hanh chinh cong den gan voi nguoi dan hon, ong Do Van Tu, Giam doc Buu dien tinh Hung Yen cung cap nhung so lieu cu the tai dia phuong nay: So luong ho so thu tuc hanh chinh (TTHC) phat sinh qua dich vu buu chinh cong ich tang dan qua cac nam: Nam 2018 tren 70.000 ho so, nam 2019 dat tren 100.000 ho so. Trong 4 thang dau nam 2020, do anh huong cua dai dich Covid-19, UBND tinh chi dao cac so, nganh huong dan nguoi dan tang cuong thuc hien cac TTHC cong truc tuyen, luong ho so phat sinh qua buu dien da dat tren 50.000 ho so.


Phat huy vai tro cua buu dien trong chinh quyen dien tu
Mang luoi Buu dien Viet Nam da tang cuong dau tu trang thiet bi hien dai ket noi he thong cong nghe thong tin voi cac co quan nha nuoc de dam bao hieu qua dich vu buu chinh – hanh chinh cong.

“Khi moi bat dau trien khai, can bo nhan vien buu dien chua co kha nang chuyen sau ve nghiep vu nen viec giai dap thac mac, ho tro nguoi dan ve cac TTHC con han che. Cong tac truyen thong cung chua duoc day manh nen viec nguoi dan biet va su dung dich vu cong qua buu dien chua nhieu. Thoi gian toi, chung toi se tang cuong cong tac dao tao cho luc luong nhan vien buu dien ve kien thuc, chuyen mon nghiep vu de phuc vu nguoi dan tot hon. Ben canh do, day manh dau tu co so vat chat, co gang 100% diem phuc vu cua buu dien du dieu kien de tiep nhan ho so va tra ket qua TTHC. Chung toi cung se day manh cong tac truyen thong bao phu toan tinh de nguoi dan, to chuc, doanh nghiep nam bat duoc dich vu cua buu dien va tich cuc tham gia. Qua do, buu dien ngay cang the hien ro net hon vai tro la canh tay noi dai cua co quan hanh chinh nha nuoc, dua dich vu cong den nguoi dan duoc tot nhat”, Giam doc Do Van Tu thang than chia se.


Nhan to tich cuc cua chinh quyen dien tu


Truoc khi co Quyet dinh so 45/2016 cua Thu tuong Chinh phu, nguoi dan va doanh nghiep chi co 2 lua chon khi muon thuc hien dich vu cong: Den truc tiep trung tam dich vu hanh chinh cong; Thuc hien qua cong dich vu cong cua quoc gia hoac cua cac bo, nganh, dia phuong.


Phat huy vai tro cua buu dien trong chinh quyen dien tu
Ho so thu tuc hanh chinh duoc tiep nhan va xu ly qua he thong phan mem

“Gio day, nguoi dan va doanh nghiep da co them hinh thuc thu ba la qua mang buu chinh cong cong va dich vu buu chinh cong ich; khong phai truc tiep giao tiep voi can bo thuc hien TTHC, qua do giup giam bot nhung nhieu khong can thiet”, ong Nguyen Quoc Vinh, Thanh vien Hoi dong Thanh vien Tong Cong ty Buu dien Viet Nam khong giau ve tu hao khi trao doi voi chung toi.


Binh Minh 


Phát huy vai trò của bưu điện trong chính quyền điện tử

Mạng lưới bưu điện đã thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính nhà nước. Mục tiêu xa hơn nữa, bưu điện sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng của chính quyền điện tử, chính phủ điện tử.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: