Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 sắp được phát động

Sau thành công của giải thưởng năm 2020, giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam sắp được tổ chức lần hai vào năm 2021.


Sau thành công của Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" lần đầu, hôm nay ngày 07/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 771/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021, mở đường cho việc tổ chức Giải thường này trong năm nay.


Đây là năm thứ hai Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam và có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Dự kiến ngày 18/6/2021 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức họp báo phát động Giải thưởng.


Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 sắp được phát động - Ảnh 1.

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2021 vẫn giữ nguyên 05 hạng mục: Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số; Sản phẩm số tiềm năng.


Bên cạnh đó, giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2021 cũng có những thay đổi so với năm trước.


Năm 2021 có các giải: Giải Vàng, Giải Bạc và Giải Đồng cho 04 hạng mục Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số. Riêng đối với hạng mục Sản phẩm số tiềm năng chỉ áp dụng đối với các đơn vị tham gia là các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và chỉ công bố Top 10. Ban Tổ chức dự kiến sẽ mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao giải cho những doanh nghiệp đạt giải cao.


Các sản phẩm được tôn vinh sẽ phải thỏa mãn 02 nhóm tiêu chí chính, đó là thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và có giá trị thực tế. Trong nhóm tiêu chí "Giá trị thực tế", cơ cấu điểm liên quan đến doanh thu, số lượng người dùng là 40 (chiếm khoảng 70%). Giải thưởng cũng khuyến khích các sản phẩm công nghệ số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở hạng mục Sản phẩm số tiềm năng.


Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia Giải thưởng từ ngày 20/6/2021 đến hết ngày 20/9/2021, nhiều hơn 01 tháng so với Giải thưởng năm 2020. Trong thời gian từ 20/6/2021 đến 20/7/2021, doanh nghiệp có thể đăng ký sơ bộ và nhận được sự hướng dẫn của Cơ quan thường trực Giải thưởng để chuẩn bị hồ sơ theo Quy chế. Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: makeinvietnam.mic.gov.vn và makeinvietnam.vcci.com.vn.


Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 sắp được phát động - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng hội đồng ban giám khảo phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2020.


Đối với quy trình xét và trao tặng Giải thưởng năm nay, ở giai đoạn sơ khảo, các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất của mỗi hạng mục Giải thưởng.


Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ đạt số điểm cao nhất của mỗi hạng mục sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban của Hội đồng tương ứng (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọn Top 10 hồ sơ theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục. Tại vòng chung khảo, căn cứ vào Danh sách đề cử của các Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho 04 hạng mục Giải thưởng và Top 10 sản phẩm số tiềm năng.


Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá để phát triển tiếp với mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa các sản phẩm công nghệ tốt, đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế.


Ngoài ra, năm nay các đơn vị tham gia đạt giải còn được ưu tiên xem xét đưa vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước; Danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; trao đổi, tham vấn, phản biện về các cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình phát triển của ngành và định hướng phát triển sản phẩm công nghệ số của doanh nghiệp.

Lấy linkGiai thuong “San pham Cong nghe so Make in Viet Nam” nam 2021 sap duoc phat dong


Sau thanh cong cua giai thuong nam 2020, giai thuong ton vinh cac san pham cong nghe duoc thiet ke va san xuat tai Viet Nam sap duoc to chuc lan hai vao nam 2021.


Sau thanh cong cua Giai thuong "San pham Cong nghe so Make in Viet Nam" lan dau, hom nay ngay 07/6/2021, Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong da ky Quyet dinh so 771/QD-BTTTT ve viec ban hanh Quy che Giai thuong “San pham Cong nghe so Make in Viet Nam” nam 2021, mo duong cho viec to chuc Giai thuong nay trong nam nay.


Day la nam thu hai Giai thuong duoc to chuc nham ton vinh cac san pham cong nghe so xuat sac duoc thiet ke, sang tao va san xuat tai Viet Nam va co gia tri thuc te lon duoc ghi nhan trong phat trien kinh te so, chinh phu so va xa hoi so. Du kien ngay 18/6/2021 toi day, Bo Thong tin va Truyen thong se to chuc hop bao phat dong Giai thuong.


Giai thuong “San pham Cong nghe so Make in Viet Nam” nam 2021 sap duoc phat dong - Anh 1.

Giai thuong "San pham Cong nghe so Make in Viet Nam" nam 2021 van giu nguyen 05 hang muc: Nen tang so xuat sac; San pham so xuat sac; Giai phap so xuat sac; Thu hep khoang cach so; San pham so tiem nang.


Ben canh do, giai thuong "San pham Cong nghe so Make in Viet Nam" nam 2021 cung co nhung thay doi so voi nam truoc.


Nam 2021 co cac giai: Giai Vang, Giai Bac va Giai Dong cho 04 hang muc Nen tang so xuat sac; San pham so xuat sac; Giai phap so xuat sac; Thu hep khoang cach so. Rieng doi voi hang muc San pham so tiem nang chi ap dung doi voi cac don vi tham gia la cac to chuc su nghiep, doanh nghiep vua va nho hoac doanh nghiep khoi nghiep sang tao va chi cong bo Top 10. Ban To chuc du kien se moi Lanh dao Dang, Nha nuoc, Chinh phu trao giai cho nhung doanh nghiep dat giai cao.


Cac san pham duoc ton vinh se phai thoa man 02 nhom tieu chi chinh, do la thiet ke, sang tao tai Viet Nam va co gia tri thuc te. Trong nhom tieu chi "Gia tri thuc te", co cau diem lien quan den doanh thu, so luong nguoi dung la 40 (chiem khoang 70%). Giai thuong cung khuyen khich cac san pham cong nghe so cua cac doanh nghiep vua va nho, doanh nghiep khoi nghiep sang tao o hang muc San pham so tiem nang.


Thoi gian nhan dang ky va ho so tham gia Giai thuong tu ngay 20/6/2021 den het ngay 20/9/2021, nhieu hon 01 thang so voi Giai thuong nam 2020. Trong thoi gian tu 20/6/2021 den 20/7/2021, doanh nghiep co the dang ky so bo va nhan duoc su huong dan cua Co quan thuong truc Giai thuong de chuan bi ho so theo Quy che. Hinh thuc gui ho so truc tuyen tai Cong thong tin dien tu Giai thuong: makeinvietnam.mic.gov.vn va makeinvietnam.vcci.com.vn.


Giai thuong “San pham Cong nghe so Make in Viet Nam” nam 2021 sap duoc phat dong - Anh 2.

Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Nguyen Manh Hung cung hoi dong ban giam khao phat dong Giai thuong “San pham cong nghe so Make in Viet Nam” nam 2020.


Doi voi quy trinh xet va trao tang Giai thuong nam nay, o giai doan so khao, cac Tieu ban cua Hoi dong Giam khao to chuc cham diem cac ho so dat tieu chi qua vong so tuyen, lua chon 12 ho so co so diem cao nhat cua moi hang muc Giai thuong.


Cac Don vi tham gia co ho so thuoc nhom 12 ho so dat so diem cao nhat cua moi hang muc se thuyet trinh, bao ve truoc cac Tieu ban cua Hoi dong tuong ung (theo hinh thuc truc tiep hoac truc tuyen) de cac Tieu ban danh gia, lua chon Top 10 ho so theo thu tu diem tu cao xuong thap cua moi Hang muc. Tai vong chung khao, can cu vao Danh sach de cu cua cac Tieu ban, Hoi dong Giam khao to chuc cac phien hop de danh gia, lua chon Top 10 va cac giai Vang, Bac, Dong cho 04 hang muc Giai thuong va Top 10 san pham so tiem nang.


Bo Thong tin va Truyen thong se tao dieu kien cho cac doanh nghiep co san pham dat giai thong qua cac hoat dong tuyen truyen quang ba de phat trien tiep voi mong muon ngay cang co nhieu hon nua cac san pham cong nghe tot, dap ung duoc su phat trien cua nen kinh te.


Ngoai ra, nam nay cac don vi tham gia dat giai con duoc uu tien xem xet dua vao Danh muc san pham, dich vu CNTT duoc uu tien dau tu, thue, mua sam trong co quan nha nuoc; Danh sach cac du an tiem nang keu goi dau tu; Ho tro xay dung thuong hieu quoc gia cho san pham, dich vu cua doanh nghiep; trao doi, tham van, phan bien ve cac co che, chinh sach, chien luoc, chuong trinh phat trien cua nganh va dinh huong phat trien san pham cong nghe so cua doanh nghiep.

Lay link

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 sắp được phát động

Sau thành công của giải thưởng năm 2020, giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam sắp được tổ chức lần hai vào năm 2021.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: