TikTok đang đe dọa vị thế thống trị của YouTube

Nghiên cứu mới về thói quen và hành vi sử dụng ứng dụng của trẻ em tại Anh, Mỹ, Tây Ban Nha cho thấy TikTok đang trở thành mối đe dọa lớn đối với vị trí độc tôn của YouTube.


TikTok đang đe dọa vị thế thống trị của YouTube

Báo cáo chỉ ra trẻ từ 4 đến 15 tuổi ngày nay trung bình đang dành khoảng 85 phút mỗi ngày để xem YouTube, 80 phút xem TikTok. Dữ liệu trong báo cáo thường niên của Qustodio được cung cấp bởi 60.000 gia đình tại Mỹ, Anh và Canada, vì vậy, chúng không đại diện cho xu thế toàn cầu. Nghiên cứu quan sát thói quen trực tuyến của trẻ em từ tháng 2/2019 đến tháng 4/2020, tập trung vào 4 danh mục ứng dụng di động chính là video, mạng xã hội, video game và giáo dục.


Không ngạc nhiên khi YouTube tiếp tục là một trong các ứng dụng được trẻ em ưa chuộng nhất. Theo báo cáo, trẻ em xem video nhiều gấp đôi so với 4 năm trước, bất chấp thực tế ứng dụng YouTube chính dành cho trẻ từ 13 tuổi trở lên. Năm 2019, YouTube từng bị Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FTC) phạt kỷ lục 170 triệu USD vì không tuân thủ quy định quyền riêng tư trẻ em.


69% trẻ em Mỹ, 74% trẻ em Anh và 88% trẻ em Tây Ban Nha đang dùng YouTube. Phiên bản YouTube Kids ngược lại chỉ được 7% trẻ em Mỹ, 10% trẻ em Anh sử dụng. Số liệu tại Tây Ban Nha không đáng kể nên không được xếp hạng.


Ứng dụng được trẻ yêu thích thứ hai là Netflix, khi được 33% trẻ em Mỹ, 29% trẻ em Anh và 28% trẻ em Tây Ban Nha sử dụng.


Đầu năm 2020, trẻ em tại Mỹ trung bình dành 86 phút trên YouTube mỗi ngày, giảm từ 88 phút năm 2019. Tại Anh, trẻ xem 75 phút mỗi ngày, giảm từ 77 phút năm 2019. Tại Tây Ban Nha, trẻ xem 63 phút mỗi ngày, giảm từ 66 phút năm 2019. Trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, thời gian tăng lên một chút. Chẳng hạn, tại Mỹ, từ giữa tháng 4, trẻ xem 99 phút YouTube hàng ngày.


Việc giảm sút về thời gian xem YouTube có thể là vì TikTok. Ứng dụng hát nhép của Trung Quốc đã thu hút được nhiều tác giả từ YouTube chuyển sang. Năm 2019, TikTok lọt tốp 5 ứng dụng được tải về nhiều nhất trên toàn cầu (4 cái tên còn lại đều của Facebook) và tiếp tục tăng trưởng ở mọi phân khúc độ tuổi.


Từ tháng 5/2019 tới tháng 2/2020, thời gian trên TikTok của trẻ em tại Mỹ tăng 116%, đạt 82 phút, tại Anh tăng 97%, đạt 69 phút và tăng 150% tại Tây Ban Nha, đạt 60 phút. Tháng 2/2020, 16,6% trẻ em Mỹ dùng TikTok, chỉ sau Instagram (20,4%). Tại Anh và Tây Ban Nha, 17,7% và 37,7% trẻ em dùng TikTok.


Thời gian dùng TikTok cũng tăng lên trong thời kỳ dịch bệnh và bám sát nút YouTube. Chẳng hạn, tại Mỹ, trung bình trẻ xem TikTok 95 phút/ngày suốt thời gian phong tỏa và chỉ kém YouTube 2 phút.


Du Lam (Theo TechCrunch)









TikTok dang de doa vi the thong tri cua YouTube


Nghien cuu moi ve thoi quen va hanh vi su dung ung dung cua tre em tai Anh, My, Tay Ban Nha cho thay TikTok dang tro thanh moi de doa lon doi voi vi tri doc ton cua YouTube.


TikTok dang de doa vi the thong tri cua YouTube

Bao cao chi ra tre tu 4 den 15 tuoi ngay nay trung binh dang danh khoang 85 phut moi ngay de xem YouTube, 80 phut xem TikTok. Du lieu trong bao cao thuong nien cua Qustodio duoc cung cap boi 60.000 gia dinh tai My, Anh va Canada, vi vay, chung khong dai dien cho xu the toan cau. Nghien cuu quan sat thoi quen truc tuyen cua tre em tu thang 2/2019 den thang 4/2020, tap trung vao 4 danh muc ung dung di dong chinh la video, mang xa hoi, video game va giao duc.


Khong ngac nhien khi YouTube tiep tuc la mot trong cac ung dung duoc tre em ua chuong nhat. Theo bao cao, tre em xem video nhieu gap doi so voi 4 nam truoc, bat chap thuc te ung dung YouTube chinh danh cho tre tu 13 tuoi tro len. Nam 2019, YouTube tung bi Uy ban Truyen thong lien bang My (FTC) phat ky luc 170 trieu USD vi khong tuan thu quy dinh quyen rieng tu tre em.


69% tre em My, 74% tre em Anh va 88% tre em Tay Ban Nha dang dung YouTube. Phien ban YouTube Kids nguoc lai chi duoc 7% tre em My, 10% tre em Anh su dung. So lieu tai Tay Ban Nha khong dang ke nen khong duoc xep hang.


Ung dung duoc tre yeu thich thu hai la Netflix, khi duoc 33% tre em My, 29% tre em Anh va 28% tre em Tay Ban Nha su dung.


Dau nam 2020, tre em tai My trung binh danh 86 phut tren YouTube moi ngay, giam tu 88 phut nam 2019. Tai Anh, tre xem 75 phut moi ngay, giam tu 77 phut nam 2019. Tai Tay Ban Nha, tre xem 63 phut moi ngay, giam tu 66 phut nam 2019. Trong thoi gian phong toa vi dich benh, thoi gian tang len mot chut. Chang han, tai My, tu giua thang 4, tre xem 99 phut YouTube hang ngay.


Viec giam sut ve thoi gian xem YouTube co the la vi TikTok. Ung dung hat nhep cua Trung Quoc da thu hut duoc nhieu tac gia tu YouTube chuyen sang. Nam 2019, TikTok lot top 5 ung dung duoc tai ve nhieu nhat tren toan cau (4 cai ten con lai deu cua Facebook) va tiep tuc tang truong o moi phan khuc do tuoi.


Tu thang 5/2019 toi thang 2/2020, thoi gian tren TikTok cua tre em tai My tang 116%, dat 82 phut, tai Anh tang 97%, dat 69 phut va tang 150% tai Tay Ban Nha, dat 60 phut. Thang 2/2020, 16,6% tre em My dung TikTok, chi sau Instagram (20,4%). Tai Anh va Tay Ban Nha, 17,7% va 37,7% tre em dung TikTok.


Thoi gian dung TikTok cung tang len trong thoi ky dich benh va bam sat nut YouTube. Chang han, tai My, trung binh tre xem TikTok 95 phut/ngay suot thoi gian phong toa va chi kem YouTube 2 phut.


Du Lam (Theo TechCrunch)


TikTok đang đe dọa vị thế thống trị của YouTube

Nghiên cứu mới về thói quen và hành vi sử dụng ứng dụng của trẻ em tại Anh, Mỹ, Tây Ban Nha cho thấy TikTok đang trở thành mối đe dọa lớn đối với vị trí độc tôn của YouTube.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: