Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử

Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải gồm có 19 thành viên, trong đó Trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.


Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử
Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải được bổ sung thêm nhiệm vụ về phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải (Ảnh: Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông vận tải)

Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải còn có Phó trưởng là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Ủy viên thường trực là Giám đốc Trung tâm CNTT; 16 Ủy viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.


Theo quyết định kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Bộ Giao thông vận tải;


Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải; Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp của ngành giao thông vận tải về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.


Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 923 ngày 30/6/2020.


Đồng thời, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.


Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Phó Trưởng ban có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban.


Giám đốc Trung tâm CNTT, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, CNTT trong lĩnh vực giao thông  vận tải.


Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ. Tổ công tác được đặt tại Trung tâm CNTT do Giám đốc Trung tâm này làm Tổ trưởng.


Trung tâm CNTT làm nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác.


Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Bộ Giao thông vận tải mới được Bộ này ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 701 ngày 26/5/2020 về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.


Theo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, trong tháng 7/2020, một số tỉnh, thành phố cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử theo Quyết định 701 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh, cụ thể như Bến Tre, Cao Bằng, Gia Lai, Kon Tum.


M.T

Bo Giao thong van tai kien toan Ban chi dao xay dung Chinh phu dien tu


Sau khi duoc kien toan, Ban chi dao xay dung Chinh phu dien tu Bo Giao thong van tai gom co 19 thanh vien, trong do Truong Ban chi dao la Bo truong Nguyen Van The.

Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử

Sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải gồm có 19 thành viên, trong đó Trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.
Bộ Giao thông vận tải kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử
www.tincongnghe.net
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: