"Giấy thông hành" giả mạo Grab bày bán tràn lan trên Facebook với giá 10.000 đồng

Phiên bản “hàng thật” của mẫu thẻ này được các tài xế Grab sử dụng như “giấy đi đường” khi giao hàng trong thời điểm giãn cách xã hội.


Theo đó, trong nhiều ngày qua, các tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là trên nền tảng Facebook đã đăng tải bài viết với nội dung buôn bán, trao đổi các mẫu thẻ "đi đường" giả với con dấu và logo của Grab nhằm qua mặt lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng dịch.


 Giấy thông hành giả mạo Grab bày bán tràn lan trên Facebook với giá 10.000 đồng - Ảnh 1.

Giá bán của các mẫu thẻ Grab giả chỉ khoảng 10.000đ


Sở TT&TT TP.HCM cho biết, sau khi làm việc với Grab, đơn vị này xác nhận những chiếc thẻ đang được rao bán trên Facebook đều là hàng giả được sản xuất, in ấn nhằm lợi dụng logo và con dấu của Grab được công bố, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan chức năng.


Theo đại diện sở TT&TT, hành vi kể trên là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của việc làm giả/sử dụng con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. "Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, Sở TT&TT cảnh báo các hành vi làm giả, cung cấp, sử dụng các loại giấy đi đường, giấy xác nhận làm việc... để ra khỏi nhà trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 đều sẽ bị điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật", đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết.


Điều 341 - Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cụ thể:


1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:


a) Có tổ chức;


b) Phạm tội 02 lần trở lên;


c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác...


Trả lời trên phương tiện truyền thông, đại diện Grab cho biết, những mẫu thẻ bị sao chép đang được rao bán trên Facebook không thể giống thẻ thật. Công ty cũng đã phát đi cảnh báo đến toàn bộ đội ngũ đối tác tài xế, nghiêm cấm hành vi buôn bán, trao đổi, cho mượn hay sao chép "thẻ đi đường", nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức ngừng hợp tác.


 Giấy thông hành giả mạo Grab bày bán tràn lan trên Facebook với giá 10.000 đồng - Ảnh 3.

Đội ngũ shipper là nhóm được tiếp tục hoạt động trong khi cả thành phố phải "tạm ngưng" vì COVID-19


Đại diện công ty này cũng cho biết việc cấp phát thẻ cũng đang gặp nhiều khó khăn vì số lượng đối tác quá đông và việc tìm kiếm các đơn vị in ấn cũng có không ít trục trặc.


Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhóm shipper hay các tài xế xe ôm công nghệ thực hiện hoạt động giao nhận các mặt hàng thiết yếu được Sở Giao thông Vận tải cho phép tiếp tục hoạt động.


Theo đó, cơ quan chức năng sẽ nhận diện nhóm shipper qua đồng phục, thùng hàng, nón bảo hiểm, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng để được phép lưu thông trong địa bàn thành phố trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh: Internet

Lấy link"Giay thong hanh" gia mao Grab bay ban tran lan tren Facebook voi gia 10.000 dong


Phien ban “hang that” cua mau the nay duoc cac tai xe Grab su dung nhu “giay di duong” khi giao hang trong thoi diem gian cach xa hoi.


Theo do, trong nhieu ngay qua, cac tai khoan mang xa hoi, chu yeu la tren nen tang Facebook da dang tai bai viet voi noi dung buon ban, trao doi cac mau the "di duong" gia voi con dau va logo cua Grab nham qua mat luc luong chuc nang tai cac chot kiem soat phong dich.


 Giay thong hanh gia mao Grab bay ban tran lan tren Facebook voi gia 10.000 dong - Anh 1.

Gia ban cua cac mau the Grab gia chi khoang 10.000d


So TT&TT TP.HCM cho biet, sau khi lam viec voi Grab, don vi nay xac nhan nhung chiec the dang duoc rao ban tren Facebook deu la hang gia duoc san xuat, in an nham loi dung logo va con dau cua Grab duoc cong bo, dang tai tren trang thong tin dien tu cua cac co quan chuc nang.


Theo dai dien so TT&TT, hanh vi ke tren la vi pham phap luat, co dau hieu cua viec lam gia/su dung con dau, su dung con dau, tai lieu cua co quan, to chuc. "Nham thuc hien hieu qua cong tac phong, chong dich COVID-19 tai TP.HCM, So TT&TT canh bao cac hanh vi lam gia, cung cap, su dung cac loai giay di duong, giay xac nhan lam viec... de ra khoi nha trong thoi gian phong, chong dich COVID-19 deu se bi dieu tra va xu ly theo quy dinh cua phap luat", dai dien So TT&TT TP.HCM cho biet.


Dieu 341 - Bo luat hinh su 2015 sua doi bo sung 2017 ve Toi lam gia con dau, tai lieu cua co quan, to chuc, cu the:


1. Nguoi nao lam gia con dau, tai lieu hoac giay to khac cua co quan, to chuc hoac su dung con dau, tai lieu hoac giay to gia thuc hien hanh vi trai phap luat, thi bi phat tien tu 30.000.000 dong den 100.000.000 dong, phat cai tao khong giam giu den 03 nam hoac phat tu tu 06 thang den 02 nam.


2. Pham toi thuoc mot trong cac truong hop sau day, thi bi phat tu tu 02 nam den 05 nam:


a) Co to chuc;


b) Pham toi 02 lan tro len;


c) Lam tu 02 con dau, tai lieu hoac giay to khac den 05 con dau, tai lieu hoac giay to khac...


Tra loi tren phuong tien truyen thong, dai dien Grab cho biet, nhung mau the bi sao chep dang duoc rao ban tren Facebook khong the giong the that. Cong ty cung da phat di canh bao den toan bo doi ngu doi tac tai xe, nghiem cam hanh vi buon ban, trao doi, cho muon hay sao chep "the di duong", neu bi phat hien se ngay lap tuc ngung hop tac.


 Giay thong hanh gia mao Grab bay ban tran lan tren Facebook voi gia 10.000 dong - Anh 3.

Doi ngu shipper la nhom duoc tiep tuc hoat dong trong khi ca thanh pho phai "tam ngung" vi COVID-19


Dai dien cong ty nay cung cho biet viec cap phat the cung dang gap nhieu kho khan vi so luong doi tac qua dong va viec tim kiem cac don vi in an cung co khong it truc trac.


Trong thoi gian TP.HCM thuc hien gian cach xa hoi theo Chi thi 16, nhom shipper hay cac tai xe xe om cong nghe thuc hien hoat dong giao nhan cac mat hang thiet yeu duoc So Giao thong Van tai cho phep tiep tuc hoat dong.


Theo do, co quan chuc nang se nhan dien nhom shipper qua dong phuc, thung hang, non bao hiem, logo doanh nghiep, giay thong hanh, ung dung quan ly don hang de duoc phep luu thong trong dia ban thanh pho trong qua trinh thuc hien Chi thi 16 cua Thu tuong Chinh phu.


Anh: Internet

Lay link

"Giấy thông hành" giả mạo Grab bày bán tràn lan trên Facebook với giá 10.000 đồng

Phiên bản “hàng thật” của mẫu thẻ này được các tài xế Grab sử dụng như “giấy đi đường” khi giao hàng trong thời điểm giãn cách xã hội.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: