Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số

Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc thực hiện khảo sát trên 49 công ty lớn và 1.296 công ty nhỏ hơn để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số. Kết quả chỉ có 9,7% tích cực tham gia và 20,9% đang theo đuổi một phần quá trình chuyển đổi số.


Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số
Ảnh: Businesskorea

Trong đó, chỉ có 3,5% công ty cho biết họ bắt đầu thực hiện chuyển đổi số và 12,9% đang lên kế hoạch thực hiện sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Không dưới 83,6% số công ty cho rằng đại dịch không liên quan gì đến quá trình chuyển đổi số.


Chỉ 2,1% các công ty đang điều hành một tổ chức dành riêng cho chuyển đổi số và tỷ lệ này là 6,8% trong nhóm công ty được khảo sát. Tương tự, số công ty được khảo sát và số công ty đang theo đuổi chuyển đổi số có bố trí nhân viên dành riêng cho chuyển đổi số tương ứng là 6,2% và 20,5%. Ngoài ra, chỉ có 6,5% công ty có kế hoạch dài hạn và 20,9% công ty đang xây dựng lộ trình chuyển đổi số.


Những công ty theo đuổi quá trình chuyển đổi số đang tập trung vào nâng cao hiệu quả quá trình làm việc (63,1%), sản xuất thông minh (45,1%) và tạo doanh nghiệp mới (44,7%). Sự tập trung vào sản xuất thông minh chiếm 26,8% trong số những công ty được khảo sát trong lĩnh vực sản xuất và sự tập trung vào việc tạo ra doanh nghiệp mới chiếm 28,9% ở những công ty làm trong lĩnh vực CNTT và dịch vụ.


Khi nói đến các công ty không theo đuổi chuyển đổi số, số liệu cho thấy 36,8% trả lời rằng sẽ không tham gia quá trình này và 21,8% trả lời rằng sẽ theo đuổi nó trong tương lai. Lý do mà nhóm công ty được khảo sát đưa ra trong việc thực hiện quá trình chuyển đổi số đó là tính cần thiết (41,3%), thiếu nguồn lực tài chính (30,9%) và thiếu nhân sự (24,5%).


Phan Văn Hòa(Theo Businesskorea)

Hau het cac cong ty Han Quoc thieu lo trinh chuyen doi so


Hiep hoi Cong nghe Cong nghiep Han Quoc thuc hien khao sat tren 49 cong ty lon va 1.296 cong ty nho hon de chuan bi cho viec chuyen doi so. Ket qua chi co 9,7% tich cuc tham gia va 20,9% dang theo duoi mot phan qua trinh chuyen doi so.


Hau het cac cong ty Han Quoc thieu lo trinh chuyen doi so
Anh: Businesskorea

Trong do, chi co 3,5% cong ty cho biet ho bat dau thuc hien chuyen doi so va 12,9% dang len ke hoach thuc hien sau khi dai dich Covid-19 bung phat. Khong duoi 83,6% so cong ty cho rang dai dich khong lien quan gi den qua trinh chuyen doi so.


Chi 2,1% cac cong ty dang dieu hanh mot to chuc danh rieng cho chuyen doi so va ty le nay la 6,8% trong nhom cong ty duoc khao sat. Tuong tu, so cong ty duoc khao sat va so cong ty dang theo duoi chuyen doi so co bo tri nhan vien danh rieng cho chuyen doi so tuong ung la 6,2% va 20,5%. Ngoai ra, chi co 6,5% cong ty co ke hoach dai han va 20,9% cong ty dang xay dung lo trinh chuyen doi so.


Nhung cong ty theo duoi qua trinh chuyen doi so dang tap trung vao nang cao hieu qua qua trinh lam viec (63,1%), san xuat thong minh (45,1%) va tao doanh nghiep moi (44,7%). Su tap trung vao san xuat thong minh chiem 26,8% trong so nhung cong ty duoc khao sat trong linh vuc san xuat va su tap trung vao viec tao ra doanh nghiep moi chiem 28,9% o nhung cong ty lam trong linh vuc CNTT va dich vu.


Khi noi den cac cong ty khong theo duoi chuyen doi so, so lieu cho thay 36,8% tra loi rang se khong tham gia qua trinh nay va 21,8% tra loi rang se theo duoi no trong tuong lai. Ly do ma nhom cong ty duoc khao sat dua ra trong viec thuc hien qua trinh chuyen doi so do la tinh can thiet (41,3%), thieu nguon luc tai chinh (30,9%) va thieu nhan su (24,5%).


Phan Van Hoa(Theo Businesskorea)


Hầu hết các công ty Hàn Quốc thiếu lộ trình chuyển đổi số

Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc thực hiện khảo sát trên 49 công ty lớn và 1.296 công ty nhỏ hơn để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số. Kết quả chỉ có 9,7% tích cực tham gia và 20,9% đang theo đuổi một phần quá trình chuyển đổi số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: